Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:52:34 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6923Tiêu đề: Hạt nhân ,phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:52:34 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đồng vị 24Na11 là chất phóng xạ B- và tạo thành đồng vị của Magie .Mẫu 24Na11 có khối lượng ban đầu là 0,25g.Sau 120 giờ độ phóng xạ của nó giảm đi 64 lần.Tìm khối lượng Magie tạo ra sau thời gian 45 giờ
A.0,25g          B.0,41g              C 1,21g          D 0,21g
Câu2.Một proton có động năng Wp=1,5MeV bắn vào hạt nhân 7Li3 đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt X cs bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gamma.Tính động năng của mỗi hạt X.Cho mLi=7,0144u,mp=1,0073u,mX=4,0015u
A.9,5MeV           B 9,6MeV               C 9,7MeV                D.4,5MeV
Câu3.Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1,chất póng xạ S2 có chu kì bán rã T2.Biết T2=2T1.Sau khoảng thời gian t=T2 thì
A.Chất S1 còn lại 1/4,chất S2 còn lại 1/2                    B.Chất S1 còn lại 1/2,chất S2 còn lại 1/2
C.Chất S1 còn lại 1/4,chất S2 còn lại 1/4                    D.Chất S1 còn lại 1/2,chất S2 còn lại 1/4
Câu4.Thời gian để số hạt nhân của một chất phóng xạ giảm e lần là 199,1 ngày.Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là A.86,98 giờ         B 129,6 giây  C 191,1 ngày            D 138 ngày


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân ,phóng xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:05:16 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Câu3. Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1,chất póng xạ S2 có chu kì bán rã T2.Biết T2=2T1.Sau khoảng thời gian t=T2 thì
A.Chất S1 còn lại 1/4,chất S2 còn lại 1/2                    B.Chất S1 còn lại 1/2,chất S2 còn lại 1/2
C.Chất S1 còn lại 1/4,chất S2 còn lại 1/4                    D.Chất S1 còn lại 1/2,chất S2 còn lại 1/4


Sau thời gian t = [tex]T_{2}[/tex]

Chất [tex]S_{1}[/tex] còn lại: [tex]N_{1}=\frac{N_{0_{1}}}{2^{\frac{t}{T_{1}}}}=\frac{N_{0_{1}}}{2^{\frac{T_{2}}{T_{1}}}}= \frac{N_{0_{1}}}{2^{\frac{2T_{1}}{T_{1}}}}=\frac{N_{0_{1}}}{2^{2}}= \frac{N_{0_{1}}}{4}[/tex]

Chất [tex]S_{2}[/tex] còn lại một nửa (vì thời gian xét bằng chính chu kỳ bán rã của nó).


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân ,phóng xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:11:40 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Câu4. Thời gian để số hạt nhân của một chất phóng xạ giảm e lần là 199,1 ngày.Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:

A.86,98 giờ         B 129,6 giây  C 191,1 ngày            D 138 ngày


Ta có: [tex]N = N_{0}e^{-\lambda t}= \frac{N_{0}}{e}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda t=1 \Leftrightarrow \frac{ln2}{T}t= 1\Rightarrow T=t.ln2[/tex]

Còn lại em tự tính nghen.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân ,phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:52:41 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đồng vị 24Na11 là chất phóng xạ B- và tạo thành đồng vị của Magie .Mẫu 24Na11 có khối lượng ban đầu là 0,25g.Sau 120 giờ độ phóng xạ của nó giảm đi 64 lần.Tìm khối lượng Magie tạo ra sau thời gian 45 giờ
A.0,25g          B.0,41g              C 1,21g          D 0,21g
 Em thử giải câu này thầy xem đúng không ạ
PT phóng xạ: 24Na11-->0B-1 +24Mg12
Ta có H=Ho.2 -t/T=H0/64 -->T=20 giờ 
Số  nguyên tử Mg  tạo ra chính là số nguyên tử  Na mất đi
N=No(1-2 -t/T)=[tex]\frac{m.Na}{A}[/tex]=[tex]\frac{mo.Na}{A'}[/tex](1-2 -t/T)-->m=[tex]\frac{mo.A}{A'}[/tex](1- 2-t/T))=0,25*(1- 2 -45/20)=0.197g
sai chỗ nào vậy thầy  :o
Thầy giúp em câu 2 lun ạ