Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 01:28:06 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6908Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:28:06 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = cos(5wt + II/6) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5cos(wt – II/6) (cm). Tỉ s? cơ năng trong quá trình dao động  của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng
A. 1/2.
B. 1.
C. 2.
D. 1/5.
Câu2.Cho đọan mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho các giá trị R = 60Ω; C = 1/6II.10−3 F;L = 1, 4/π
H. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết điện áp giới hạn (điện áp đánh thủng) của tụ điện là 400V. điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào hai đầu đọan mạch để tụ không bị đánh thủng là
A. 400V.           B. 471,4 V.                 C. 666,67 V.             D. 942,8 V   
Câu 3: Một sợi dây AB dài 2m căng ngang có 2 đầu cố định. Ta thấy khỏang cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động với  biên độ bằ ng nửa biên độ điểm  bụng thì cách nhau 1/3 (m). Số bó sóng tạo được trên dây là
A. 7.         B. 4.          C. 2.           D. 6.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:12:38 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Câu 1: Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = cos(5wt + II/6) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5cos(wt – II/6) (cm). Tỉ s? cơ năng trong quá trình dao động  của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng
A. 1/2.
B. 1.
C. 2.
D. 1/5.


Câu này em ghi công thức cơ năng cho từng vật rồi lập tỉ số là xong.

Cơ năng vật 1: [tex]E_{1}= \frac{1}{2}m_{1}\omega _{1}^{2}A_{1}^{2}[/tex]

Cơ năng vật 2: [tex]E_{2}= \frac{1}{2}m_{2}\omega _{2}^{2}A_{2}^{2}[/tex]

Đáp án: C.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:52:24 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Câu2.Cho đọan mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho các giá trị R = 60Ω; C = 1/6II.10−3 F;L = 1, 4/π
H. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết điện áp giới hạn (điện áp đánh thủng) của tụ điện là 400V. điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào hai đầu đọan mạch để tụ không bị đánh thủng là
A. 400V.           B. 471,4 V.                 C. 666,67 V.             D. 942,8 V   
[tex]Z_L=140(\Omega),Z_C=60\Omega,Z=100\Omega[/tex]
Điện áp đánh thủng [tex]u_{cmax}=U_{oc}=400V [/tex]
[tex]==> I_0=400/60=20/3 ==> U_0=I_0.Z=2000/3[/tex]
[tex]==> U=471,4(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:59:01 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Câu 3: Một sợi dây AB dài 2m căng ngang có 2 đầu cố định. Ta thấy khỏang cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động với  biên độ bằ ng nửa biên độ điểm  bụng thì cách nhau 1/3 (m). Số bó sóng tạo được trên dây là
A. 7.         B. 4.          C. 2.           D. 6.
+ Điểm dao động có biên độ bằng 1/2 biên độ bụng có khoảng cách đến nút gần nó nhất là [tex]d=\frac{\lambda}{12}[/tex]
(Em xem thêm ở đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6851.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6851.0))
+ 2 điểm liên tiếp có biên độ bằng 1/2 bụng có thể là 2 điểm đối xứng qua nút hay qua bụng là [tex]\lambda/6[/tex] hay [tex]\lambda/3[/tex]. Theo giả thiết thì ta chọn [tex]\lambda/6=1/3 ==> \lambda=2m.[/tex]
+ ĐK có giao thoa : [tex]L=k.\lambda/2 ==> k = 2 ==>[/tex] 2 bụng ==> 2 bó sóng
Hình minh họa nè: