Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 11:46:40 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6254Tiêu đề: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:46:40 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1:Cho hh X gồm ancol metylic và 2 axit cacboxylic ( no đơn chức, cùng dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na giải phóng 6,72 lít khí H2 (đkc). Nếu đun hh X ( có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hh pứng vừa đủ với nhau tạo thành 25g hh este ( hiệu suất 100%). Hai axit trong hh X là?

Câu 2:Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hỡ Y và Z ( phân tử khối Y nhỏ hơn Z). Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau pứng thu đc a mol H2O. Mặt khác, nếu a mol X tác dụng với lượng dư dd NaHCO3, thì thu đc 1,6a mol Co2. Phần trăm theo khối lượng của Y trong X là?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y đc 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là?
a. CH3-COOH         b.HOOC-COOH       c.HOOC-CH2-CH2-COOH         d.C2H5-COOH

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (đkc), thu đc 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là ?

Câu 5: Tính khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu đc khi lên mem 100 lit ancol 8 độ thành giấm ăn. Biết khối lương riêng của ancol etylic là 0,8g/ml ( hiệu suất đạt 80%).

Câu 6:Đốt cháy hết m gam một axit no, đơn chức, mạch hỡ đc (m+2,8)g CO2 và (m-2,4)g H2O. Axit này là?

Câu 7: Cho 45g axit axetic pứng với 69g ancol etylic ( xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng thu đc 41,25g etyl axetat. Hiệu suất pứng este hóa là?

Câu 8: Hồn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8g. Tên axit trên là?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: habilis trong 07:33:19 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Bài 3: Vì trung hòa a mol Y cần 2a mol NaOH nên suy ra Y có 2 chức axit COOH, mà đốt cháy a mol Y tạo ra 2a mol CO2 nên Y có 2 mol C. Vậy chọn đáp án B.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: habilis trong 09:40:58 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Lâu rồi nên giải không chắc lắm.
[tex]CH_{3}OH[/tex] + [tex]C_{n}H_{2n+1}COOH[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] [tex]C_{n}H_{2n+1}COOCH_{3}[/tex] (1)
[tex]n_{H_{2}}[/tex] = [tex]\frac{6.72}{22.4}[/tex] = 0.3(mol)
Vì ancol metylic và axit no đơn chức đều phản ứng theo tỉ lệ 1:1 nên [tex]n_{X} = 2nH_{2} = 0.6(mol)[/tex]
Vì ancol metylic phản ứng hết với axit trong môi trường [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] làm xúc tác nên [tex]n_{CH_{3}OH}[/tex] = [tex]n_{axit}[/tex] = 0.3(mol)
Từ phản ứng (1) [tex]\Rightarrow n_{C_{n}H_{2n+1}COOCH_{3}}[/tex] = 0.3(mol)
[tex]\Rightarrow M_{C_{2}H_{2n+1}COOCH_{3}}[/tex] =  [tex]\frac{m_{CH_{3}COOCH_{3}}}{n_{CH_{3}COOCH_{3}}}[/tex] = [tex]\frac{25}{0.3}[/tex] = 83.33(g/mol)
[tex]\Rightarrow 12n + 2n + 1 + 44 + 15 = 83.33 \Rightarrow 14n=23.33 \Rightarrow n = 1.67 \Rightarrow n_{1} = 1 và n_{2} = 2[/tex]
Vậy 2 axit là [tex]CH_{3}COOH[/tex] và [tex]C_{2}H_{5}COOH[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: habilis trong 09:54:31 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Bài 4: Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố:
[tex]n_{O_{2}} = 2n_{CO_{2}} + n_{H_{2}O} - 2n_{axit} = 0.3*2 + 0.2 - 0.1*2 = 0.6[/tex](mol)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:25:29 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Câu 8: Hồn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8g. Tên axit trên là?


