Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 12:12:33 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6930Tiêu đề: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:12:33 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Phần này dành cho topic "Tiến tới 60 câu trong đề thi 2012"

Trong phần này các thành viên trong Diễn đàn chỉ trao đổi các vấn đề về LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG của các đề thi thử Đại học.

Khi đăng bài mới, các thành viên chú ý ghi thứ tự câu hỏi tiếp theo của bài đăng cũ.

NHẮC LẠI: Các em học sinh nếu có vấn đề gì cần hỏi thì phải tạo topic mới mà hỏi, không đăng bài cần giúp  (hoặc cần hỏi) vào những topic trên.

Xem lại THÔNG BÁO (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5786.0).


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:21:12 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước sóng lamda . Với h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:53:07 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Một quả cầu cô lập mang điện tích dương có điện thế là 2V, quà cầu làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là [tex]0,4\mu.m[/tex], chiếu vào 1 bức xạ [tex]\lambda=0,2\mu.m[/tex], sau 1 thời gian đủ lâu để điện thế ổn định. kết luận nào sau đây là đúng
A. Quả cầu mất electron nên quả cầu vẫn mang điện tích dương nhưng điện thế trên quà cầu bé hơn 2V
B. Quả cầu không mất electron do cálectron đã bị điện dương hút trở lại nên điện thế vẫn là 2V
C. Quả cầu mất elecron nên mang điện tích dương với điện thế lớn hơn 2V
D. Quả cầu không mất electron do không có hiện tượng quang điện xảy ra nên điện thế vẫn là 2V.


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:28:20 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:41:24 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc
sai cả rồi ?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:00:17 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc
sai cả rồi ?
Theo em thì:
Câu 1: cả hai trường hợp đều thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL => đáp án B
Câu 2: Bước sóng giảm vì vận tốc giảm nhưng do tần số ko đổi nên E = hf vẫn ko đổi => đáp án D. bài này nên đưa đáp án sai của mark_bk99 vào làm phương án nhiễu
Câu 3: v = lamda.f => n = c/v = c/(lamda.E/h) = hc/(lamda.E)


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:47:20 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

câu này đáp án của gacongnghiep sai rồi?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:22:39 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng 
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

câu này đáp án của gacongnghiep sai rồi?
Ý của thầy ngẫu lực từ là trường hợp 1 phải không ạ? Ở trường hợp 1 thì có thể phát ra 3 vạch tương ứng e chuyển quĩ đạo dừng: Từ M xuống K, từ M xuống L và từ L xuống K
Còn trường hợp 2 đề có cho là đám khí H2 có ở trạng thái cơ bản đâu?? Nếu ở trạng thái cơ bản thì nó ko hấp thụ các photon này. Nếu nó đang ở trạng thái kích thích có năng lượng EL và tiếp tục hấp thụ thêm năng lương E2 để chuyển lên trang thái có năng lượng EM thì sao thầy? Em nghĩ là đề thiếu chặt chẽ nên nếu là em em vẫn chọn cả hai trường hợp


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:39:33 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Đúng rồi. đề không cho thì mặc nhiên ta hiểu: bình thường nó ở trạng thái cơ bản rồi. vậy nó chỉ có thể hấp thụ được trường hợp 1 ( đây là câu ngulau lấy trong SBT VL 12 cơ bản)


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:37:30 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 5
Một nguồn Sáng đơn Sắc được đặt cách tế bào quang điện một đoạn d, thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có hiệu điện thế hãm Uh = 1V. Khi đưa nguồn Sáng cách tế bào quang điện một đoạn d’ = 3d thì hiệu điện thế hãm Sẽ là
A. -3V            B. 3V                C. 1V           D.1/3 VTiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:45:15 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 7: Chiếu vào tế bào quang điện một bức xạ có tần Số f thì hiệu điện thế hãm là U1, khi tăng tần Số chiếu Sáng thêm [tex]18.10^{14}(HZ)[/tex] thì hiệu điện thế hãm tăng giảm bao nhiêu so với hiệu điện thế hãm ban đầu.
A. tăng 7,453V           B. Giảm 7,453          C. Giảm 3,7265V             D. Tăng 3,7265V


