Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 10:40:51 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6630Tiêu đề: Sóng âm.
Gửi bởi: langtu_117 trong 10:40:51 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Với âm có [tex]f=1000 \ Hz, \ I=10^{-12} \ W/m^2[/tex] thì tai nghe to.
B. Với âm có [tex]f=50 \ Hz, \ I=10^{-7}\ W/m^2[/tex] thì tai mới bắt đầu nghe.
C. Với âm có [tex]f[/tex] bất kì, [tex]I=10\ W/m^2[/tex] thì tai nghe có cảm giác đau nhức.
D. Với âm có [tex]f=1000 \ Hz, \ I =10^{-7} \ W/m^2[/tex] thì tai nghe to.

Câu 2: Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm [tex]55dB[/tex], âm phản xạ có mức cường độ âm [tex]40dB[/tex]. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó bằng bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:26:45 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
Câu 1: Khi I=10W/m^2 ==> L=130dB thì tai người cảm giác đau nhức và hầu như không phụ thuộc tần số âm
Câu 2: Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm [tex]55dB[/tex], âm phản xạ có mức cường độ âm [tex]40dB[/tex]. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó bằng bao nhiêu ?
[tex]I_1=10^{5,5}.I_0 ; I_2=10^4.I_0[/tex]
==> [tex]L=10log\frac{I_1+I_2}{I_0}=10log(10^{5,5}+10^4)=55,135dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng âm.
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:31:49 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Câu 1: Khi I=10W/m^2 ==> L=130dB thì tai người cảm giác đau nhức và hầu như không phụ thuộc tần số âm
Câu 2: Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm [tex]55dB[/tex], âm phản xạ có mức cường độ âm [tex]40dB[/tex]. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó bằng bao nhiêu ?
[tex]I_1=10^{5,5}.I_0 ; I_2=10^4.I_0[/tex]
==> [tex]L=10log\frac{I_1+I_2}{I_0}=10log(10^{5,5}+10^4)=55,135dB[/tex]

Âm nghe được là âm tổng hợp do đó cường độ âm tổng hợp còn phụ thuộc vào độ lệch pha của hai âm thành phần tại điểm tai đặt vào . Do đó kết quả chưa có cơ sở để xác định