Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:58:00 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6701Tiêu đề: Phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:58:00 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một phôton có vận tốc [tex]v[/tex] bắn vào nhân Liti [tex]^{7}_{3}Li[/tex] đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng [tex]v'[/tex] và cùng hợp với phương tới của proton một góc [tex]60^{0}[/tex], [tex]m_{X}[/tex] là khối lượng nghỉ của hạt X. Giá trị của [tex]v'[/tex] là:
[tex]A.\frac{m_{p}v}{m_{X}}[/tex]
[tex]B.\frac{\sqrt{3}m_{X}v}{m_{p}}[/tex]
[tex]C.\frac{m_{X}v}{m_{p}}[/tex]
[tex]D.\frac{\sqrt{3}m_{p}v}{m_{X}}[/tex]

Bài 2: Có ba hạt mang động năng bằng nhau: hạt prôton, hạt đơteri và hạt cùng bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Gọi bán kính quỹ đạo của chúng lần lượt là [tex]R_{H},R_{D},R\alpha[/tex] và xem khối lượng các hạt ( tính theo đơn vị u) bằng số khối của chúng. Quan hệ giữa các bán kính là :
[tex]A.R_{H}>R_{D}>R_{\alpha }[/tex]
[tex]B.R_{D}>R_{H}=R_{\alpha }[/tex]
[tex]C.R_{\alpha }=R_{D}>R_{H}[/tex]
[tex]D.R_{D}>R_{\alpha }>R_{H}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:18:33 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Bài 2: Có ba hạt mang động năng bằng nhau: hạt prôton, hạt đơteri và hạt cùng bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Gọi bán kính quỹ đạo của chúng lần lượt là [tex]R_{H},R_{D},R\alpha[/tex] và xem khối lượng các hạt ( tính theo đơn vị u) bằng số khối của chúng. Quan hệ giữa các bán kính là :
[tex]A.R_{H}>R_{D}>R_{\alpha }[/tex]
[tex]B.R_{D}>R_{H}=R_{\alpha }[/tex]
[tex]C.R_{\alpha }=R_{D}>R_{H}[/tex]
[tex]D.R_{D}>R_{\alpha }>R_{H}[/tex]


 ~O) Động năng ba hạt:

   1) Proton: [tex]W_{d}= \frac{1}{2}m_{1}v_{1}^{2}= \frac{1}{2}v_{1}^{2}[/tex]      ([tex]\; m_{1}= 1u[/tex])

   2) Doteri: [tex]W_{d}= \frac{1}{2}m_{2}v_{2}^{2}= \frac{1}{2}.2.v_{2}^{2}[/tex]    ([tex]\; m_{2}= 2u[/tex])

   3) Alpha: [tex]W_{d}= \frac{1}{2}m_{2}v_{2}^{2}= \frac{1}{2}.4.v_{3}^{2}[/tex]    ([tex]\; m_{3}= 4u[/tex])

Vì động năng bằng nhau nên suy ra: [tex]v_{2}= \frac{v_{1}}{\sqrt{2}}[/tex] và [tex]v_{3}= \frac{v_{1}}{2}[/tex]

 ~O) Bán kính ba hạt trong từ trường đều:

[tex]R_{H}= \frac{m_{1}v_{1}}{Bq_{1}}= \frac{v_{1}}{Bq}[/tex]

Đặt: [tex]q_{1}=q[/tex]

[tex]R_{D}= \frac{m_{2}v_{2}}{Bq_{2}}= \frac{2.v_{1}}{\sqrt{2}Bq}= \frac{\sqrt{2}v_{1}}{Bq}[/tex]

[tex]R_{\alpha }= \frac{m_{3}v_{3}}{Bq_{3}}= \frac{4.v_{1}}{2.2.Bq}= \frac{v_{1}}{Bq}= R_{H}[/tex]

 ~O) Vậy: [tex]R_{D}> R_{\alpha }=R_{H}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:35:44 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Bài 1: Một prôton có vận tốc [tex]v[/tex] bắn vào nhân Liti [tex]^{7}_{3}Li[/tex] đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng [tex]v'[/tex] và cùng hợp với phương tới của proton một góc [tex]60^{0}[/tex], [tex]m_{X}[/tex] là khối lượng nghỉ của hạt X. Giá trị của [tex]v'[/tex] là:
[tex]A.\frac{m_{p}v}{m_{X}}[/tex]
[tex]B.\frac{\sqrt{3}m_{X}v}{m_{p}}[/tex]
[tex]C.\frac{m_{X}v}{m_{p}}[/tex]
[tex]D.\frac{\sqrt{3}m_{p}v}{m_{X}}[/tex]


 ~O) Đề bài: Là proton nghen.

 ~O) Câu này gần giống câu trong đề ĐH 2011 (Em tham khảo hình bên dưới).

Cách giải cũng giống luôn chỉ khác giả thiết đề bài cho về khối lượng các hạt thôi, còn yêu cầu bài toán thực ra cũng là như nhau rồi.

 ~O) Với câu này thì ta làm phần cuối như sau:

[tex]p_{\alpha }= p_{H}\Leftrightarrow m_{\alpha }v_{\alpha }= m_{H}v_{H}\Leftrightarrow m_{\alpha }v'= m_{H}v\Rightarrow v'= \frac{m_{H}}{m_{\alpha }}v[/tex]

Đáp án A.