Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:27:45 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6940Tiêu đề: Mod đâu rồi vào solve nào
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:27:45 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hh A gồm Al và Fe3)4 thu được chất rắn B.Cho B vào dung dịch NaOH vừa đủ không thấy khí bay ra,thu được dd D và chất rắn E.Bơm CO2 dư vào dd D thu được 14,352g kết tủa.Hòa tan E vào 200ml dung dịch HNO3 3,2M,pư hoàn toàn thấy thoát ra 2,24l NO (DKC) sản phẩm khử duy nhất và 1,512 kl.Tìm m
A.26,424        B.20,976           C 29,367           D 27,936
Câu2.Cho 2,466g kim loại Ba vào 200ml dd HCl có pH=1,sau đó cho tiếp vào dd Fe(NO3)2 dư  vào cốc,thu được kết tủa,đem nung trong không khí cho đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn .Giá trị m là
A 0,288     B.1,28         C.0,576    D.0,64
Câu3.18,24g ancol A là đồng đẳng của etylen glicol,tác dụng vừa đủ với Cu(OH)2 thu được 25,68g phức chất Cu(II).Tìm thể tích H2 thu được(DKC) khi cho 9,12g A tác dụng hết với Na:
A.2,688g            B 5,376g              C 4,032g       D 0,064g
 


Tiêu đề: Trả lời: Mod đâu rồi vào solve nào
Gửi bởi: habilis trong 08:02:23 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Câu2.Cho 2,466g kim loại Ba vào 200ml dd HCl có pH=1,sau đó cho tiếp vào dd Fe(NO3)2 dư  vào cốc,thu được kết tủa, đem nung trong không khí cho đến khối lượng không đổi thu được m gam rắn .Giá trị m là
A 0,288     B.1,28         C.0,576    D.0,64
 

Ba + 2[tex]H^{+}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] [tex]Ba^{2+}[/tex] + [tex]H_{2}[/tex]
[tex]n_{Ba}=\frac{2.466}{137}=0.018(mol)[/tex]
Ba có 0.018 mol phản ứng với 0.02 mol [tex]H^{+}[/tex] (pH=1 nên [tex]C_{M}=10^{-1} \frac{g}{mol}[/tex] theo tỉ lệ 1:2 nên Ba còn dư 0.008 mol.
Ba + 2[tex]H_{2}O[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] [tex]Ba(OH)_{2} + H_{2}[/tex]
Từ đó suy ra 0.008 mol Ba tạo ra 0.016 mol [tex]OH^{-}[/tex] mà [tex]Fe(OH)_{2}[/tex] cũng có 2 [tex]OH^{-}[/tex] nên tạo ra được 0.008 mol [tex]Fe(OH)_{2}[/tex].
Đem nung thì [tex]Fe(OH)_{2}[/tex] bị oxi hóa lên [tex]Fe(OH)_{3}[/tex] rồi bị phân hủy thành [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex] với Số mol bằng [tex]\frac{1}{2}[/tex] [tex]Fe(OH)_{2}[/tex] là 0.004 mol.
Từ đó tính được khối lượng của của m gam rắn là 0.004*(56*2+16*3)=0.64(g).