Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 05:54:03 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6654Tiêu đề: Điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:54:03 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Câu1:Một đoạn mạch AB gồm 2 hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp MB.Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C,Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB. Khi đó mạch AB tiêu thụ công suất 120W và có hệ số công suất bằng 1. Nối nối tắt hai đầu tụ thì điện áp hai đầu AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau II/3, công suất tiêu thụ trên AB trong trường hợp này bằng:
A 75W    B 90W            C 160W          D 180W
Câu2: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R không đổi mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C biến thiên và cuộn dây thuần cảm L =0,3/II(H).Điện áp hai đầu đoạn mạch:u=Uosin100IIt(V).Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì điện áp hiệu dụng Urc=Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]V.Giá trị của C1 là
A 10-2/15II F       B 15.10-2/II F      C 10-4/15II F      D 15.10-4/II F


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:14:07 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Câu1:Một đoạn mạch AB gồm 2 hai đoạn mạch AM mắc nối tiếp MB.Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C,Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB. Khi đó mạch AB tiêu thụ công suất 120W và có hệ số công suất bằng 1. Nối nối tắt hai đầu tụ thì điện áp hai đầu AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau II/3, công suất tiêu thụ trên AB trong trường hợp này bằng:
A 75W    B 90W            C 160W          D 180W


Bài 1 em xem link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6088.5 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6088.5)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:25:34 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012

Câu2: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R không đổi mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C biến thiên và cuộn dây thuần cảm L =0,3/II(H).Điện áp hai đầu đoạn mạch:u=Uosin100IIt(V).Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì điện áp hiệu dụng Urc=Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]V.Giá trị của C1 là
A 10-2/15II F       B 15.10-2/II F      C 10-4/15II F      D 15.10-4/II F


Ta có: (giá trị hiệu dụng) [tex]U_{RC}= U_{AB}[/tex]

Mặt khác: [tex]U_{AB}^{2}= U_{R}^{2}+U_{C}^{2} +U_{L}^{2}-2U_{L}U_{C}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow U_{AB}^{2}= U_{AB}^{2} +U_{L}^{2}-2U_{L}U_{C}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 0= U_{L}^{2}-2U_{L}U_{C}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{L}= 2U_{C}\Rightarrow Z_{L}= 2Z_{C}[/tex]

[tex]Z_{L}= 30\: \Omega \Rightarrow Z_{C}= 15\: \Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow C = \frac{10^{-2}}{15\pi } \: (F)[/tex]