Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 12:12:02 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6759Tiêu đề: Lý hỗn hợp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:12:02 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Câu1.Công suất âm thanh cực  đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W .Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu tiên do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết Io=10-12W/m.Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là
A 102dB         B 107dB          C 98dB               D 89dB

Câu2,Ở bề mặt chất lỏng có hai nguòn sóng có hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 cách nhau 20cm.Hai nguồn này dao động theo phưởng thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1=5cos40IIt(mm) và u2=5cos(40IIt + II)(mm).Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s,Xét các điểm trên S1S2.Gọi I là trung điểm của S1S2, M nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên  độ
A 0mm    B 5mm      C 10 mm   D 2,5mm
Câu3,Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young,hai khe hẹp cách nhau a .Màn quan sát cách khe hẹp khoảng D=2,5m.Một điểm trên màn quan sát,lúc đầu  là vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng [tex]\lambda[/tex]. Muốn M trở thành vân tối thứ 3 thì phải chuyển màn ra xa hay gần hai khe hẹp một đoạn bao nhiêu?
A Dời lại gần khe 0,5m              B.Dời ra xa hai khe 0,5 m

C.Dời lại gần hai khe 3m            D Dời ra xa hai khe 3m


Tiêu đề: Trả lời: Lý hỗn hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:25:00 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Câu1.Công suất âm thanh cực  đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W .Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu tiên do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết Io=10-12W/m.Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là
A 102dB         B 107dB          C 98dB               D 89dB


Bài này có hỏi trên Diễn đàn rồi, em xem link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685.15 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685.15)

Trang 2, bài giải của milocuame.


Tiêu đề: Trả lời: Lý hỗn hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:54:48 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Câu2,Ở bề mặt chất lỏng có hai nguòn sóng có hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 cách nhau 20cm.Hai nguồn này dao động theo phưởng thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1=5cos40IIt(mm) và u2=5cos(40IIt + II)(mm).Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s,Xét các điểm trên S1S2.Gọi I là trung điểm của S1S2, M nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên  độ
A 0mm    B 5mm      C 10 mm   D 2,5mm


 ~O) Điểm M nằm trên [tex]S_{1}S_{2}[/tex].

 ~O) Hai nguồn ngược pha. Em xem thêm bài giảng lý thuyết giao thoa sóng cơ tại đây:

http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=416&SubjectID=2 (http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=416&SubjectID=2)

 ~O) Bước sóng: [tex]\lambda =\frac{v}{f}= 4\: (cm)[/tex]

Biên độ tại M: [tex]A_{M}= \left|2Acos\left(\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\frac{\pi }{2} \right) \right|[/tex]

Ta có: [tex]d_{1}=S_{1}M = 7cm;\; d_{2}=S_{2}M = 13cm[/tex]

Thế vào công thức tính biên độ tại M suy ra:

[tex]A_{M}= \left|2Acos\left(\frac{\pi (13-7)}{4 }+\frac{\pi }{2} \right) \right|=2A[/tex]

[tex]A_{M}=10 \: (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý hỗn hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:26:28 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Câu3,Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young,hai khe hẹp cách nhau a .Màn quan sát cách khe hẹp khoảng D=2,5m.Một điểm trên màn quan sát,lúc đầu  là vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng [tex]\lambda[/tex]. Muốn M trở thành vân tối thứ 3 thì phải chuyển màn ra xa hay gần hai khe hẹp một đoạn bao nhiêu?
A Dời lại gần khe 0,5m              B.Dời ra xa hai khe 0,5 m

C.Dời lại gần hai khe 3m            D Dời ra xa hai khe 3m


 ~O) Lúc đầu: vân sáng bậc 3: [tex]x_{s3}=3\frac{\lambda D}{a}[/tex]

 ~O) Lúc sau: vân tối thứ 3 (k' = 2):  [tex]x_{t3}=(2+ 0,5)\frac{\lambda (D+\Delta D)}{a}[/tex]

Với [tex]\Delta D[/tex] là độ dịch chuyển của màn so với 2 khe (lấy giá trị đại số).

 ~O) Theo giả thiết:

[tex]x_{s3}=x_{t3}\Leftrightarrow 3D = 2,5\left(D+\Delta D \right)[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta D = 0,5 (m)[/tex]

Vì [tex]\Delta D >0[/tex] nên màn dịch chuyển ra xa 2 khe thêm 0,5 (m).