Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 12:44:44 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6890Tiêu đề: BT Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Journey trong 12:44:44 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, hai khe hẹp cách nhau 1mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất( [tex]\lambda[/tex]đ = 0,76 [tex]\mu m[/tex] ) và vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất ( [tex]\lambda[/tex]t = 0,38[tex]\mu m[/tex] ) trên màn (gọi là bề rộng quang phổ bậc 1) lúc đầu đo được là 0,38mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,57 mm. Màn đã dịch chuyển một đoạn      
  
A. 45 cm.                              
B. 60cm.                                   
C. 55cm.                                    
D. 50cm.

Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng, người ta đặt màn quan sát cách hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm; khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là 2i; khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là i. Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 6ΔD thì khoảng vân là

A. 3mm;   
B. 2mm;   
C. 1,5mm   
D. 4mm
[/size]


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:02:51 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, hai khe hẹp cách nhau 1mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất( [tex]\lambda[/tex]đ = 0,76 [tex]\mu m[/tex] ) và vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất ( [tex]\lambda[/tex]t = 0,38[tex]\mu m[/tex] ) trên màn (gọi là bề rộng quang phổ bậc 1) lúc đầu đo được là 0,38mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,57 mm. Màn đã dịch chuyển một đoạn      
  
A. 45 cm.                              
B. 60cm.                                   
C. 55cm.                                    
D. 50cm.


 ~O) Lúc đầu: [tex]\Delta x = x_{d_{1}}-x_{t_{1}}=\frac{D}{a}\left(\lambda _{d}- \lambda _{t}\right) = 0,38 (mm)[/tex] (1)

[tex]\Rightarrow D=1 \: (m)[/tex]

 ~O) Lúc sau: [tex]\Delta x' = x'_{d_{1}}-x'_{t_{1}}=\frac{D + \Delta D}{a}\left(\lambda _{d}- \lambda _{t}\right) = 0,57 (mm)[/tex] (2)

 ~O) Lấy (2) chia cho (1): [tex]\frac{\Delta x'}{\Delta x}=\frac{D+\Delta D}{D}=1+\frac{\Delta D}{D}[/tex] (3)

Thế D tìm được vào (3) là tính ra [tex]\Delta D[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:11:01 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng, người ta đặt màn quan sát cách hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm; khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là 2i; khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là i. Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 6ΔD thì khoảng vân là

A. 3mm;   
B. 2mm;   
C. 1,5mm   
D. 4mm
[/font][/size]


 ~O) Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là 2i:

[tex]2i = \frac{\lambda \left(D+\Delta D \right)}{a}[/tex] (1)

 ~O) Khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là i:

[tex]i = \frac{\lambda \left(D-\Delta D \right)}{a}[/tex] (2)

 ~O) Lấy (2) chia (1) ta được: [tex]\Delta D = \frac{D}{3}[/tex]

 ~O) Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 6ΔD thì khoảng vân là:

[tex]i' = \frac{\lambda \left(D+6\Delta D \right)}{a}=\frac{\lambda \left(D+6\frac{D}{3} \right)}{a}=3 \frac{\lambda . D}{a} = 3 . 1 = 3 \: (mm)[/tex]

 m8-x mmm-) m:)