Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 04:02:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6910Tiêu đề: Sóng cơ, ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 04:02:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng, nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe là 20cm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D = 2m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2.10-3m. Bước sóng [tex]\lambda = 0,5\mu m.[/tex] Cho nguồn S dịch chuyển theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe và xuống dưới một đoạn y = 0,125mm. Xét trên màn một đoạn L = 1,2cm(khoảng rộng L đối xứng qua gốc tọa độ) có bao nhiêu vân sáng?
A. 23         B. 24          C. 25          D. 26

Bài 2: Lắp xi lanh đã được lồng pittong và âm thoa lên giá sao cho hai nhánh âm thoa nằm trong mặt phẳng chứa trục xilanh, vuông góc với trục xi lanh và một nhánh âm thoa nằm gần sát đầu hở của xilanh. Dùng búa caosu gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời dịch chuyển dần pittong ra xa đầu hở của xilanh. Lắng nghe âm phát ra và xác định được hai vị trí gần nhau nhất của pittong khi nghe thấy âm to nhất là l1 và l2. Bước sóng của sóng âm truyền trong không khí được xác định:
A. [tex]\lambda = l_{1} - l_{2}[/tex]          B. [tex]\lambda = 2(l_{1} - l_{2})[/tex]         C. [tex]\lambda = \frac{l_{1} - l_{2}}{2}[/tex]         D. [tex]\lambda = \frac{l_{1} - l_{2}}{4}[/tex]

Bài 3: Một nguồn S phát một âm nghe được có tấn số riêng f0, chuyển động với vận tốc v = 204m/s đang tiến lại gần một người đang đứng yên. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là v0 = 340m/s. Tối thiểu f0 = bằng bao nhiêu thì người đó không nghe thấy âm S?
A. 2,56kHz          B. 8kHz        C. 0,8kHz          D. 9,42kHz


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:17 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng, nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe là 20cm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D = 2m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2.10-3m. Bước sóng [tex]\lambda = 0,5\mu m.[/tex] Cho nguồn S dịch chuyển theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe và xuống dưới một đoạn y = 0,125mm. Xét trên màn một đoạn L = 1,2cm(khoảng rộng L đối xứng qua gốc tọa độ) có bao nhiêu vân sáng?
A. 23         B. 24          C. 25          D. 26
[tex]+i=\lambda.D/a=0,5mm[/tex]
+ S dịch chuyển xuống dưới 1 đoạn y thì hệ vân dịch chuyển 1 đoạn x' lên phía trên theo biểu thức.
[tex]x'=(D/d)y = 1,25mm=2i+i/2[/tex]
+Xét mạn rộng L đối xứng (khi chưa dịch chuyển): số vân sáng quan sát có thể tính nhanh bằng CT
[tex]L/2i=12 ==>[/tex] số vân sáng là 25 và 2 biên là 2 vân sáng.
+ Khi dịch chuyển lên phía trên i/2 thì hệ vân trên bị mất đi 1 vân sáng và tăng cường thêm 1 vân tối, khi dịch chuyển tiếp 2i thì hệ vẫn không đổi.
vậy khi S dịch chuyển xuống dưới thì vân sáng giảm 1 tức là còn 24


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:44 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Lắp xi lanh đã được lồng pittong và âm thoa lên giá sao cho hai nhánh âm thoa nằm trong mặt phẳng chứa trục xilanh, vuông góc với trục xi lanh và một nhánh âm thoa nằm gần sát đầu hở của xilanh. Dùng búa caosu gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời dịch chuyển dần pittong ra xa đầu hở của xilanh. Lắng nghe âm phát ra và xác định được hai vị trí gần nhau nhất của pittong khi nghe thấy âm to nhất là l1 và l2. Bước sóng của sóng âm truyền trong không khí được xác định:
A. [tex]\lambda = l_{1} - l_{2}[/tex]          B. [tex]\lambda = 2(l_{1} - l_{2})[/tex]         C. [tex]\lambda = \frac{l_{1} - l_{2}}{2}[/tex]         D. [tex]\lambda = \frac{l_{1} - l_{2}}{4}[/tex]
Giao thoa sóng âm coi như sóng dừng của dây có 1 đầu tự do, miệng ống là bụng sóng thì âm to nhất
Lúc đầu cột khí trong ống (Từ đỉnh pitong đến đầu hở xilanh) là L1 thì
[tex]L_1=k.\lambda/2+\lambda/4[/tex]
Lúc sau dịch chuyển cho cột khí là L2 thì
[tex]L_2=(k+1).\lambda/2+\lambda/4[/tex] (2 lần âm to gần nhất ==> hơn nhau 1 bụng sóng)
[tex]==> L_2-L_1=\lambda/2 ==> \lambda=2(L_2-L_1)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ, ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:31:19 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài 3: Một nguồn S phát một âm nghe được có tấn số riêng f0, chuyển động với vận tốc v = 204m/s đang tiến lại gần một người đang đứng yên. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là v0 = 340m/s. Tối thiểu f0 = bằng bao nhiêu thì người đó không nghe thấy âm S?
A. 2,56kHz          B. 8kHz        C. 0,8kHz          D. 9,42kHz
+ người này nghe âm có tần số [tex]f_n = \frac{v_0.f_0}{v_0-v_n}=3,4f_0.[/tex]
+ Để âm này không nghe được thì [tex]f_n<16HZ[/tex] hay [tex]f_n>20,000HZ ==> f_0<4,7Hz[/tex] hay [tex]f_0>5882,4Hz=5,88KHZ[/tex]
Như vậy so với đáp án ta chỉ có thể nhận D