Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 01:13:08 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6511Tiêu đề: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:13:08 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
1 Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,4[tex]\mu[/tex]m và lamda2=0,64[tex]\mu[/tex]m.Số vân sáng xuất hiện trong khoảng giữa hai vân gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A.13                     B.9          C.7         D .11
2Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m và lamda2.Trong khoảng giữa hai khe gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có 7 vân sáng của lamda2.                 Biết 0,4[tex]\mu[/tex]m[tex]\leq[/tex]lamda2[tex]\leq[/tex]0,42[tex]\mu[/tex]m
A 6      B 4           C 5            D 3
3.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,48[tex]\mu[/tex]m.Xét tại M là vân sáng bậc 2 ứng với ánh sáng lamda1 và tại N(cùng phía với M) là vaan sáng bậc 10 ứng với as lamda2.Trong khoảng MN ta đếm được: A 10vs          B 12vs           C 14vs            D 8vs


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:29:59 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
1 Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,4[tex]\mu[/tex]m và lamda2=0,64[tex]\mu[/tex]m.Số vân sáng xuất hiện trong khoảng giữa hai vân gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A.13                     B.9          C.7         D .11


Tại vị trí 2 bức xạ trùng nhau cho vân sáng:

[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow k_{1}= \frac{8}{5}k_{2}[/tex]

 ~O) Khi [tex]k_{2}= 5\: \Rightarrow \: k_{1}= 8[/tex]

 ~O) Khi [tex]k_{2}= 10\: \Rightarrow \: k_{1}= 16[/tex]

Vậy khoảng giữa 2 vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm (không tính 2 vị trí biên, cùng màu với vân trung tâm) thì:

    y:) Bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] cho các vân sáng với: [tex]k_{1}= 9; \, 10; \, 11; \, 12; \, 13; \, 14; \, 15[/tex]

    y:) Bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] cho các vân sáng với: [tex]k_{2}= 6; \, 7; \, 8; \, 9[/tex]

 ~O) Vậy khoảng giữa 2 vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm có tổng cộng 11 vân sáng của cả hai bức xạ (không tính 2 biên).


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:42:11 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012

2Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m và lamda2.Trong khoảng giữa hai khe gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có 7 vân sáng của lamda2.                 Biết 0,4[tex]\mu[/tex]m[tex]\leq[/tex]lamda2[tex]\leq[/tex]0,42[tex]\mu[/tex]m
A 6      B 4           C 5            D 3


Đề này em đánh thiếu câu hỏi.

Đề bài yêu cầu tính số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhất trùng màu với vân sáng trung tâm à ???

 ~O) Trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhất trùng màu với vân sáng trung tâm (ta tính cả 2 vân ở biên trùng màu với vân trung tâm): thì bức xạ 2 có 9 vân sáng, tức là có 8 khoảng vân, ta có:

[tex]8i_{2} = ni_{1}\Leftrightarrow 8\lambda _{2}= n\lambda _{1}\Rightarrow \lambda _{2}= \frac{n\lambda _{1}}{8}[/tex]

mà 

[tex]0,4\leq \lambda _{2}\leq 0,42\Leftrightarrow 0,4\leq \frac{n\lambda _{1}}{8}\leq 0,42\Rightarrow 5 \leq n \leq 5,25[/tex]

Vậy trong miền ta xét ở trên có tổng cộng 5 vân sáng của bức xạ 1.

Nếu bỏ đi 2 vân ở biên (2 vân có cùng màu với vân trung tâm) thì bức xạ 1 có tổng cộng 3 vân sáng.


