Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bapprono1 trong 01:30:50 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6429Tiêu đề: 3 bài hay, các bạn giải giùm mình với
Gửi bởi: bapprono1 trong 01:30:50 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011

Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, C mắc nối tiếp. Biết tụ điện có điện dung C =  (F) và công suất toả nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là :
A. 80 Ω.   B. 20 Ω.   C. 30 Ω.   D. 40 Ω.
Câu 34: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy p2=10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:
A.    B. .   C. .   D. .
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu một động cơ điện xoay chiều thì công suất cơ học của động cơ là 160W. Động cơ có điện trở thuần R = 4W và hệ số công suất là 0,88. Biết hiệu suất của động cơ không nhỏ hơn 50%. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. I = 2(A).   B. I = 20(A).
C. I = 2(A).   D. I = 2(A) hoặc I = 20(A).


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài hay, các bạn giải giùm mình với
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:46:34 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011

Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, C mắc nối tiếp. Biết tụ điện có điện dung C = ? (F) và công suất toả nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là :
A. 80 Ω.   B. 20 Ω.   C. 30 Ω.   D. 40 Ω.


Giả sử có giá trị của C ta tính được dung kháng Z-C
Công suất của mạch điện :
[tex]P = RI^{2} = \frac{RU^{2}}{R^{2} + Z_{C}^{2}}\Rightarrow R^{2} - \frac{RU^{2}}{P}+ Z_{C}^{2} = 0[/tex]

Giải phương trình và chọn nghiệm thích hợp với đáp án


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài hay, các bạn giải giùm mình với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:55:25 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu một động cơ điện xoay chiều thì công suất cơ học của động cơ là 160W. Động cơ có điện trở thuần R = 4W và hệ số công suất là 0,88. Biết hiệu suất của động cơ không nhỏ hơn 50%. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. I = 2(A).   B. I = 20(A).
C. I = 2(A).   D. I = 2(A) hoặc I = 20(A).

+ [tex]P=UI.cos(\varphi)=P_{co}+R.I^2 ==> 4I^2-100.0,88.I + 160=0[/tex]
[tex] ==> I = 20A [/tex], [tex]I=2A[/tex]
+ Mặt khác ta có [tex]H>=0,5 ==> \frac{P_{co}}{U.I.cos(\varphi)}>=0,5 ==> I <= 3,6A[/tex]
[tex]==> I=2A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài hay, các bạn giải giùm mình với
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:24:01 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 34: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy p2=10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:
A.    B. .   C. .   D. .
omega=1/cănLC
áp dụng định luật bảo toàn năng lượng
w=wc+wL
vì wc=3wL
suy ra: w=4.wc/3
1/2.Qo^2/C =4/3.1/2.q^2/C
=>q=+- căn3.Qo/2
xem như vật dao động điều hòa trên trục q:
Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:
tương đương với vật đi từ vị trí biên Qo đến vị trị q=căn3.Qo/2 lần đầu tiên.
em dùng đường tròn lượng giác để giải tiếp nhé