Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 12:12:06 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6564Tiêu đề: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:12:06 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
Hai nguồn sóng S1,S2 có pt u1=u2=2a.cos(2pif.t),S1S2=10.lamda=12cm , nếu đặt nguồn phát sóng S3 trên đường trung trực S1S2 có pt u3=a.cos(2pif.t) vào hệ trên sao cho S1S2S3 lập thành tam giác vuông. Tại M trên đường trung trực S1S2 cách trung điểm O của S1S2 khoảng ngắn nhất là bao nhiêu để dao động với biên độ 5a.
A    0,81cm    B    0,94cm
C    1,2cm    D    1,1cm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:41:49 PM Ngày 13 Tháng Một, 2012
Hai nguồn sóng S1,S2 có pt u1=u2=2a.cos(2pif.t),S1S2=10.lamda=12cm , nếu đặt nguồn phát sóng S3 trên đường trung trực S1S2 có pt u3=a.cos(2pif.t) vào hệ trên sao cho S1S2S3 lập thành tam giác vuông. Tại M trên đường trung trực S1S2 cách trung điểm O của S1S2 khoảng ngắn nhất là bao nhiêu để dao động với biên độ 5a.
A    0,81cm    B    0,94cm
C    1,2cm    D    1,1cm
Điềm M trên đường TT có sự giao thoa 3 sóng.
Sóng tại M [tex]u=u_1+u_2+u_3=u_{12}+u_3[/tex] (u12 sóng tổng hợp 1 và 2 truyền đến M)

+ Sóng từ 1,2 truyền đến M là 2 sóng đồng pha [tex]==> u_{12}=u_1+u_2=4acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_1M/\lambda)[/tex] có biên độ 4a.
+ Sóng từ 3 truyền đến M : [tex]u_3=acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_3M/\lambda)[/tex]
+ giả thiết cho sóng tại M có biên độ 5a
==> sóng [tex]u_{12}[/tex] đồng pha [tex]u_3 ==> \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(S_3M-S_1M)=k2\pi.[/tex]
Điểm gần O nhất k=1,-1
[tex]Th1: ==> S_3M - S_1M = \lambda = 1,2cm ==> (6+x)-\sqrt{6^2+x^2}=1,2 [/tex]
[tex]==> x=1,35cm[/tex] (x=OM)
[tex]Th2: ==> S_3M - S_1M = -\lambda = -1,2cm ==> (6-x)-\sqrt{6^2+x^2}=-1,2 [/tex]
[tex]==> x=1,1cm[/tex] (x=OM)
(Nhận giá trị x=1,1cm)Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: huyngo trong 03:41:04 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Nhìn là đã biết không có nghiệm x rồi mà thầy(nếu chọn k = 1), nhưng nếu chọn nghiệm khác cũng không có đáp án???????????


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:11:12 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Điểm gần O nhất [tex]k=1 ==> S_3M-S_1M = \lambda = 12cm ==> (5+x)-\sqrt{5^2+x^2}=12[/tex]

[tex]==> x=1,7cm[/tex] (x=OM)Nhìn là đã biết không có nghiệm x rồi mà thầy(nếu chọn k = 1), nhưng nếu chọn nghiệm khác cũng không có đáp án???????????


Sửa lại rồi đó, thầy Trieubeo ghi nhầm 12x, ở đó chỉ là 12 thôi.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:18:52 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Vậy bài này ko có đáp án hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: quocnh trong 02:44:02 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng S1,S2 có pt u1=u2=2a.cos(2pif.t),S1S2=10.lamda=12cm , nếu đặt nguồn phát sóng S3 trên đường trung trực S1S2 có pt u3=a.cos(2pif.t) vào hệ trên sao cho S1S2S3 lập thành tam giác vuông. Tại M trên đường trung trực S1S2 cách trung điểm O của S1S2 khoảng ngắn nhất là bao nhiêu để dao động với biên độ 5a.
A    0,81cm    B    0,94cm
C    1,2cm    D    1,1cm
Điềm M trên đường TT có sự giao thoa 3 sóng.
Sóng tại M [tex]u=u_1+u_2+u_3=u_{12}+u_3[/tex] (u12 sóng tổng hợp 1 và 2 truyền đến M)

+ Sóng từ 1,2 truyền đến M là 2 sóng đồng pha [tex]==> u_{12}=u_1+u_2=4acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_1M/\lambda)[/tex] có biên độ 4a.
+ Sóng từ 3 truyền đến M : [tex]u_3=acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_3M/\lambda)[/tex]
+ giả thiết cho sóng tại M có biên độ 5a ==> sóng [tex]u_{12}[/tex] đồng pha [tex]u_3 ==> \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(S_3M-S_1M)=k2\pi.[/tex]
Điểm gần O nhất [tex]k=1 ==> S_3M-S_1M = \lambda = 12cm ==> (5+x)-\sqrt{5^2+x^2}=12 x[/tex]
[tex]==> x=1,7cm[/tex] (x=OM)

Thầy TriBeo có thể xem lại bài này giúp sao k có đáp án :o :o :o


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng 3 nguồn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:16:31 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng S1,S2 có pt u1=u2=2a.cos(2pif.t),S1S2=10.lamda=12cm , nếu đặt nguồn phát sóng S3 trên đường trung trực S1S2 có pt u3=a.cos(2pif.t) vào hệ trên sao cho S1S2S3 lập thành tam giác vuông. Tại M trên đường trung trực S1S2 cách trung điểm O của S1S2 khoảng ngắn nhất là bao nhiêu để dao động với biên độ 5a.
A    0,81cm    B    0,94cm
C    1,2cm    D    1,1cm
Điềm M trên đường TT có sự giao thoa 3 sóng.
Sóng tại M [tex]u=u_1+u_2+u_3=u_{12}+u_3[/tex] (u12 sóng tổng hợp 1 và 2 truyền đến M)

+ Sóng từ 1,2 truyền đến M là 2 sóng đồng pha [tex]==> u_{12}=u_1+u_2=4acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_1M/\lambda)[/tex] có biên độ 4a.
+ Sóng từ 3 truyền đến M : [tex]u_3=acos(2\pi.f.t - 2\pi.S_3M/\lambda)[/tex]
+ giả thiết cho sóng tại M có biên độ 5a ==> sóng [tex]u_{12}[/tex] đồng pha [tex]u_3 ==> \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(S_3M-S_1M)=k2\pi.[/tex]
Điểm gần O nhất [tex]k=1 ==> S_3M-S_1M = \lambda = 12cm ==> (5+x)-\sqrt{5^2+x^2}=12 x[/tex]
[tex]==> x=1,7cm[/tex] (x=OM)

Thầy TriBeo có thể xem lại bài này giúp sao k có đáp án :o :o :o
trieubeo chỉnh rồi Đáp án 1,1cm. lúc đầu nhìn lộn đề [tex]S1S2=10\lambda=12[/tex] thành [tex]S1S2=10, \lambda=12[/tex]