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:00:22 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012

3.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,48[tex]\mu[/tex]m.Xét tại M là vân sáng bậc 2 ứng với ánh sáng lamda1 và tại N(cùng phía với M) là vaan sáng bậc 10 ứng với as lamda2.Trong khoảng MN ta đếm được: A 10vs          B 12vs           C 14vs            D 8vs


 ~O) Tại M: [tex]x_{M}= 2\frac{\lambda _{1}D}{a}= 1,28.10^{-6}.\frac{D}{a}(m)[/tex]

 ~O) Tại N: [tex]x_{N}= 10\frac{\lambda _{2}D}{a}= 4,8.10^{-6}.\frac{D}{a}(m)[/tex]

 ~O) Tại vị trí 2 bức xạ trùng nhau cho vân sáng: [tex]k_{1}\lambda _{1}= k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow k_{2}= \frac{4}{3}k_{1}[/tex]

Vậy trong khoảng MN (không tính các vân sáng tại M và tại N) thì các bức xạ cho các vân sáng ứng với các bậc:

---> Tại N: [tex]4,8.10^{-6}.\frac{D}{a}= k _{1}. 0.64.10^{-6}.\frac{D}{a}\Rightarrow k _{1}= 7,5[/tex]

---> Tại M: [tex]1,28.10^{-6}.\frac{D}{a}= k _{2}. 0.48.10^{-6}.\frac{D}{a}\Rightarrow k _{2}\approx 2,666[/tex]

Vậy trong khoảng MN (không tính các vân sáng tại M và tại N) ta thấy: [tex]2< k_{1}<7,5[/tex] và [tex]2,66< k_{2}<10[/tex]

   y:) Bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]: [tex]k _{1} =[/tex] 3; 4; 5; 6; 7

   y:) Bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex]: [tex]k _{2} =[/tex] 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:25:18 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu1:  Khi K2=5-->K1=8(1)
  Khi K2=10-->K1=16(2)

Mình chỉ cần xét 2 giá trị của k2--->giá trị của k1 thôi hả thầy Điền Quang rồi từ đó suy ra số vs của lamda1 tính bằng cách
k1(1)<số vân sáng(1)<k1(2) và số vs của lamda2 :K2(1)<số vân sáng(2)<k2(2)
Từ đó tổng số vân sáng= số vân sáng(1)+số vân sáng(2)
Nếu trong đó (1) trùng(2) thì trừ ra (như trong bài thì bõ ra k=9)


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:33:26 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu1:  Khi K2=5-->K1=8(1)
  Khi K2=10-->K1=16(2)

Mình chỉ cần xét 2 giá trị của k2--->giá trị của k1 thôi hả thầy Điền Quang rồi từ đó suy ra số vs của lamda1 tính bằng cách
k1(1)<số vân sáng(1)<k1(2) và số vs của lamda2 :K2(1)<số vân sáng(2)<k2(2)
Từ đó tổng số vân sáng= số vân sáng(1)+số vân sáng(2)
Nếu trong đó (1) trùng(2) thì trừ ra (như trong bài thì bõ ra k=9)


Em xem kỹ lại bài giải, không có bỏ k = 9 đâu nghen.

Em xem hình rồi tự ngâm cứu thêm đi heng.


Tiêu đề: Trả lời: TN giao thoa ánh sáng Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:09:39 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
3.Trong tn giao thoa as bằng khe Young,chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda1=0,64[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,48[tex]\mu[/tex]m.Xét tại M là vân sáng bậc 2 ứng với ánh sáng lamda1 và tại N(cùng phía với M) là vaan sáng bậc 10 ứng với as lamda2.Trong khoảng MN ta đếm được: A 10vs          B 12vs           C 14vs            D 8vs
Thử cách này xem nhé.
[tex]x_1=2.\lambda_1.\frac{D}{a};x_2=10.\lambda_2.\frac{D}{a}[/tex]
+ Đếm số vân sáng [tex]\lambda_1 : x_1< k.\lambda_1.\frac{D}{a}<x_2 ==> k = 3,...,7 ==>[/tex] 5 vân
+ Đếm số vân sáng [tex]\lambda_2 : x_1< k.\lambda_2.\frac{D}{a}<x_2 ==> k = 3,...,9 ==>[/tex] 7 vân
+Đếm số vân trùng [tex](k1:k2=3:4) : x_1< n. 3. \lambda_1.\frac{D}{a}<x_2  ==> n=1,2 ==>[/tex] 2 vân
Số vân sáng : 5+7-2=10 vân