Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 07:23:45 AM Ngày 25 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6597Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 07:23:45 AM Ngày 25 Tháng Một, 2012
1.Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần bằng 40[tex]\Omega [/tex];một tụ điện có điện dung [tex]\frac{500}{3 \pi }\mu F[/tex];một cuộn cảm có điện trở hoạt động 10[tex]\Omega [/tex] và có độ tự cảm L thay đổi được.Điện áp xoay chiều hai đầu ạch có giá trị hiệu dụng và tần số f=50Hz luôn không đổi.Để điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha [tex]90^{0 }[/tex]so với điện áp hai đầu mạch thì L phài có giá trị: A. [tex]\frac{5}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{3}{ \pi }[/tex] H B.[tex]\frac{2}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{1}{ \pi }[/tex] H C.[tex]\frac{0.5}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{0.1}{ \pi }[/tex] H D.[tex]\frac{1}{2 \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{1}{5 \pi }[/tex] H
2.Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần,cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều,coi hao phí điện trở cuộn dây và điện năng không đáng kể.Nếu tăng trị số điện trở mắc vào cuộn thứ cấp lên 2 lần thì : A. I của cuộn thứ cấp giảm hai lần,trong cuộn sơ cấp không đổi.
B.Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng hai lần.
C.Suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp tăng 2 lần,trong cuộn sơ cấp không đổi.
D.P cuộn sơ cấp và thứ cấp đều giảm 2 lần.
3.cho mạch điện AB gồm AM va MB mắc nối tiếp nhau.Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 và tụ điện có C,đoạn mạch BM gồm điện trở R2 và cuộn cảm có L.đặt điện áp xoay chiều f=[tex]\frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}[/tex] và có giá trị hiệu dụng không đổi vào mạch AB.Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P1.Nếu nối tắt 2 đầu cuộn cảm thì điện áp 2 đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex],công suất tiêu thụ của mạch lúc này là 180W.tính P1:
A.320w B.360w C.240w D.200w
4.Mạch R,L,C có L thay đổi.L=L1 thì U cùa tụ điện max,U của R =220V.L=L2 thì U của cuộn cảm max=275V,U của R là 132V.Lúc này U của hai bản tụ là: A.96V B.451V C.457V D.99V


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:42:01 AM Ngày 25 Tháng Một, 2012

3.cho mạch điện AB gồm AM va MB mắc nối tiếp nhau.Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 và tụ điện có C,đoạn mạch BM gồm điện trở R2 và cuộn cảm có L.đặt điện áp xoay chiều f=[tex]\frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}[/tex] và có giá trị hiệu dụng không đổi vào mạch AB.Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P1.Nếu nối tắt 2 đầu cuộn cảm thì điện áp 2 đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex],công suất tiêu thụ của mạch lúc này là 180W.tính P1:
A.320w B.360w C.240w D.200w


Khi đặt điện áp xoay chiều f=[tex]\frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}[/tex] mạch xảy ra cộng hưởng nên : [tex]P =( R_{1} + R_{2} )I^{2} = \frac{U^{2}}{R_{1} + R_{2}}[/tex]

Khi nối tắt 2 đầu cuộn cảm tổng trở mạch :

[tex]cos\varphi =\frac{R_{1} + R_{2}}{Z} = cos\pi /3 = 1/2 \Rightarrow Z = 2(R_{1} + R_{2}) \Rightarrow I'=\frac{U}{2(R_{1} + R_{2})}[/tex]

Công suất lúc này : [tex]P_{2} = (R_{1} + R_{2})\frac{U^{2}}{4(R_{1} + R_{2})^{2}} = \frac{P_{1}}{4} \Rightarrow P_{1} = 4 P_{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:43:23 AM Ngày 25 Tháng Một, 2012
1.Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần bằng 40[tex]\Omega [/tex];một tụ điện có điện dung [tex]\frac{500}{3 \pi }\mu F[/tex];một cuộn cảm có điện trở hoạt động 10[tex]\Omega [/tex] và có độ tự cảm L thay đổi được.Điện áp xoay chiều hai đầu ạch có giá trị hiệu dụng và tần số f=50Hz luôn không đổi.Để điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha [tex]90^{0 }[/tex]so với điện áp hai đầu mạch thì L phài có giá trị: A. [tex]\frac{5}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{3}{ \pi }[/tex] H B.[tex]\frac{2}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{1}{ \pi }[/tex] H C.[tex]\frac{0.5}{ \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{0.1}{ \pi }[/tex] H D.[tex]\frac{1}{2 \pi }[/tex] H hay [tex]\frac{1}{5 \pi }[/tex] H
Hướng Dẫn:
Độ lệch pha cuộn dây so với i: [tex]tan(\varphi_1)=\frac{Z_L}{r}[/tex]
Độ lệch pha mạch so với i: [tex]tan(\varphi_2)=cotan(\varphi_1)=\frac{Z_C-Z_L}{r+R}[/tex]
[tex]==> cotan(\varphi_1).tan(\varphi_1)=1 ==> Z_L=50\Omega ; ZL=10\Omega ==> (C)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:51:03 AM Ngày 25 Tháng Một, 2012

4.Mạch R,L,C có L thay đổi.L=L1 thì U cùa tụ điện max,U của R =220V.L=L2 thì U của cuộn cảm max=275V,U của R là 132V.Lúc này U của hai bản tụ là: A.96V B.451V C.457V D.99V


Khi U cùa tụ điện max thì mạch cộng hưởng [tex]U = U_{R} = 220V[/tex]
 
Khi [tex]U_{L}_{max}[/tex] ; vẽ giản đồ vecto ta có : [tex]U_{L}_{max} ^{2} = U^{2} + U_{RC}^{2} = U^{2} + U_{R}^{2} + U_{C}^{2}[/tex]

[tex]U_{C} = \sqrt{U_{L}_{max} ^{2} - U^{2} - U_{R}^{2}}[/tex]