Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhnhung94 trong 09:44:12 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6881Tiêu đề: Giup giai may bien ap
Gửi bởi: thanhnhung94 trong 09:44:12 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
c1, cuộn dây sơ cấp máy biến áp được mắc qua 1 ampe kế lí tưởng vào một mạng điện xoay chiều có u hiệu dụng u1=220v, mạch thứ cấp gồm 1 nam châm điện có độ tự cảm L, r_namcham=2ôm, 1 điện trở R=8ôm và 1 tụ điện C biến đổi được. Cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng, thứ cấp N2=50 vòng. điện trở thuần 2 cuộn dây và hao phí do dòng phuco không đáng kể.
a, ampe kế chỉ 0,032A. tìm độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở mạch thứ cấp. tìm nhiệt lượng tỏa ra/nam châm và /R trong mỗi phút.
b, f=50hz, L=1/5piH, tìm điện dung C
c, để ampe kế cực đại tăng hay giảm C bao nhiêu

c2, điện năng được truyền từ trạm tăng thế đến trạm hạ thế nhờ các dây dẫn có tổng trở 15 ôm. ở đầu ra của cuộn thứ cấp máy hạ thế ta cần một công suất 11kw vs cường độ dòng điện hiệu dụng 100A cho phụ tải thuần trở. biết rằng tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ thế bằng 10 ,bỏ qua mọi hao phí của các máy biến thế
a, tìm hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp máy hạ thế
b, tìm hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng thế
c, nếu tại nơi đặt máy hạ thế ta vẫn cần một dòng điện có công suất và cường độ như cũ nhưng không dùng các máy tăng thế và hạ thế thì sự hao phí công suất trên đường dâu là bao nhiêu và tăng lên bao nhiêu lần so với khi dùng máy tăng thế

mình non lắm, ai có lòng thì giải giúp nhé!!!!!!!!thánk trc


Tiêu đề: Trả lời: Giup giai may bien ap
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:50:40 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
cac thay giup e nha/
c1, cuon day so cap mba dc mac qua 1 ampe ke li tuog vao mot mang dien xoay chieu có u hieu dug u1=220v, mach thu cap gom 1 nam cham dien co do tu cam L, r_namcham=2om, 1 dien tro R=8om va 1tu dien C bien doi dc. cuon so cap co N1=1100vog,thu cap N2=50vong. dien tro thuan cua 2 cuon day va hao fi do dong fuco ko dang ke.
a, ampe ke chi 0,032A. tim do lech fa giua cuong do dong dien va hieu dien the o mach thu cap. tim nhiet luong toa ra/namcham va /R trog moi phut
b, f=50hz, L=1/5piH, tim dien dung C
c, de ampe ke cuc dai, tang hay giam C bao nhieu

c2, dien nag dc truyen tu tram tang the den tram ha the nho cac day dan co tong tro 15om.o dau ra cua cuon thu cap cua may ha the ta can 1 cong suat 11kw vs cuog do dong dien hieu dug 100A cho fu tai thuan tro. biet rang ti so vong day cua cuon so cap va thu cap cua may ha the bang 10 bo qua moi hao fi cac may bien the
a, tim hieu dien the hieu dug o 2 dau cuon thu cap va cuog do dong dientrong mach so cap may ha the
b, tim hieu dien the hieu dung o hai đau doan thu cap may tang the
c, neu tai noi dat may ha the ta van can mot dong dien co cog suat va cuog do nhu cu nhug ko dung cac may tang the va ha the thi su hao phi cong suat tren đuong day la bao nhieu va tang len bao nhieu lan so vs khi dug may tang the
em cần đánh tiếng việt nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Giup giai may bien ap
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:51:40 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Bài viết không có dấu đã vi phạm luật đăng bài. Hơn nữa bài lại được đăng trong 2 topic khác nhau.

Xem luật đăng bài:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.msg31765#new (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.msg31765#new)


Tiêu đề: Trả lời: Giup giai may bien ap
Gửi bởi: thanhnhung94 trong 08:12:55 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
dễ wa hay sao ko ai giúp em các thầy ơi