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:03:17 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 7: Chiếu vào tế bào quang điện một bức xạ có tần Số f thì hiệu điện thế hãm là U1, khi tăng tần Số chiếu Sáng thêm 18.10^{14}(HZ) thì hiệu điện thế hãm tăng giảm bao nhiêu so với hiệu điện thế hãm ban đầu.
A. tăng 7,453V           B. Giảm 7,453          C. Giảm 3,7265V             D. Tăng 3,7265V
Ta có hf=A+eUh1(1) ;h(f+18.1014)=A+eUh2(2)
(2)-(1)<--->h(f+18.1014-f)=e(Uh2-Uh1)--->Uh2-Uh1=6,625.10 -34*18.10 14 /1,6.10 -19=7,453125V-->Uh2 Sẽ tăng
Bạn làm đúng rồi dữ liệu nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:03:57 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 6: Một tế bào quang điện có giới hạn quang điện [tex]\lambda_0=0,66\mu m[/tex], chiếu bằng AS trắng có bước sóng    [tex]0,4\mu m<=\lambda<=0,76\mu m[/tex]. Tìm hiệu điện thế giữa A và K để triệt tiêu quang dòng điện.
A. [tex]U_{AK}>-1,223(V)[/tex]      B. [tex]-0,2476>U_{AK}>-1,223(V)[/tex]
C. [tex]U_{AK}<-1,223(V)[/tex]      D. [tex]-0,2476>U_{AK}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:15:34 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 7:Electron chuyển động từ catốt sang anốt với UAK = 1,5V, khi đập vào anốt có động năng 3,2.10^-19J. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện có giá trị:
A.3,2.10^-19J.          B.5,6.10^-19J.              C.2,4.10^-19J.              D.0,8.10^-19J
Câu 8: Chiếu các bức xạ có tần số f , 2f , 3f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện tương ứng là v , 2v , kv . Giá trị của k là
A. 3            B. căn{7}             C. căn{5}                D. 4


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:49:55 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Câu 7:Electron chuyển động từ catốt sang anốt với UAK = 1,5V, khi đập vào anốt có động năng 3,2.10^-19J. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện có giá trị:
A.3,2.10^-19J.          B.5,6.10^-19J.              C.2,4.10^-19J.              D.0,8.10^-19J
Câu 8: Chiếu các bức xạ có tần Số f , 2f , 3f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện tương ứng là v , 2v , kv . Giá trị của k là
A. 3            B. căn{7}             C. căn{5}                D. 4
7.Ta có:Wd -Wdmax=eUAk-->Wdmax=Wd-eUAk= 8.10^-20J-->Da D
Câu8.
hf=A+1/2mv2(*)
h2f=A+2mv2(**)
h3f=A+1/2m(kv)2(***)
Lấy (**)-(*) ta có hf=3/2mv2(1)
Lấy (***)-(**) ta có hf=mv2(1/2k-2)(2)
1 chia 2 thì được: K2=7 --> K =căn 7


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:42:13 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Câu 6: Một tế bào quang điện có giới hạn quang điện [tex]\lambda_0=0,66\mu m[/tex], chiếu bằng AS trắng có bước Sóng    [tex]0,4\mu m<=\lambda<=0,76\mu m[/tex]. Tìm hiệu điện thế giữa A và K để triệt tiêu quang dòng điện.
A. [tex]U_{AK}>-1,223(V)[/tex]      B. [tex]-0,2476>U_{AK}>-1,223(V)[/tex]
C. [tex]U_{AK}<-1,223(V)[/tex]      D. [tex]-0,2476>U_{AK}[/tex]
Để xảy ra hiện tượng quang điện thì [tex]\lambda[/tex][tex]\leq[/tex][tex]\lambda o[/tex]
Theo công thức Enstein,ta có: e=A+Wdmax mà Wdmax=eUh -->hc(1/[tex]\lambda[/tex]-1/[tex]\lambda o[/tex])=eUh --->Uh=1,223V (với [tex]\lambda[/tex]=0,4[tex]\mu[/tex]m)
Vì [tex]\lambda[/tex]=[tex]\lambda o[/tex]=0,66[tex]\mu[/tex]m-->Uh=0
để dòng quang điện triệt tiêu thì Uak<Uh<0 -->Uak<-1,233V --> đáp án C

Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:44:56 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Câu 7: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng  lamda1 = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng  lamda2 = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng  lamda1 so với năng lượng của phôtôn có bước sóng  lamda2 bằng.
A.5/9               B.9/5                 C.133/134                 D.134/133


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:54:53 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Câu 7: Khi truyền trong chân không, ánh Sáng đỏ có bước Sóng  lamda1 = 720 nm, ánh Sáng tím có bước Sóng  lamda2 = 400 nm. Cho hai ánh Sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh Sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ Số năng lượng của phôtôn có bước Sóng  lamda1 so với năng lượng của phôtôn có bước Sóng  lamda2 bằng.
A.5/9               B.9/5                 C.133/134                 D.134/133
Năng lượng của phôtôn không đổi nên [tex]\frac{\varepsilon _{1}}{\varepsilon _{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{5}{9}[/tex]
Chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:21:51 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Câu 8: Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính ro =5,3.10^-11 (m) .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA            B.0,95mA              C.1,05mA         D.1,55mA


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 01:58:01 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Câu 8: Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính ro =5,3.10^-11 (m) .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA            B.0,95mA              C.1,05mA         D.1,55mA
I=q:t=[q. omega]:(2pi)= (q.v) : (2pi. r)
v = e. [tex]\sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex]
k=9. 10 mu 9
=> I = 1,05mATiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:26:56 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2012
Câu 8: Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính ro =5,3.10^-11 (m) .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA            B.0,95mA              C.1,05mA         D.1,55mA
I=q:t=[q. omega]:(2pi)= (q.v) : (2pi. r)
v = e. [tex]\sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex]
k=9. 10 mu 9
=> I = 1,05mA
Câu trên nhấn thêm 1 ý nữa, tìm từ trường gây ra tại tâm do dòng điện trên gây ra


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: lanyes trong 05:58:39 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Câu 9: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-gơ từ [TEX]U[/TEX] lên [TEX]2U[/TEX] thì bước sóng giới hạn tia [TEX]X[/TEX] do ống phát ra thay đổi  
[TEX]1,9[/TEX] lần. Vận tốc cực đại của electron thoát ra từ catot là

[TEX]A.\sqrt {\frac{{4eU}}{{9{m_e}}}}[/TEX]
[TEX]B.\sqrt {\frac{{eU}}{{9{m_e}}}}[/TEX]
[TEX]C.\sqrt {\frac{{2eU}}{{9{m_e}}}}[/TEX]
[TEX]D.\sqrt {\frac{{2eU}}{{3{m_e}}}}[/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:50:17 AM Ngày 25 Tháng Ba, 2012
Bạn lanyes!
Đây là box đặc biệt. Đề nghị bạn xem lại qui định của topic này. Mình đã thêm số thứ tự câu vào và bài này đã giải quyết ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7138.msg33199#msg33199


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:28 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:51:53 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Đám hơi Hydro loãng, ở áp suất thấp khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ n thì các nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro ?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:05:06 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 10:46:40 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Một quả cầu cô lập mang điện tích dương có điện thế là 2V, quà cầu làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là [tex]0,4\mu.m[/tex], chiếu vào 1 bức xạ [tex]\lambda=0,2\mu.m[/tex], sau 1 thời gian đủ lâu để điện thế ổn định. kết luận nào sau đây là đúng
A. Quả cầu mất electron nên quả cầu vẫn mang điện tích dương nhưng điện thế trên quà cầu bé hơn 2V
B. Quả cầu không mất electron do cálectron đã bị điện dương hút trở lại nên điện thế vẫn là 2V
C. Quả cầu mất elecron nên mang điện tích dương với điện thế lớn hơn 2V
D. Quả cầu không mất electron do không có hiện tượng quang điện xảy ra nên điện thế vẫn là 2V.
Đáp án C phải không thầy. Các thấy có thể nói rõ lại cho em hiểu kĩ hơn về hiện tượng quang điện với vật cô lập điện không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:02:46 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi  ^-^
Thứ 1: Mức kích thích thứ 4 tức n=5 chứ không phải 4.
Thứ 2: Đây là 1 nguyên tử chứ không phải 1 đám nguyên tử hydro coi chừng bị đánh lừa


