Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhuutin trong 08:47:14 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6633Tiêu đề: Bài toán cần giải
Gửi bởi: nhuutin trong 08:47:14 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
1. Khi clo hóa 96g một hidrocacbon no mạch hở tạo ra 3 sản phẩm thế lần lượt chứa 1, 2, 3 nguyên tử clo. Tỉ lệ thể tích của các sản phẩm khí và hơi là 1:2:3. Tỉ khối hơi của sp thế chứ 2 nguyên tử clo đối với hidro là 42,5. Tìm thành phần % theo khối lượng của hhsp.
2. Nhiệt phân m gam C3H8 giả sử xảy ra 2 PƯ:
C3H8 (xt, nhiệt)---> CH4 + C2H4.
C3H8 (xt, nhiệt)---> C3H6 + H2
ta thu được hh Y. Biết có 70% C3H8 bị nhiệt phân, tính giá trị của M(y)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: nhuutin trong 08:52:53 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
câu 2 tính M của Y nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:18 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

1. Khi clo hóa 96g một hidrocacbon no mạch hở tạo ra 3 sản phẩm thế lần lượt chứa 1, 2, 3 nguyên tử clo. Tỉ lệ thể tích của các sản phẩm khí và hơi là 1:2:3. Tỉ khối hơi của sp thế chứ 2 nguyên tử clo đối với hidro là 42,5. Tìm thành phần % theo khối lượng của hhsp.


 ~O) Hidrocabon no, hở tức là ankan: [tex]C_{n}H_{2n+2}[/tex]

 ~O) Sản phẩm thế 2 nguyên tử Clo: [tex]C_{n}H_{2n}Cl_{2}[/tex]

Ta có: [tex]\frac{M_{X}}{M_{H_{2}}}= 42,5\Rightarrow M_{X} = 85[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 12n + 2n + 2. 35,5 = 85[/tex]

[tex]\Rightarrow n = 1[/tex]

 y:) Vậy Hidrocacbon ban đầu là metan: [tex]CH_{4}[/tex]

Số mol metan ban đầu: [tex]n = \frac{m}{M}= \frac{96}{16}= 6 (mol)[/tex]

 ~O) Các sản phẩm thế Clo lần lượt là: [tex]CH_{3}Cl; \: CH_{2}Cl_{2}; \: CHCl_{3}[/tex]

Phản ứng:

[tex]CH_{4}+ Cl_{2}\rightarrow CH_{3}Cl + HCl[/tex]
x mol                   x mol

[tex]CH_{4}+ 2Cl_{2}\rightarrow CH_{2}Cl_{2} + 2HCl[/tex]
y mol                   y mol

[tex]CH_{4}+ 3Cl_{2}\rightarrow CHCl_{3} + 3HCl[/tex]
z mol                   z mol

Ta có:

x + y + z = 6 và y = 2x ; z = 3x

Suy ra: x = 1 mol; y = 2 mol; z = 3 mol

 ~O) Phần trăm khối lượng:

Tổng số mol khí Clo tham gia phản ứng: [tex]n_{Clo}= x + 2y + 3z = 1 + 2.2 + 3.3 = 14 \, (mol)[/tex]

Tổng khối lượng chất tham gia: [tex]\sum{m}= m_{metan} + m_{clo} = 96 + 14 . 71 = 1090\, (g)[/tex]

Phần trăm các sản phẩm:

%[tex]CH_{3}Cl[/tex] = [tex]\frac{M_{1}.x}{1090} . 100 = 4,633[/tex]%

%[tex]CH_{2}Cl_{2}[/tex] = [tex]\frac{M_{2}.ỵ}{1090} . 100 = 15,596[/tex]%

%[tex]CHCl_{3}[/tex] = [tex]\frac{M_{3}.z}{1090} . 100 = 32,889[/tex]%

 hoc-) mmm-) mmm-) mmm-) mmm-) hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:33:04 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

2. Nhiệt phân m gam C3H8 giả sử xảy ra 2 PƯ:
C3H8 (xt, nhiệt)---> CH4 + C2H4.
C3H8 (xt, nhiệt)---> C3H6 + H2
ta thu được hh Y. Biết có 70% C3H8 bị nhiệt phân, tính giá trị của M( y )


 ~O) Gọi c là số mol ban đầu của [tex]C_{3}H_{8}[/tex].

 ~O) Phản ứng:

[tex]C_{3}H_{8}\rightarrow C_{2}H_{4} + CH_{4}[/tex]
a mol       a mol      a mol


[tex]C_{3}H_{8}\rightarrow C_{3}H_{6} + H_{2}[/tex]
b mol       b mol      b mol

 ~O) Hỗn hợp Y gồm: a mol [tex]C_{2}H_{4}[/tex]; a mol [tex]CH_{4}[/tex]; b mol [tex]C_{3}H_{6}[/tex]; b mol [tex]H_{2}[/tex] và [c - (a +b)] mol [tex]C_{3}H_{8}[/tex] (còn dư)

 ~O) Ta có: [tex]\frac{a + b}{c}=0,7\Rightarrow c = \frac{a+b}{0,7}[/tex]

Số mol propan còn dư sau phản ứng là:

[tex] d = c - (a + b)= \frac{3}{7}(a+b)[/tex]

(Gọi d là số mol propan còn dư sau phản ứng)

 ~O) Khối lượng hỗn hợp khí Y:

[tex]\bar{M}_{Y}= \frac{M_{C_{2}H_{4}}.a + M_{C_H_{4}}.a +M_{C_{3}H_{6}}.b +M_{H_{2}}.b + M_{C_{3}H_{8}}.d}{a + a + b + b + d}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \bar{M}_{Y}=  \frac{28a + 16a+ 42b + 2b + \frac{3}{7}(a+b).44}{2a +2b + \frac{3}{7}(a+b)}[/tex]

[tex]\Rightarrow \bar{M}_{Y}= \frac{\frac{440}{7}(a+b)}{\frac{17}{7}(a+b)}[/tex]

[tex]\Rightarrow \bar{M}_{Y}= \frac{440}{17}\approx 25,88 \: (g/mol)[/tex]


 hoc-) hoc-) hoc-) Bài này làm bừa, không biết đúng không!  :.))


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:40:18 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
2. Nhiệt phân m gam C3H8 giả sử xảy ra 2 PƯ:
C3H8 (xt, nhiệt)---> CH4 + C2H4.
C3H8 (xt, nhiệt)---> C3H6 + H2
ta thu được hh Y. Biết có 70% C3H8 bị nhiệt phân, tính giá trị của M(y)
Sử dụng CT giải nhanh [tex]H= \left(\frac{M_{C_{3}H_{8}}}{M_{Y}}-1 \right).100[/tex]%
Giải đc [tex]M_{Y}=25,88[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:49:18 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Sử dụng CT giải nhanh [tex]H= \left(\frac{M_{C_{3}H_{8}}}{M_{Y}}-1 \right).100[/tex]%
Giải đc [tex]M_{Y}=25,88[/tex]


Chà có công thức đó nữa à!  :.)) :.)) Nghiệp dư nên thầy không biết!  :.)) :.)) :.))

Cám ơn Arsenal nhiều!  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:54:43 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Sử dụng CT giải nhanh [tex]H= \left(\frac{M_{C_{3}H_{8}}}{M_{Y}}-1 \right).100[/tex]%
Giải đc [tex]M_{Y}=25,88[/tex]


Chà có công thức đó nữa à!  :.)) :.)) Nghiệp dư nên thầy không biết!  :.)) :.)) :.))

Cám ơn Arsenal nhiều!  =d>

Không dám ạ, công nhận thầy cũng giỏi hoá ghê 


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: nhuutin trong 11:04:18 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
2. Nhiệt phân m gam C3H8 giả sử xảy ra 2 PƯ:
C3H8 (xt, nhiệt)---> CH4 + C2H4.
C3H8 (xt, nhiệt)---> C3H6 + H2
ta thu được hh Y. Biết có 70% C3H8 bị nhiệt phân, tính giá trị của M(y)
Sử dụng CT giải nhanh [tex]H= \left(\frac{M_{C_{3}H_{8}}}{M_{Y}}-1 \right).100[/tex]%
Giải đc [tex]M_{Y}=25,88[/tex]


CT tinh nhanh này mình xài cho giải trắc nghiệm à??làm tự luận được không??


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:43:39 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

CT tinh nhanh này mình xài cho giải trắc nghiệm à??làm tự luận được không??


Thầy nghĩ là làm tự luận thì em làm như thầy đi, vì Arsenal học 12 nên dùng công thức ngắn gọn cho trắc nghiệm.

Nếu em học 11 thì chỉ nên dùng công thức của Arsenal để thử lại đáp số thôi, trình bày vậy e là nhiều thầy cô không chịu đó.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cần giải
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:51:49 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
2. Nhiệt phân m gam C3H8 giả sử xảy ra 2 PƯ:
C3H8 (xt, nhiệt)---> CH4 + C2H4.
C3H8 (xt, nhiệt)---> C3H6 + H2
ta thu được hh Y. Biết có 70% C3H8 bị nhiệt phân, tính giá trị của M(y)
Sử dụng CT giải nhanh [tex]H= \left(\frac{M_{C_{3}H_{8}}}{M_{Y}}-1 \right).100[/tex]%
Giải đc [tex]M_{Y}=25,88[/tex]


CT tinh nhanh này mình xài cho giải trắc nghiệm à??làm tự luận được không??
Được đó bạn, bạn để ý nha số mol [tex]C_{3}H_{8}[/tex] pứ bằng số mol hh Y trừ số mol [tex]C_{3}H_{8}[/tex] ban đầu và khối lượng các chất lúc đầu bằng lúc sau nên [tex]m_{d}=m_{s}\Rightarrow \frac{M_{d}}{M_{s}}=\frac{n_{s}}{n_{d}}[/tex]
[tex]H=\frac{n_{C_{3}H_{8}pu}}{n_{C_{3}H_{8}bd}}=\frac{n_{s}-n_{d}}{n_{d}}=\frac{M_{d}}{M_{s}}-1[/tex]
Vậy là xong rồi