Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 02:15:13 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6480Tiêu đề: Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: Journey trong 02:15:13 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
Đề bài: Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm (http://latex.codecogs.com/gif.latex?L%20=%20%5Cfrac{10}%20{25%5Cpi}%20(H)) , tụ điện (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C) và điện trở (http://latex.codecogs.com/gif.latex?R). Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là (http://latex.codecogs.com/gif.latex?A); khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là:

A. R=25Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{10^{-3}}%20{25%5Cpi}%20(F))    
B. R=30Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{10^{-3}}%20{%5Cpi}%20(F))
C. R=15Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{2.10^{-3}}%20{%5Cpi}%20(F);)    
D. R=30Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{4.10^{-4}}%20{%5Cpi}%20(F);)    


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:27:24 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
Đề bài: Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm (http://latex.codecogs.com/gif.latex?L%20=%20%5Cfrac{10}%20{25%5Cpi}%20(H)) , tụ điện (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C) và điện trở (http://latex.codecogs.com/gif.latex?R). Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là (http://latex.codecogs.com/gif.latex?A); khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là:

A. R=25Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{10^{-3}}%20{25%5Cpi}%20(F))    
B. R=30Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{10^{-3}}%20{%5Cpi}%20(F))
C. R=15Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{2.10^{-3}}%20{%5Cpi}%20(F);)    
D. R=30Ω; (http://latex.codecogs.com/gif.latex?C=%20%5Cfrac{4.10^{-4}}%20{%5Cpi}%20(F);)    

Với tần số W lúc đầu ta có : [tex]Z_{L} = L\omega = 10 \Omega[/tex]
 Với tần số lúc sau cảm kháng của cuộn dây là [tex]20 \Omega[/tex] và cũng là dung kháng lúc sau. Vậy dung kháng lúc đầu là [tex]40 \Omega[/tex]. Đáp án C
Tỉ số giữ hai dòng điện : [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{\sqrt{R^{2} + 30^{2}}}{R} = 4 \Rightarrow R = 2\sqrt{15}[/tex] ?
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: Journey trong 02:53:12 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
hì, do em chép nhầm đề :D
 "Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là (http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Csqrt2 A)"