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 11:12:18 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi  ^-^
Thứ 1: Mức kích thích thứ 4 tức n=5 chứ không phải 4.
Thứ 2: Đây là 1 nguyên tử chứ không phải 1 đám nguyên tử hydro coi chừng bị đánh lừa
1 nguyên tử hidro thì nó sẽ có tối đa 4 vạch ON NM ML LK. Không biết em giải đúng không nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 11:47:58 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Câu 8: Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính ro =5,3.10^-11 (m) .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA            B.0,95mA              C.1,05mA         D.1,55mA
I=q:t=[q. omega]:(2pi)= (q.v) : (2pi. r)
v = e. [tex]\sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex]
k=9. 10 mu 9
=> I = 1,05mA
Câu trên nhấn thêm 1 ý nữa, tìm từ trường gây ra tại tâm do dòng điện trên gây ra
thầy có thể giải thích chi tiết hơn cho em bài này được không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:09:26 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Một quả cầu cô lập mang điện tích dương có điện thế là 2V, quà cầu làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là [tex]0,4\mu.m[/tex], chiếu vào 1 bức xạ [tex]\lambda=0,2\mu.m[/tex], sau 1 thời gian đủ lâu để điện thế ổn định. kết luận nào sau đây là đúng
A. Quả cầu mất electron nên quả cầu vẫn mang điện tích dương nhưng điện thế trên quà cầu bé hơn 2V
B. Quả cầu không mất electron do cálectron đã bị điện dương hút trở lại nên điện thế vẫn là 2V
C. Quả cầu mất elecron nên mang điện tích dương với điện thế lớn hơn 2V
D. Quả cầu không mất electron do không có hiện tượng quang điện xảy ra nên điện thế vẫn là 2V.
Đáp án C phải không thầy. Các thấy có thể nói rõ lại cho em hiểu kĩ hơn về hiện tượng quang điện với vật cô lập điện không ạ?
+ Đối với các vật cô lập khi xảy ra hiện tượng quang điện các vật này mất dần electron nên nhiễm điện dương đến 1 lúc nào đó điện thế trên vật có giá trí  đủ lớn hút các electron trở lại kim loại làm cho quả cầu không nhiễm điện nữa ==> quả cầu đạt điện thế lớn nhất.
công thức tính [tex]\epsilon=A+|e|.V_{max}[/tex]
+ Trong bài trên ta tính được [tex]v_{max}>2V[/tex] nên hiện tượng quang điện xảy ra làm quả cầu lúc đầu mất electron nên nhiêm điện dương tăng hơn nữa đến khi điện thế bằng V_{max}.


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:35:20 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi  ^-^
Thứ 1: Mức kích thích thứ 4 tức n=5 chứ không phải 4.
Thứ 2: Đây là 1 nguyên tử chứ không phải 1 đám nguyên tử hydro coi chừng bị đánh lừa
Vậy tối đa là 4 hả thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:13:08 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 11: Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc tới bề mặt một kim loại, thì electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi:

A. Năng lượng mà electron bị mất đi là nhỏ nhất.
B. Năng lượng mà electron thu được là lớn nhất.
C. Photon ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất.
D. Công thoát của electron có năng lượng nhỏ nhất.

Hãy chọn lựa và lập luận để giải thích cho chọn lựa đó.


