Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 10:28:15 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6925Tiêu đề: giup em quang pho hiro em cam on
Gửi bởi: revo450 trong 10:28:15 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Một electron có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của êlectrôn còn lại là
   A. 10,2eV.      B. 2,2eV.      C. 1,2eV.      D. 1,9eV.


Tiêu đề: Trả lời: giup em quang pho hiro em cam on
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:41:39 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Một electron có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của êlectrôn còn lại là
   A. 10,2eV.      B. 2,2eV.      C. 1,2eV.      D. 1,9eV.

Hydro đang trạng thái cơ bàn là mức 1 nhận năng lượng chuyển lên mức kích thích số 2 ==> hấp thụ 1 năng lượng [tex]\epsilon=13,6(1-\frac{1}{4})=10,2[/tex] do e truyền đến==> e còn thừa năng lượng là [tex]12,4-10,2=2,2eV[/tex] dưới dạng động năng


Tiêu đề: Trả lời: giup em quang pho hiro em cam on
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:43:50 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Một electron có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của êlectrôn còn lại là
   A. 10,2eV.      B. 2,2eV.      C. 1,2eV.      D. 1,9eV.

theo mình bài này sử dụng định luật bảo toàn năng lượng là ra. Năng lượng của nguyên tử hidro tính theo công thức [tex]E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}[/tex]. Nhưng sau va chạm nguyên tử hidro vẫn đứng yên thì có lẽ phi thực tế quá định luật bảo toàn động lượng tính sao nhỉ hic