Ta có: axit RCOOH, muối KL kiềm: RCOOM

[tex]0,1 . \left[M_{R} + 45 \right] + 0,1 .\left[M_{R} + 44 + M\right]= 15,8[/tex]

[tex]\Rightarrow 2M_{R} + M = 69[/tex]

 ~O)[tex]M_{R}= 1 \: (H-) \: \Rightarrow M = 67[/tex] loại

 ~O)[tex]M_{R}= 15 \: (CH_{3}-) \: \Rightarrow M = 39[/tex], M là K: nhận

 ~O)[tex]M_{R}= 29 \: (C_{2}H_{5}-) \: \Rightarrow M = 11[/tex] loại

 ~O) Tương tự ta có thể xét các gốc không no, vẫn không có nghiệm thọa Vậy axit trên là axit axetic.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:34:25 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011

Câu 7: Cho 45g axit axetic pứng với 69g ancol etylic ( xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng thu đc 41,25g etyl axetat. Hiệu suất pứng este hóa là?

Phương trình:

[tex]CH_{3}COOH + C_{2}H_{5}OH \rightarrow CH_{3}COOC_{2}H_{5}+ H_{2}O[/tex]

Số mol các chất: [tex]n_{axit}= 0,75mol; \: n_{ancol}=1,5 mol; \: n_{este}= 0,46875 mol[/tex]

Ta thấy rằng khi H = 100% thì ancol dư, và 0,75 mol axit tác dụng hết tạo ra 0,75 mol este. (theo lý thuyết)

Còn thực tế chỉ thu được 0,46875 mol este.

Hiệu suất: [tex]H = \frac{0,46875}{0,75}.100 = 62,5%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:35:01 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011

Câu 6:Đốt cháy hết m gam một axit no, đơn chức, mạch hỡ đc (m+2,8)g CO2 và (m-2,4)g H2O. Axit này là?

Phương trình: [tex]C_{n}H_{2n+1}COOH + \: (3n + 1)O_{2}\rightarrow \: (n+1)CO_{2}\: + (n+1)H_{2}O[/tex]

Axit no, đơn, mạch hở: [tex]n_{CO_{2}}= n _{H_{2}O}\Leftrightarrow \frac{m + 2,8}{44} = \frac{m -2,4}{18}\Rightarrow m =6g[/tex]

Khối lượng Oxi: (ĐLBT khối lượng)

[tex]m + m_{O_{2}}= m_{CO_{2}} + m_{H_{2}O}\Leftrightarrow m + m_{O_{2}}= m +2,8 +m -2,4 \Rightarrow m_{O_{2}}= m + 0,4 =6,4g[/tex]

[tex]n_{O_{2}}= \frac{6,4}{32}= 0,4 mol[/tex]

Từ phản ứng suy ra số mol axit: [tex]n_{axit}= \frac{n_{O_{2}}}{3n+1}= \frac{0,4}{3n+1} mol[/tex]

Phân tử khối của axit: [tex]M = \frac{m}{n}= \frac{6}{\frac{0,4}{3n+1}}= 45n + 15[/tex]

 ~O) n = 0 --> M = 15 g/mol: loại

 ~O) n = 1 --> M = 60 g/mol: [tex]CH_{3}COOH[/tex]: nhận

 ~O) n = 2 --> M=105 g/mol: loại

 ~O) n = 3 --> M = 150 g/mol: loại

Vậy axit cần tìm là axit axetic.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e với Chương Axit Cacboxylic
Gửi bởi: habilis trong 04:47:05 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Câu 5: Tính khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu đc khi lên mem 100 lit ancol 8 độ thành giấm ăn. Biết khối lương riêng của ancol etylic là 0,8g/ml ( hiệu suất đạt 80%).
[tex]C_{2}H_{5}OH + O_{2} \rightarrow CH_{3}COOH + H_{2}O[/tex]
Từ 100(l)= 100000(ml) ancol [tex]8^{o}[/tex] [tex]\Leftrightarrow[/tex] có 8(l) = 8000(ml) ancol nguyên chất.
Ta có: D = [tex]\frac{m}{V}[/tex] [tex]\Rightarrow [tex]n_{C_{2}H_{5}OH}[/tex] = D*V = 0.8*8000 = 6400(g)[/tex]
[tex]n_{C_{2}H_{5}OH} = \frac{m_{C_{2}H_{5}OH}}{M_{C_{2}H_{5}OH}} = \frac{6400}{46} = 139.13(mol)[/tex]
[tex]n_{CH_{3}COOH} = n_{C_{2}H_{5}OH}*80[/tex]% = 111.3(mol)
[tex]m_{CH_{3}COOH} = n_{CH_{3}COOH}*M_{CH_{3}OH} = 6678(g)[/tex]