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 08:13:12 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
D phải không thầy? vì theo công thức Anh-xtanh: [tex]\varepsilon =A+ Wđ[/tex] -> D


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 08:28:00 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Câu 10: Một nguyên tử Hydro khi bị kích thích nhảy lên mức kích thức kích thích thứ 4 thì nguyên tử này phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ hydro.
A. 6                                B. 3                             C. 10                      D. 4

Dùng công thức n(n-1)/2  hoặc dùng ct tổ hợp 2Cn  ta được 6 vạch quang phổ hydro
đó cũng chính là CTTQ mà  thầy Quang Dương hỏi  ^-^
Thứ 1: Mức kích thích thứ 4 tức n=5 chứ không phải 4.
Thứ 2: Đây là 1 nguyên tử chứ không phải 1 đám nguyên tử hydro coi chừng bị đánh lừa
như vậy thưa thầy sẽ có gì khác trong cách tính ở đây và thầy có chỉ rõ cách làm cho em được không ạ? cảm ơn thầy nhiều. :x


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:53:43 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Trích dẫn
+ Đối với các vật cô lập khi xảy ra hiện tượng quang điện các vật này mất dần electron nên nhiễm điện dương đến 1 lúc nào đó điện thế trên vật có giá trí  đủ lớn hút các electron trở lại kim loại làm cho quả cầu không nhiễm điện nữa ==> quả cầu đạt điện thế lớn nhất.
công thức tính [tex]\epsilon=A+|e|.V_{max}[/tex]
Theo linhvc nghĩ chỗ bôi đen này nên thay bằng : " khi có cân bằng động tức số quang electron bị bứt ra do ánh sáng bằng số e bị hút quay trở lại quả cầu " thì quả cầu đạt điện thế lớn nhất. được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:53:19 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu 11: Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc tới bề mặt một kim loại, thì electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi:

A. Năng lượng mà electron bị mất đi là nhỏ nhất.
B. Năng lượng mà electron thu được là lớn nhất.
C. Photon ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất.
D. Công thoát của electron có năng lượng nhỏ nhất.

Hãy chọn lựa và lập luận để giải thích cho chọn lựa đó.

D phải không thầy? vì theo công thức Anh-xtanh: [tex]\varepsilon =A+ Wđ[/tex] -> D


 ~O) Sai rồi em. Vì công thoát đối với một kim loại nhất định là không đổi mà.

 ~O) Theo đề bài cho thì "một ánh sáng đơn sắc" (tức là có tần số nhất định) vào một kim loại (có A xác định):

Các photon mang năng lượng [tex]\varepsilon =hf[/tex] đập vào cathode của tế bào quang điện, truyền năng lượng này cho electron của cathode.

Tác dụng giữa photon và electron là 1:1, tức là một photon tương tác với một electron.

Để electron bật ra thì năng lượng photon tối thiểu phải bằng công thoát A của kim loại làm cathode.

Về electron thì chúng bắn ra khỏi cathode với các vận tốc khác nhau.

    ~O) Với các electron trên bề mặt cathode thì toàn bộ năng lượng photon chuyển thành công thoát A và động năng ban đầu của electron.

[tex]\varepsilon = A + W_{d}[/tex]

   ~O) Với electron ở bên trong cathode thì động năng của nó nhỏ hơn vì một phần năng lượng của electron bị mất do tương tác với nguyên tử khi đi ra khỏi cathode.   

 y:) Vậy giờ em tự đưa ra đáp án được rồi chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 12:29:29 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
thưa thầy , câu 10 hình như chưa dc khẳng định rõ ràng


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:40:04 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
thưa thầy , câu 10 hình như chưa dc khẳng định rõ ràng
Đúng vậy, cái này về mặt thực nghiệm thì chắc là khó làm lắm vì thường kích thích đám hơi (Rất nhiều Phân tử, nguyên tử), nhưng về mặt lý thuyết ta thấy nếu 1 nguyên từ thì khi quay về mức cơ bản từ mức kích thích nếu GT nói có thể phát ra nhiều nhất bao nhiêu bức xạ thì chỉ có thể đi theo kiểu bậc thang về mức 1 là cho ra số bức xạ nhiều nhất, do vậy thực sự câu trieubeo đưa lên cũng sưu tầm trong sách nên trieubeo nghĩ Bộ sẽ không đưa 1 câu kiểu như thế này đâu, nhưng đây cũng là 1 vấn đề của việc dạy và học


