Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Langtu_Ninhbinh trong 01:01:51 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6872Tiêu đề: Giúp e mấy câu trong đề thi SP lần 2!
Gửi bởi: Langtu_Ninhbinh trong 01:01:51 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đặt Một điện Áp Xoay chiều [tex]U=100cos100\Pi t[/tex] (V) và o Hai đầu của Một mạch Điện R,L,C Mắc nối tiếp, Trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{\Pi }[/tex] (H) , Tụ điện có điện dung C biến đổi . Khi [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }[/tex] (F) thì dòng điện tức thời trong Mạch nhanh Pha [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex] So với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn Mạch.Để Công suất tiêu thụ của mạch bằng Một nửa công suất cực đại thì điện Dung C của tụ điện có giá Trị là :

A.11,65 [tex]\mu F[/tex]          B.14,27 [tex]\mu F[/tex]     C.7,13 [tex]\mu F[/tex]           D.[tex]\mu F[/tex]

Câu 2: Ăng Ten sử dụng mạch Dao động LC1 Lí tưởng thu được sóng điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=300m. nếu mắc thêm tụ C2 Nối tiếp C1 thì ăng Ten thu được sóng Điện từ có bước sóng [tex]\lambda [/tex]=240 m > Nếu chỉ dùng Tụ điện thì ăng Ten thu được sóng điện từ có bước sóng :

A.400m                  B.500m                                C.600m                        D.700m


Câu 3:Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ , Trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi , Còn tụ điện có điện có điện dung C thay đổi được .Mỗi sóng Điện từ đều tạo Ra trong mạch Dao động một suất điện động cảm ứng .Xem rằng các Sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau . khi điện Dung của tụ  điện C1=[tex]1\mu F[/tex]thì suất điện động hiệu dụng trong mạch Do SÓng điện từ Tạo ra LÀ E1=4,5[tex]\mu v[/tex] .Khi Điện dung của tụ điện C2=9[tex]\mu F[/tex] thì suất điện động cảm ứng Hiệu dụng Do sóng điện từ tạo ra là :

A.E2=1,5[tex]\mu v[/tex]                    B.E2=2,25[tex]\mu v[/tex]            C.E2=13,5[tex]\mu v[/tex]             D.9,0[tex]\mu v[/tex


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề thi SP lần 2!
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:35:08 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đặt Một điện Áp Xoay chiều [tex]U=100cos100\Pi t[/tex] (V) và o Hai đầu của Một mạch Điện R,L,C Mắc nối tiếp, Trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{\Pi }[/tex] (H) , Tụ điện có điện dung C biến đổi . Khi [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }[/tex] (F) thì dòng điện tức thời trong Mạch nhanh Pha [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex] So với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn Mạch.Để Công suất tiêu thụ của mạch bằng Một nửa công suất cực đại thì điện Dung C của tụ điện có giá Trị là :

A.11,65 [tex]\mu F[/tex]          B.14,27 [tex]\mu F[/tex]     C.7,13 [tex]\mu F[/tex]           D.[tex]\mu F[/tex]


Dòng điện tức thời trong mạch nhanh pha [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex]  so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch :

[tex]\varphi = -\frac{\pi }{6}}\Rightarrow tan \varphi =\frac{Z_{L} - Z_{C}}{R} =  -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow R[/tex]

Khi công suất tiêu thụ của mạch bằng một nửa công suất cực đại ta có :

[tex]RI^{2} = \frac{1}{2}RI_{max}^{2}[/tex]

[tex] \Leftrightarrow \frac{RU^{2}}{R^{2} + (Z_{L} - Z'_{C})^{2}} = \frac{1}{2} \frac{RU^{2}}{R^{2} } \Leftrightarrow (Z_{L} - Z'_{C})^{2} = R^{2}\Rightarrow Z'_{C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề thi SP lần 2!
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:55:22 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012

Câu 2: Ăng Ten sử dụng mạch Dao động LC1 Lí tưởng thu được sóng điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=300m. nếu mắc thêm tụ C2 Nối tiếp C1 thì ăng Ten thu được sóng Điện từ có bước sóng [tex]\lambda [/tex]=240 m > Nếu chỉ dùng Tụ điện thì ăng Ten thu được sóng điện từ có bước sóng :

A.400m                  B.500m                                C.600m                        D.700m


Khi chỉ dùng C1 thì ăng Ten thu được sóng điện từ có bước sóng : [tex]\lambda _{1} = 2\pi c \sqrt{C_{1}L} \Leftrightarrow \frac{1}{C_{1}} = \frac{4\pi ^{2}c^{2}L}{\lambda _{1}^{2}}[/tex] (1)

Khi chỉ dùng C2 thì ăng Ten thu được sóng điện từ có bước sóng : [tex]\frac{1}{C_{2}} =  \frac{4\pi ^{2}c^{2}L}{\lambda _{2}^{2}}[/tex]  (2)

Khi dùng C1 nt C2 thì ăng Ten thu được sóng điện từ có bước sóng : [tex]\frac{1}{C}} = \frac{4\pi ^{2}c^{2}L}{\lambda ^{2}}[/tex] (3)

Mà : [tex]\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{1}} + \frac{1}{C_{2}} \Rightarrow \frac{1}{\lambda } = \sqrt{\frac{1}{\lambda _{1}^{2}} + \frac{1}{\lambda _{2}^{2}}[/tex]