Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 04:40:43 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6823Tiêu đề: giúp em mấy bài này với ∾ em làm ko ra !∾ !`
Gửi bởi: ttc_94 trong 04:40:43 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
1.
hai dao động điều hòa có pt: x₁ = A₁cos(ωt – π/3)
x₂ = 8cos(ωt + φ )
dao động tổng hợp có pt: x = Acos(ωt – π/2)
A(max) bằng:
A. 16/ √3     B. 8√2    C. 8√3    D. 16     (cm)
2.
Mạch RLC có C thay đổi; cuộn thuần cảm; u = Uocosωt; C = C₁ thì công suất mạch Pmax = 400W
C = C₂ thì hệ số công suất là: √3 / 2 ; Công suất lúc này là:
A. 200     B. 300    C. 100 ;   D 100√3
3.
Mạch LC với Uo = 12V;
Tại thời điểm điện tích trên tụ là: 6×10⁻⁹ C thì cường độ dòng điện là 3√3 mA;
biết L = 4mH. ω = ?
A.25.10⁵      B. 5.10⁵    C. 5.10⁴   D. 25.10⁴
=====================
giúp em với !!!!                 


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ∾ em làm ko ra !∾ !`
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:38:37 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
1.
hai dao động điều hòa có pt: x₁ = A₁cos(ωt – π/3)
x₂ = 8cos(ωt + φ )
dao động tổng hợp có pt: x = Acos(ωt – π/2)
A(max) bằng:
A. 16/ √3     B. 8√2    C. 8√3    D. 16     (cm)


Xem hình:

Theo định lý hàm sin ta có: [tex]\frac{A}{sin\alpha }=\frac{A_{2}}{sin30^{0}}[/tex]

[tex]\Rightarrow A = \frac{A_{2}}{sin30^{0}}.sin\alpha[/tex]

[tex]A_{max}\Leftrightarrow \alpha =90^{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{max}=\frac{8}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{16}{\sqrt{3}}\: cm[/tex]

 ~O) Bạn xem thêm bài tương tự ở link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ∾ em làm ko ra !∾ !`
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:03:45 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

2.
Mạch RLC có C thay đổi; cuộn thuần cảm; u = Uocosωt; C = C₁ thì công suất mạch Pmax = 400W
C = C₂ thì hệ số công suất là: √3 / 2 ; Công suất lúc này là:
A. 200     B. 300    C. 100 ;   D 100√3


 ~O) Khi [tex]C=C_{1}[/tex] thì xảy ra cộng hưởng: [tex]P_{max}=\frac{U^{2}}{R}[/tex]

Em xem chứng minh ở đây:

http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2 (http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2)

 ~O) Khi [tex]C=C_{2}[/tex] thì:

 [tex]cos\varphi =\frac{R}{Z_{2}}\Rightarrow Z_{2}=\frac{R}{cos\varphi}=\frac{2}{\sqrt{3}}R[/tex]

Công suất lúc này:

[tex]P_{2}=RI^{2}=R.\frac{U^{2}}{Z_{2}^{2}}=R.\frac{U^{2}}{\left( \frac{2R}{\sqrt{3}}\right)^{2}}=\frac{3}{4}.\frac{U^{2}}{R}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow P_{2}=\frac{3}{4}.P_{max}[/tex]

Thế số vào là xong. Bài này hình như có hỏi vài lần trên Diễn đàn rồi, mà tìm không ra link cũ.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ∾ em làm ko ra !∾ !`
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:23:45 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

3.
Mạch LC với Uo = 12V;
Tại thời điểm điện tích trên tụ là: 6×10⁻⁹ C thì cường độ dòng điện là 3√3 mA;
biết L = 4mH. ω = ?
A.25.10⁵      B. 5.10⁵    C. 5.10⁴   D. 25.10⁴
=====================
giúp em với !!!!                 

 ~O) Năng lượng điện từ trường: [tex]W=\frac{1}{2}CU_{0}^{2}[/tex]

 ~O) Năng lượng từ trường: [tex]W_{L}=\frac{1}{2}Li^{2}[/tex]

 ~O) Năng lượng điện trường: [tex]W_{C}=\frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C}[/tex]

Ta có:

[tex]W= W_{L}+ W_{C}\Leftrightarrow \frac{1}{2}CU_{0}^{2}=\frac{1}{2}Li^{2} + \frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C}[/tex]

 ~O) Thế số vào ta tính được C. Sau đó tính được [tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ∾ em làm ko ra !∾ !`
Gửi bởi: ttc_94 trong 11:02:16 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
Cảm ơn thầy rất nhiều !!
chúc thầy khỏe và đóng góp cho diễn đàn !!!