Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:09:22 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6853Tiêu đề: New new homework
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:09:22 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Câu1.Hòa tan 54,44g hh X gồm PCl3 và PBr3 vào nước được đ Y.Để trung hòa hoàn toàn đ Y cần 500ml đ KOH 2,6M.%khối lượng PCl3 trong X là
A.26,96%          B 12,125%       C 8,98%       D 30,31%
Câu2.Đốt cháy hoàn toàn 18g este X đơn chức thu được 20,16l CO2(dkc) và 12,96g nước.Mặt khác nếu chó 21g X tác dụng với 200ml dd KOH 1,2M sau đó cô cạn đ thu được 34,44g chất rắn khan.CTPT của axit tạo X là
A C5H603        B C5H8O3           C C5H10O3        D C5H10O2
Câu3.Đ X chứa các ion:Ba2+,Na+,HCO3- ,Cl- trong đó số mol Cl- ;à 0,24.Cho1/2 đ X tác dụng với dd NaOH dư thu được 9,85g KT.Cho1/2 dd X tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thu được 15,76g kết tủa.Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thu được m g chất rắn khan.Giá trị của m là:
A.15,81g              B 18,29g              C 31,62g              D 36,58g