Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trinhmanhthang309 trong 09:50:24 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6533Tiêu đề: Bài tập sóng cơ giao thoa
Gửi bởi: trinhmanhthang309 trong 09:50:24 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Mình có 1 bài khó hiểu quá mong mọi người giải giúp:
: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
   A. 10 cm.            B. 2.(căn10)cm.     C.  2.(căn2)cm       D. 2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ giao thoa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:26:36 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Mình có 1 bài khó hiểu quá mong mọi người giải giúp:
: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
   A. 10 cm.            B. 2.(căn10)cm.     C.  2.(căn2)cm       D. 2 cm

+ [tex]\lambda=v/f=2cm ==> d_{OA}=9cm=4,5\lambda ==>[/tex] O ngược pha A
+ Để M gần nhất đồng pha O ==> M gần nhất ngược pha A [tex]==> d_{MA}=(k+\frac{1}{2})\lambda > OA[/tex]
[tex]==> k>4 ==> k=5 ==> d_{MO}=11cm [/tex]
[tex]==> OM=\sqrt{AM^2-OA^2}=2\sqrt{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ giao thoa
Gửi bởi: trinhmanhthang309 trong 12:14:20 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
mình nghĩ cái này sẽ tạo thành sóng dừng, O, M và các điểm khác trên trung trực của AB đều dao động cực đại chứ nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ giao thoa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:04:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
mình nghĩ cái này sẽ tạo thành sóng dừng, O, M và các điểm khác trên trung trực của AB đều dao động cực đại chứ nhỉ?
Cực đại đúng rồi nhưng trên đường trung trực các điểm dao động với những pha có thể khác nhau hay giống nhau