Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:06:32 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6180Tiêu đề: 3 bài tập mong mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:06:32 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Bài1: Con lắc đơn có dây treo dài l = 1m , khối lượng m = 20g. Kéo hòn bi khỏi vị trí cân bằng cho dây treo lệch một góc [tex]\alpha =30^{0}[/tex]so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho chuyển động .Góc nhỏ nhất hợp bởi gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần là:
[tex]A.30^{0}[/tex]          [tex]B.0^{0}[/tex]             [tex]C.90^{0}[/tex]        [tex]D.[/tex]Đáp án khác

Bài2: Một tàu sân bay trên biển sử dụng năng lượng nguyên tử có công suất lò pứ P = 10MW. Nhiên liệu là urani đã làm giàu chứa 20% [tex]U^{235}[/tex].Tìm khối lượng nhiên liệu cần để tàu hoạt động liên tục trong 100 ngày .Cho biết một hạt nhân [tex]U^{235}[/tex]phân hạch toả ra 200MeV
A.5,267kg            B.4,575kg              C.4,95kg              D.3,846kg

 Bài 3: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện [tex]\lambda _{0}=0,275\mu m[/tex]được rọi đồng thời bởi 2 bức xạ : một có bước sóng [tex]0,200\mu m[/tex]và 1 có tần số [tex]1,67.10^{15}Hz[/tex].Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là:
A.1,7V             B.2,4V            C.4,1V               D.3,4VTiêu đề: Trả lời: 3 bài tập mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:07:36 AM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2011
Bài1: Con lắc đơn có dây treo dài l = 1m , khối lượng m = 20g. Kéo hòn bi khỏi vị trí cân bằng cho dây treo lệch một góc [tex]\alpha =30^{0}[/tex]so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho chuyển động .Góc nhỏ nhất hợp bởi gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần là:
[tex]A.30^{0}[/tex]          [tex]B.0^{0}[/tex]             [tex]C.90^{0}[/tex]        [tex]D.[/tex]Đáp án khác
[tex]a_t=gsin(\alpha)
a_n=2gl(cos(\alpha)-cos(30))
a=\sqrt{an^2+at^2}[/tex]
Gọi [tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi at và a [tex]==> cos(\varphi)=\frac{at}{a}=\frac{sin(\alpha)}{\sqrt{4(cos(\alpha) - cos30)^2+sin(\alpha)^2}}[/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{sin\alpha}{\sqrt{{4cos^2\alpha+3-4\sqrt{3}cos\alpha+sin^2\alpha}}}=\frac{sin\alpha}{\sqrt{{3cos^2\alpha+4-4\sqrt{3}cos\alpha}}}=\frac{sin\alpha}{\sqrt{({\sqrt{3}cos\alpha-2})^2}[/tex]
==> [tex]cos(\varphi)=\frac{1}{\frac{|\sqrt{3}cos\alpha-2|}{sin\alpha}}=\frac{1}{\frac{2-\sqrt{3}cos\alpha}{sin\alpha}}[/tex]
==> [tex]\varphi_{min}[/tex] khi [tex]cos(\varphi)max[/tex] khi [tex]\alpha=30[/tex](khảo sát hàm số)


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:19:23 AM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2011
Bài 3: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện [tex]\lambda _{0}=0,275\mu m[/tex]được rọi đồng thời bởi 2 bức xạ : một có bước sóng [tex]0,200\mu m[/tex]và 1 có tần số [tex]1,67.10^{15}Hz[/tex].Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là:
A.1,7V             B.2,4V            C.4,1V               D.3,4V


Nhận xét thấy [tex]\lambda_2=0,179\mu F < \lambda_1[/tex]
Điện thế cực đại là điện thế hãm triệt tiêu dòng do [tex]\lambda_2[/tex] gây ra ==>[tex] \frac{hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_0})}{e}=v_{max}[/tex]