Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chivukata trong 06:34:23 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6560Tiêu đề: Bai tập dao động cần các thầy cô giúp
Gửi bởi: chivukata trong 06:34:23 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một vật dao động theo phương trình  x= 2cos(5[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/6) +1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dưong đựoc mấy lần?
A. 2 lần       B. 3 lần    C. 4 lần     D. 5 lần
Em cảm ơn các thầy cô  :xTiêu đề: Trả lời: Bai tập dao động cần các thầy cô giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:27:50 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một vật dao động theo phương trình  x= 2cos(5[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/6) +1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dưong đựoc mấy lần?
A. 2 lần       B. 3 lần    C. 4 lần     D. 5 lần
Em cảm ơn các thầy cô  :x
Nhận xét 1T vật qua 1 vị trí theo chiều dương 1 lần

Đặt [tex]x-1=X ==> X=2cos(5\pi.t + \frac{\pi}{6})[/tex]

khi x=2 ==> X=1 ==> Bài toán tìm số lần vật qua X=1 trong 1s đầu tiên

Phân Tích :  [tex]\Delta t=1s=2,5T=2T+T/2[/tex]
[tex]t=0 ==> X= \sqrt{3}[/tex] chuyển động theo chiều âm
+ T/2 đầu tiên vật chưa qua vị trí X=1 theo chiều dương (số lần 0)
+ 2T tiếp theo vật qua vị trí X=1 theo chiều dương 2 lần.