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:51:05 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu này em thấy cũng tranh luận nhìu lắm! Thầy Quang Dương bảo nếu là nguyên tử thì chuyển lun về trạng thái cơ bản: link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7322.msg34183#msg34183). Còn một số người thì em thấy nói ko có sự chuyển trạng thái ở mức kích thích trên vì quang phổ của H2 chỉ có 3 dãy Laiman, Banme và Pasen. Còn em hỏi thầy em thì thầy bảo "bỏ qua đi bộ ko ra đâu" hic


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:59:04 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu này em thấy cũng tranh luận nhìu lắm! Thầy Quang Dương bảo nếu là nguyên tử thì chuyển lun về trạng thái cơ bản: link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7322.msg34183#msg34183). Còn một số người thì em thấy nói ko có sự chuyển trạng thái ở mức kích thích trên vì quang phổ của H2 chỉ có 3 dãy Laiman, Banme và Pasen. Còn em hỏi thầy em thì thầy bảo "bỏ qua đi bộ ko ra đâu" hic
Trieubeo cũng nghĩ thế chẳng ra ĐH đâu, nếu có dịp @quykiemsau down 1 file flash minh họa việc kích thích hydro, quả thật có lúc chúng chuyển về theo kiểu bậc thang.http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel.html (http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel.html)


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:20:57 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu này em thấy cũng tranh luận nhìu lắm! Thầy Quang Dương bảo nếu là nguyên tử thì chuyển lun về trạng thái cơ bản: link (http://thuvienvatly.com/forums index.php?topic=7322.msg34183#msg34183). Còn một số người thì em thấy nói ko có sự chuyển trạng thái ở mức kích thích trên vì quang phổ của H2 chỉ có 3 dãy Laiman, Banme và Pasen. Còn em hỏi thầy em thì thầy bảo "bỏ qua đi bộ ko ra đâu" hic

QKS hiểu nhầm ý của tôi rồi !

Nếu chỉ một nguyên tử thì nó chỉ có một cách duy nhất chuyển trạng thái chứ không phải nhất thiết nó chuyển luôn về trạng thái cơ bản !

Còn nếu một đám hơi ( rất nhiều nguyên tử ) thì chúng có thể có mọi cách chuyển trạng thái !


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: santacrus trong 06:02:01 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 8: Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính ro =5,3.10^-11 (m) .Tính cường độ dòng điện do chuyển động đó gây ra:
A.0,05mA            B.0,95mA              C.1,05mA         D.1,55mA
I=q:t=[q. omega]:(2pi)= (q.v) : (2pi. r)
v = e. [tex]\sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex]
k=9. 10 mu 9
=> I = 1,05mA


CT [tex]v = e. \sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex] từ đâu ra ạ?????????


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:49:38 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
CT [tex]v = e. \sqrt{(\frac{k}{mr}}[/tex] từ đâu ra ạ?????????

Lực tương tác giữa electron (điện tích -e) và hạt nhân h2 (1 proton điện tích e) đóng vai trò là lực hướng tâm: [tex]F = k\frac{e^{2}}{r^{2}} = m.a_{ht} = m\frac{v^{2}}{r}[/tex][tex]==> v = e\sqrt{\frac{k}{mr}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:24:31 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 9: Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh=4V  Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u=8cos(100pi.t)V  thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 30 s.   B. 20 s.   C. 40 s.   D. 45 s.


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:16:46 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Câu 9: Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh=4V  Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u=8cos(100pi.t)V  thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 30 s.   B. 20 s.   C. 40 s.   D. 45 s.

điện áp có biên độ từ -8V -> +8V. dòng quang điện triệt tiêu nếu u từ -4V -> -8V.
khi u từ -4V -> +8V thì có dòng quang điện. trong 1T thì thời gian điện áp từ -4V -> +8V là [tex]2(\frac{T}{12}+\frac{T}{4})=\frac{1}{75}s[/tex]

1p = 60s = 3000T. vậy  thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là 3000.1/75 = 40s


Tiêu đề: Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:27:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 5 em nghĩ là U hãm không đổi do năng lượng sóng ánh sáng không đổi, phải không thầy