Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 01:10:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6535Tiêu đề: Mạch LC
Gửi bởi: Journey trong 01:10:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Câu 40. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong [tex]r[/tex] vào hai cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động, hiệu điện thế giữa hai bản tụ là [tex]U_0[/tex]. Biết [tex]L = 25r^{2}C[/tex]. Tính tỉ số [tex]U_0[/tex] và [tex]E[/tex][/size]

A. 10
B. 100
C. 5
D. 25


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:00:29 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Câu 40. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong [tex]r[/tex] vào hai cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động, hiệu điện thế giữa hai bản tụ là [tex]U_0[/tex]. Biết [tex]L = 25r^{2}C[/tex]. Tính tỉ số [tex]U_0[/tex] và [tex]E[/tex][/size]

A. 10
B. 100
C. 5
D. 25
khi nối nguồn: tụ nối tắt
- Dòng điện qua cuộn dây :[tex] I=\frac{E}{r} ==> W_{tmax}=\frac{1}{2}L.I^2=\frac{L.E^2}{2r^2}.[/tex]
- Khi ngắt nguồn [tex]==> ĐLBTNL ==> W_{tmax}=W_{dmax} ==> \frac{L.E^2}{2r^2}=\frac{CU_0^2}{2}[/tex]
[tex]==> \frac{U_0^2}{E^2}=\frac{L}{r^2.C}=25[/tex] [tex]==> \frac{U_0}{E}=5[/tex]