Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:16:41 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6546Tiêu đề: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:16:41 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Câu1: Mạch dao động gồm tụ C=2.10-5 F và hai cuôn dây thuần cảm mắc song song với nhau.Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 3V.Dòng điện cực đại qua các cuộn cảm L1 và L2, biết L1=2L2=6mH,tương ứng lần lượt là:
A.  Io1=0,1A,Io2-0,2A   B.Io1=0,3A,Io2=0,6A        C.Io1=0,4A,Io2=0,8A        D.Io1=0,2A,Io2=0,4A
Câu2:TRên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp Avaf B dao động với Pt Ua=Ub=cos(80IIwt)TẠi điểm M trên đoạn AB, M cách trung điểmI của đoạn AB đoạn 5cm ta thấy sóng có biên độ cực tiểu giữa M và I có hai gợn sóng liên tiếp.Bước sóng và vận tốc truyền sóng trong chất lỏng là:
A.lamda=160cm,v=4cm/s                C.lamda=16cm,v=4cm/s
B.lamda=4cm,v=160cm/s                 D.lamda=4m,v=160cm/s
Câu3.Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R,tụ diện có C thay đổi được, cuộn dây có độ tự cảmL=2/II(H) và điện trở thuần r=30[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp.Đặt vào hai đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=60V và tần số f=50Hz.Điều chỉnh C đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ mach đạt giá trị cực đại và bằng 30W.Tính R và C1
Câu này em tính ra R=120[tex]\Omega[/tex] và C1= 10-4/2II(F) các thầy coi hộ em tính đúng không


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:28:27 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Câu1: Mạch dao động gồm tụ C=2.10-5 F và hai cuôn dây thuần cảm mắc song song với nhau.Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 3V.Dòng điện cực đại qua các cuộn cảm L1 và L2, biết L1=2L2=6mH,tương ứng lần lượt là:
A.  Io1=0,1A,Io2-0,2A   B.Io1=0,3A,Io2=0,6A        C.Io1=0,4A,Io2=0,8A        D.Io1=0,2A,Io2=0,4A

thay 2 cuộn cảm bằng một cuộn cảm tương đương có độ tự cảm là
L=(L1.L2)/(L1+L2)=2mH
Dòng điện cực đại trong mạch dao động khi đó:
1/2.C.Uo^2=1/2.L.Io^2 =>Io=Uo.căn(C/L)=0,3A
gọi Io1 và Io2 là dòng điện cực đại qua L1 và L2.Ta có:
Io=Io1+Io2 <=>Io1+Io2=0,3 (1)
ta có: L1.Io1=L2.Io2<=>2Io1=Io2 (2)
từ 1 và 2. suy ra: Io1=0,1A, Io2=0,2A


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:34:11 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Câu2:TRên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp Avaf B dao động với Pt Ua=Ub=cos(80IIwt)TẠi điểm M trên đoạn AB, M cách trung điểmI của đoạn AB đoạn 5cm ta thấy sóng có biên độ cực tiểu giữa M và I có hai gợn sóng liên tiếp.Bước sóng và vận tốc truyền sóng trong chất lỏng là:
A.lamda=160cm,v=4cm/s                C.lamda=16cm,v=4cm/s
B.lamda=4cm,v=160cm/s                 D.lamda=4m,v=160cm/s
M thuộc cực tiểu k=2
ta có: MA-MB=(2k+1)lamda/2 <=>2.MI=(2k+1)lamda/2
thay MI và k vào ta suy ra: lamda, có lamda thì suy ra được: v


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:37:56 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Câu3.Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R,tụ diện có C thay đổi được, cuộn dây có độ tự cảmL=2/II(H) và điện trở thuần r=30[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp.Đặt vào hai đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=60V và tần số f=50Hz.Điều chỉnh C đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ mach đạt giá trị cực đại và bằng 30W.Tính R và C1
Câu này em tính ra R=120[tex]\Omega[/tex] và C1= 10-4/2II(F) các thầy coi hộ em tính đúng không

C thay đổi để Pmax => có hiện tượng cộng hưởng: ZL=Zc1 =>C1
công suất cực đại khi đó: Pmax=U^2/(R+r). thay số tìm được R


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:16:47 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Bạn ơi sao L1.I1 bằng L2.I2vậy


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Lc,giao thoa sóng,điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:23:27 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Bạn ơi sao L1.I1 bằng L2.I2vậy
do hiệu điện thế giữa hai đầu L1 bằng L2, và khi dòng qua L1,L2 thay đổi thì suất hiện suất điện động tự cảm trong thời gian đó
suất điện động tự cảm được tính theo công thức: e(tc)=-L.di/dt=-Li'
suy ra: L.i1'=L.i2'