Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 11:43:41 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6820Tiêu đề: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: phantom_hung trong 11:43:41 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
1/Có một lượng chất phóng xạ xác định,ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã,sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 nguyên tử bị phân rã.Chu Kì bán phân rã của chất phóng xạ đó là:
A.30 phút          B.60 phút         C.90 phút         D.45 phút
Câu 2:Trong phản ứng phân hạch của U 235 năng lượng tỏa ra trung bình là 200MeV.Năng lượng tỏa ra khi 1 kg U 235 phân hạch hoàn toàn là
A.12.85.10^6 kWh                B.22.77.10^6 kWh          C.36.10^6 kWh     D.24.10^6 kWh
Câu 3:Chu kì bán rã của chất phóng xạ Sr A=90 Z=38 là 20 năm.Sau 80 năm có bao nhiêu phân tram chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác ?  
A.6.25%             B.12.5%                    C.87.5%             D.93.75%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:39:58 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

Câu 3:Chu kì bán rã của chất phóng xạ Sr A=90 Z=38 là 20 năm.Sau 80 năm có bao nhiêu phân tram chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác ?  
A.6.25%             B.12.5%                    C.87.5%             D.93.75%


 ~O) Tôi nghĩ lần sau bạn nên ghi rõ là bạn đang cần mọi người giải giúp hay là đang ra đề toán.

Ta có: [tex]T = 20[/tex] năm; [tex]t = 80[/tex] năm.

Số hạt nhân Sr còn lại sau 80 năm: [tex]N = \frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}= \frac{N_{0}}{2^{\frac{80}{20}}}= \frac{N_{0}}{2^{4}}[/tex]

Số hạt nhân Sr đã phân huỷ: [tex]\Delta N = N_{0}-N=N_{0}- \frac{N_{0}}{2^{4}}=\frac{15}{16}N_{0}[/tex]

Phần trăm số hạt nhân Sr đã phân huỷ (cũng tức là chuyển thành chất khác):

[tex]\frac{\Delta N}{N_{0}} = \frac{15}{16}.100[/tex]% = 93,75%.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:50:24 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

Câu 2:Trong phản ứng phân hạch của U 235 năng lượng tỏa ra trung bình là 200MeV.Năng lượng tỏa ra khi 1 kg U 235 phân hạch hoàn toàn là
A.12.85.10^6 kWh                B.22.77.10^6 kWh          C.36.10^6 kWh     D.24.10^6 kWh


1 hạt nhân [tex]U^{235}\rightarrow [/tex] 200MeV

1 kg [tex]U^{235}\rightarrow [/tex] ?

 ~O) Số mol [tex]U^{235}[/tex]: [tex]n = \frac{m}{M}= \frac{1000}{235}\approx 4,255 \: mol[/tex]

 ~O) Số hạt nhân [tex]U^{235}[/tex] có trong 1kg [tex]U^{235}[/tex]: [tex]N = n. N_{A}[/tex]

Với [tex]N_{A} = 6,022.10^{23}[/tex] là số Avogadro.

 ~O) Cuối cùng: 200MeV =

1 hạt nhân [tex]U^{235}\rightarrow [/tex] 200MeV

N hạt [tex]U^{235}\rightarrow [/tex] ? năng lượng

Ta thế N vào tính là ra.

 ~O) Tính xong đổi năng lượng từ MeV ra kWh (nếu chưa quen thì đổi ra J rồi đổi tiếp qua kWh)

[tex]1MeV = 1,6.10^{-19}.10^{6}\, J; \; 1kWh = 10^{3}.3600 \,J[/tex]

Đáp án: B.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:32:16 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

1/Có một lượng chất phóng xạ xác định,ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã,sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 nguyên tử bị phân rã.Chu Kì bán phân rã của chất phóng xạ đó là:
A.30 phút          B.60 phút         C.90 phút         D.45 phút


 ~O) Ở thời điểm đầu số hạt nhân là [tex]N_{1}[/tex], sau thời gian [tex]t_{1}=1[/tex] phút thì số hạt nhân đã phân rã là:

[tex]\Delta N_{1}=N_{1}\left(1-2^{-\frac{t_{1}}{T}} \right)[/tex]

 ~O) Tương tự sau thời gian [tex]t_{2}=2[/tex] giờ, số hạt nhân còn lại là [tex]N_{2}[/tex], tương tự ở trên ta cũng có:

[tex]\Delta N_{2}=N_{2}\left(1-2^{-\frac{t_{1}}{T}} \right)[/tex]

 ~O) Mà [tex]N_{2}=\frac{N_{1}}{2^{\frac{t_{2}}{T}}}[/tex]

 ~O) Ta có:

[tex]\frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{N_{1}}{\frac{N_{1}}{2^{\frac{t_{2}}{T}}}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}= 2^{\frac{t_{2}}{T}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{t_{2}}{T}= log_{2}\left(\frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}} \right)[/tex]

Tới đây thế số vào là ra nghen.

 hoc-) mmm-) :-j


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Trần Quốc Lâm trong 04:26:08 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012

1/Có một lượng chất phóng xạ xác định,ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã,sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 nguyên tử bị phân rã.Chu Kì bán phân rã của chất phóng xạ đó là:
A.30 phút          B.60 phút         C.90 phút         D.45 phút


 ~O) Ở thời điểm đầu số hạt nhân là [tex]N_{1}[/tex], sau thời gian [tex]t_{1}=1[/tex] phút thì số hạt nhân đã phân rã là:

[tex]\Delta N_{1}=N_{1}\left(1-2^{-\frac{t_{1}}{T}} \right)[/tex]

 ~O) Tương tự sau thời gian [tex]t_{2}=2[/tex] giờ, số hạt nhân còn lại là [tex]N_{2}[/tex], tương tự ở trên ta cũng có:

[tex]\Delta N_{2}=N_{2}\left(1-2^{-\frac{t_{1}}{T}} \right)[/tex]

 ~O) Mà [tex]N_{2}=\frac{N_{1}}{2^{\frac{t_{2}}{T}}}[/tex]

 
Nhờ tác giả thích thêm công thức denta N2?