Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 08:28:01 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6338Tiêu đề: Giúp bài điện
Gửi bởi: Criminal trong 08:28:01 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Cho R,L,C mac noi tiep. Mac vao mach xoay chieu co U dang: u=Uo cos(wt). Khi C=C1 thi P mach max = 400. Khi C=C2 thi he so cong suat = (can 3) / 2. P mach khi do la?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:45 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011

Cho R,L,C mac noi tiep. Mac vao mach xoay chieu co U dang: u=Uo cos(wt). Khi C=C1 thi P mach max = 400. Khi C=C2 thi he so cong suat = (can 3) / 2. P mach khi do la?


 ~O) [tex]C = C_{1}[/tex]: [tex]P_{1} = RI^{2} = R \frac{U_{AB}^{2}}{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C_{1}})}[/tex]

Ta thấy: [tex]P_{1}_{max}\Leftrightarrow Z_{L}= Z_{C_{1}}[/tex]: cộng hưởng điện

Công suất cực đại: [tex]P_{1}_{max}= \frac{U_{AB}^{2}}{R} = 400W[/tex]

 ~O) [tex]C = C_{2}[/tex]: [tex]cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{\left(R^{2}+(Z_{L}-Z_{C_{2}})^{2} \right)}}= \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow (Z_{L}-Z_{C_{2}})^{2} = \frac{R^{2}}{3}[/tex]

Tổng trở:

[tex]Z_{AB}= \sqrt{(R^{2} + (Z_{L}-Z_{C_{2}})^{2}} = \sqrt{R^{2}+ \frac{R^{2}}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}R[/tex]

Công suất lúc sau:

[tex]P_{2}= U_{AB}.I_{2}.cos\varphi = \frac{U_{AB}^{2}}{Z_{AB}}. \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{U_{AB}^{2}}{\frac{2}{\sqrt{3}}R}. \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}.\frac{U_{AB}^{2}}{R} = \frac{3}{4}. 400 = 300W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:06:28 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Cho R,L,C mac noi tiep. Mac vao mach xoay chieu co U dang: u=Uo cos(wt). Khi C=C1 thi P mach max = 400. Khi C=C2 thi he so cong suat = (can 3) / 2. P mach khi do la?
[tex]C=C1 ==> Pmax ==>[/tex] Cộng hưởng điển [tex]==> Pmax=U^2/R.[/tex]
[tex]C=C2 ==> P=(U^2/R).cos(\varphi)^2=Pmax.3/4=300W[/tex]