Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 01:10:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6907Tiêu đề: Điện xoay chiều, tổng hợp dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:10:57 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài1. Vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa các phương trình cò dạng x1 = 3cos(wt + II/6) (cm), x2 = Asinwt (cm). Phương trình dao động tổng hợp x = 4cos(wt +[tex]\phi[/tex]). Muốn A lớn nhất thì giá trị của [tex]\phi[/tex]là
A. –II/6.         B. –II/4.                C. –II/3.           D. –II/2.
Bài2. Đọan mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp u ở hai đầu đọan mạch chậm pha hơn uL một góc II/2; biết 25L = 4CR2 , cho U = 100 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đọan mạch L và C là
A. UL = UC = 50 V.
B. UL = UC = 40 V.
C. UL = 20 V, UC = 30 V.
D. UL = UC = 30 V.
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 . Đặt vào hai đầu đọan  mạch  điện  áp  xoay  chiều  ổn  định,  mạch  có  cùng  hệ  số  công  suất  với  hai  giá  trị  của  tần  số  góc w1=50II,w2=200II.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.3/[tex]\sqrt{12}[/tex]
 B.2/[tex]\sqrt{13}[/tex]
 C.1/[tex]\sqrt{2}[/tex]

D.1/2


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều, tổng hợp dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:05:42 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài1. Vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa các phương trình cò dạng x1 = 3cos(wt + II/6) (cm), x2 = Asinwt (cm). Phương trình dao động tổng hợp x = 4cos(wt +[tex]\phi[/tex]). Muốn A lớn nhất thì giá trị của [tex]\phi[/tex]là
A. –II/6.         B. –II/4.                C. –II/3.           D. –II/2.


Bài này hỏi trên Diễn đàn nhiều lần rồi, em xem link và tự giải theo hướng đó nghen:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977)


Bài2. Đọan mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện áp u ở hai đầu đọan mạch chậm pha hơn uL một góc II/2; biết 25L = 4CR2 , cho U = 100 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các đọan mạch L và C là
A. UL = UC = 50 V.
B. UL = UC = 40 V.
C. UL = 20 V, UC = 30 V.
D. UL = UC = 30 V.


Bài này tương đối dễ, thầy hướng dẫn em làm.

 ~O) Điện áp u ở hai đầu đọan mạch chậm pha hơn [tex]u_{L}[/tex] một góc [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]: tức là xảy ra cộng hưởng: [tex]Z_{L}=Z_{C}\Rightarrow U_{L}=U_{C}[/tex] (1)

Mà:

[tex]25L = 4CR^{2} \Leftrightarrow 25 \omega L = 4 \omega CR^{2} \Rightarrow \frac{25}{4}. \omega L .\frac{1}{\omega C}= R^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{25}{4}.Z_{L}Z_{C}=R^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{R}^{2} = \frac{25}{4}.U_{L}U_{C}[/tex] (2)

Em thế (1) và (2) vào công thức tính hiệu điện thế toàn mạch là ra.


Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 . Đặt vào hai đầu đọan  mạch  điện  áp  xoay  chiều  ổn  định,  mạch  có  cùng  hệ  số  công  suất  với  hai  giá  trị  của  tần  số  góc w1=50II,w2=200II.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

 A.3/[tex]\sqrt{12}[/tex]
 B.2/[tex]\sqrt{13}[/tex]
 C.1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
 D.1/2


Xem bài này ở link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5148.30  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5148.30) (trang 3, bài của bybossy)