Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 04:17:26 PM Ngày 25 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6598Tiêu đề: Khai dịp năm mới
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:17:26 PM Ngày 25 Tháng Một, 2012
Câu1: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r,hệ số tự cảm Lvaf tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp.Hai đầu đoạn mạch được duy trì điện áp u=Uocoswt(V).Thay đổi C để dung kháng thỏa mãn hệ thức ZcZl=r2 +Zl2
Khi đó ta có kết luận j về điện áp 2 đầu cuộn dây?
A.Có giá trị lớn nhất                                         C.Sớm pha II/2 so với điện áp đặt vào mạch
B.Đồng pha với điện áp đặt vào đoạn mạch           D.Trễ pha II/2 so với điện áp đặt vào mạch
Câu2:Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây,diện tích mỗi vòng là  220cm 2.Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/dây quanh một trục đối xứng nằm trong mp của khung dây, tron một từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn [tex]\sqrt{2}[/tex]/5II T.Suất điện động cực đại trong khung dây bằng:
A.110[tex]\sqrt{2}[/tex]V            B.220[tex]\sqrt{2}[/tex]V                  C 110V           D.   220V
Câu 3:Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=20[tex]\mu[/tex]H,điện trở thuần R=4[tex]\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C=2nF.Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ là 5V.Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng 1 pin có suất điện động là 5V,có điện lượng dự trữ ban đầu là 30(C).Hỏi cục pin có thể duy trị dao động trong thời gian tối đa làg bao nhiêu?
A.t=500 phút             B. t=50 phút            C. t=300 phút                 D t=3000 phút


Tiêu đề: Trả lời: Khai dịp năm mới
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:56:37 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
Câu1: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r,hệ số tự cảm Lvaf tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp.Hai đầu đoạn mạch được duy trì điện áp u=Uocoswt(V).Thay đổi C để dung kháng thỏa mãn hệ thức ZcZl=r2 +Zl2
Khi đó ta có kết luận j về điện áp 2 đầu cuộn dây?
A.Có giá trị lớn nhất                                         C.Sớm pha II/2 so với điện áp đặt vào mạch
B.Đồng pha với điện áp đặt vào đoạn mạch           D.Trễ pha II/2 so với điện áp đặt vào mạch
ĐA C
(hệ thức trên thỏa mãn khi u_{RL} vuông pha u ==> bạn vẽ hình là có thể nghiệm lại biểu thức trên)


Tiêu đề: Trả lời: Khai dịp năm mới
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:03:02 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
Câu2:Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây,diện tích mỗi vòng là  220cm 2.Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/dây quanh một trục đối xứng nằm trong mp của khung dây, tron một từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn [tex]\sqrt{2}[/tex]/5II T.Suất điện động cực đại trong khung dây bằng:
A.110[tex]\sqrt{2}[/tex]V            B.220[tex]\sqrt{2}[/tex]V                  C 110V           D.   220V
[tex]\omega=50v/s=100\pi ==> E_0=N.B.S.\omega=220\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Khai dịp năm mới
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:10:43 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
Câu 3:Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=20[tex]\mu[/tex]H,điện trở thuần R=4[tex]\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C=2nF.Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ là 5V.Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng 1 pin có suất điện động là 5V,có điện lượng dự trữ ban đầu là 30(C).Hỏi cục pin có thể duy trị dao động trong thời gian tối đa làg bao nhiêu?
A.t=500 phút             B. t=50 phút            C. t=300 phút                 D t=3000 phút
+Năng lượng cục pin : A=q.U=150(J)
+năng lượng này dùng để bù cho năng lượng mất do R tõa nhiệt: [tex]Q=A=R.\frac{I_0^2}{2}.t = R.\frac{U_0^2.C}{2.L}.t ==> t=30000s=500[/tex] phút