Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phu2602 trong 11:43:48 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6274Tiêu đề: Bài sóng dừng. Cũng hay. Nhờ mọi người
Gửi bởi: phu2602 trong 11:43:48 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Một sóng dừng trên dây có dạng y=asin(bx)có(wt) trong đó y là li độ dao động một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O khoảng x; x (m) t(s)
Bước sóng =50cm. Biên độ phần tử cách bụng sóng 1/24 mét là (căn 3) mm..các giá trị a,b???


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng. Cũng hay. Nhờ mọi người
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:10:42 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Một sóng dừng trên dây có dạng [tex]y = asin(bx)cós (wt) = 0 \Rightarrow bx = k\pi[/tex]
 trong đó y là li độ dao động một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O khoảng x; x (m) t(s)
Bước sóng =50cm. Biên độ phần tử cách bụng sóng 1/24 mét là (căn 3) mm..các giá trị a,b???

Tại vị trí nút sóng ta có : [tex]y = a sin (bx)cos (wt) = 0 \Rightarrow x = k \frac{\pi }{b}[/tex]

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp : [tex]\Delta x_{min} = \frac{\pi }{b}[/tex]


Mặt khác [tex]\Delta x_{min} = \frac{\lambda }{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow b = \frac{2\pi }{\lambda } = 4\pi m^{-1}[/tex]

Dùng vectơ quay ta có biên độ dao động của  phần tử cách bụng sóng 1/24 mét là

[tex]A_{M} = a cos ( 2\pi x / \lambda ) = A cos ( \pi / 6) = A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

Vậy biên độ của bụng sóng [tex]a = \frac{2A_{M}}{\sqrt{3}} = 2 mm[/tex]