Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votulap93 trong 03:30:22 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6506Tiêu đề: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: votulap93 trong 03:30:22 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 3Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30Ω, mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn dây lần lượt là 132V và 44 V. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là:

1000W

1600W

774,4W

1240W
Câu 34 Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L =  H một hiệu điện thế một chiều U1 = 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1 = 0,4 A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V, tần số f = 50 Hz thì công suất tiêu thụ ở cuộn dây bằng:

8 W

1,728 W

4,8 W

1,6 W
Câu 38 Cho đoạn mạch mắc nối tiếp trong đó tụ diện có điện dung thay đổi được biết điện áp hai đầu đoạn mạch là u=200 cos100πt (V) khi C=C1=  (F )và C=C2=  (F) thì mạch điện có cùng công suất P=200W. Cảm kháng và điện trở thuần của đoạn mạch là

ZL=300Ω ;R=100Ω

ZL=100Ω ;R=300Ω

ZL=200Ω ;R=200Ω

ZL=250Ω ;R=200Ω
Câu 30
ID=59456   một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 50Ω, C = 2.10-4/π F. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch có biểu thức u = 100 cos (100πt - π/2) (V) cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Với những giá trị công suất mà có 2 giá trị L thoả mãn thì công suất nhỏ nhất là?

15W

100W

200W

50W


Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: habilis trong 03:41:29 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 3: I=[tex]\frac{U_{R}}{R}=[/tex][tex]\frac{132}{30}[/tex]=4.4(A)
r=[tex]\frac{U_{r}}{I}=[/tex][tex]\frac{44}{4.4}[/tex]=10[tex](\Omega )[/tex]
Công suất tiêu thụ: P=[tex]I^{2}*R_{b}[/tex]=[tex]4.4^{2}*(30+10)[/tex]=774.4(W)
Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: votulap93 trong 03:56:42 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
câu 34: L=0.4/pi nha mấy anh
giải dùm em câu này lun nha.thanks
Câu 10
ID=52850   Cho đoạn mạch RLC nối tiêp, cuộn dây thuần cảm ULR=200(V);UC= 250(V) ,u = 150.căn 2. sin100πt (V). Hệ số công suất của mạch là:

0,6

0,707

0,8

0,866


Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: habilis trong 04:03:45 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 34: Zdây=[tex]\omega \frac{0.4}{\pi }=100\pi *\frac{0.4}{\pi }=40(\Omega )[/tex]
R=[tex]\frac{U_{1}}{I_{1}}=\frac{12}{0.4}=30(\Omega )[/tex]
[tex]I_{2}=\frac{U_{2}}{R}=\frac{12}{30}=0.4(A)[/tex]
P=[tex]I_{2}^{2}*R=0.4^{2}*30=4.8(W)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: tranlananh1993 trong 04:09:10 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
 *-:) *-:)
Câu 34: Zdây=[tex]\omega \frac{0.4}{\pi }=100\pi *\frac{0.4}{\pi }=40(\Omega )[/tex]
R=[tex]\frac{U_{1}}{I_{1}}=\frac{12}{0.4}=30(\Omega )[/tex]
[tex]I_{2}=\frac{U_{2}}{R}=\frac{12}{30}=0.4(A)[/tex]
P=[tex]I_{2}^{2}*R=0.4^{2}*30=4.8(W)[/tex]

hehe kho wa :.))Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:51:55 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 3: I=[tex]\frac{U_{R}}{R}=[/tex][tex]\frac{132}{30}[/tex]=4.4(A)
r=[tex]\frac{U_{r}}{I}=[/tex][tex]\frac{44}{4.4}[/tex]=10[tex](\Omega )[/tex]
Công suất tiêu thụ: P=[tex]I^{2}*R_{b}[/tex]=[tex]4.4^{2}*(30+10)[/tex]=774.4(W)
Dây có điện trở r và ZL nhé
trieubeo chinh lai 1 ít nhé.
Dùng ĐL hàm cos [tex]==> U^2=UR^2+Ud^2+2UR.Ud.cos(\varphi_1)=UR^2+Ud^2+2UR.Ud.\frac{Ur}{U_d}[/tex]
[tex]==> Ur ==> P=\frac{Ur^2}{r}+\frac{UR^2}{R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:59:32 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 34: Zdây=[tex]\omega \frac{0.4}{\pi }=100\pi *\frac{0.4}{\pi }=40(\Omega )[/tex]
R=[tex]\frac{U_{1}}{I_{1}}=\frac{12}{0.4}=30(\Omega )[/tex]
[tex]I_{2}=\frac{U_{2}}{R}=\frac{12}{30}=0.4(A)[/tex]
P=[tex]I_{2}^{2}*R=0.4^{2}*30=4.8(W)[/tex]

Phần I2 (dòng xoay chiều) phải dùng công thức I=U/Z (chứ không phải R)
chỉnh lại : [tex]I_2=\frac{U}{Z}=\frac{12}{\sqrt{Z_L^2+R^2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giaỉ dùm em mấy bài công suất điện xoay chiều.thanks
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:31:30 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 3Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30Ω, mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn dây lần lượt là 132V và 44 V. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là:

1000W

1600W

774,4W

1240W


Theo giả thiết: [tex]U_{AB}= 220V; \: U_{R}= 132V; \: U_{d}= 44V[/tex]

 y:) Số liệu bài này có vấn đề chăng ???

 ~O) Giả sử cuộn dây thuần cảm (r = 0):

[tex]U_{AB}^{2}= U_{R}^{2} + U_{L}^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 220^{2} \neq 132^{2} + 44^{2}  [/tex]

---> Vậy cuộn dây có điện trở r.

 ~O) Điện trở r của cuộn dây:

Ta có: [tex]U_{AB}^{2}= U_{R}^{2} + U_{d}^{2} + 2U_{R}U_{r}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 220^{2}= 132^{2} + 44^{2} + 2.132.U_{r}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{r} = 110 (V)[/tex]

mặt khác: [tex]U_{d}^{2} = U_{r}^{2} + U_{L}^{2}[/tex]

[tex]44^{2} = 110^{2} + U_{L}^{2}\Rightarrow U_{L}^{2}= -10164 (V)[/tex] < 0 ???