Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 12:58:04 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6132Tiêu đề: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 12:58:04 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1: Khi hoà tan 2,81g hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd axit H2SO4 20% thu đc dd muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại đó là?

Câu 2: Cho 3,68g hh gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dd thu đc sau pứng là?

Câu 3: Biết pản ứng điều chế ZnS từ Zn và S là 80%. Tính khối lượng bột S cần dùng điều chế 485kg ZnS?

Câu 4: Cho 13,62g hh X gồm NaCl, KCl tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc, nóng thì thu đc khí Y và 16,12g hh 2 muối Na2SO4 và K2SO4. Khối lượng mỗi chất trong X?

Câu 5: Cho 0,015mol một loại hợp chất oleum vào nước thu đc 200ml dd X. Để trung hoà 100ml dd X cần dùng 200ml dd NaOH 0,15M .Phần trăm về khối lượng của ngtố lưu huỳnh trong oleum trên là?

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 9,7g một chất A thu đc khí SO2 và 8,1g một oxit kim loại hoá trị II ( chứa 80,2% kim loại về khối lượng). Lượng SO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 16g Br2 trong dd. Công thức phân tử của A là?

Câu 7: Khi hoà tan b(g) một oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ axit H2SO4 15,8% thu đc dd muối có nồng độ 18,2%. Kim loại đó là?

Câu 8: Hoà tan hh Mg, Zn trong H2SO4 loãng dư thu đc 1,792 lít H2 (đktc). Biết lượng Zn gấp 4,514 lần lượng Mg. Khối lượng mỗi kim loại lần lượt là?


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:56:51 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1: Khi hoà tan 2,81g hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd axit H2SO4 20% thu đc dd muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại đó là?

Bài này không rõ ràng, hỗn hợp oxit tác dụng với axit được hỗn hợp dd muối, tự nhiên lại hỏi kim loại đó là? thaitronganh1992 xem lại đề nhen.

Câu 2: Cho 3,68g hh gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dd thu đc sau pứng là?


[tex]2Al + 3H_{2}SO_{4}\rightarrow Al_{2}\left(SO_{4} \right)_{3} + 6H_{2}[/tex]
a mol         [tex]\frac{3a}{2}[/tex]                            3a mol

[tex]Zn + H_{2}SO_{4}\rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}[/tex]
b mol        b mol                   b mol       

Số mol khí: [tex]n_{H_{2}}= \frac{2,24}{22,4}=0,1 mol[/tex]

Ta có:
3a + b = 0,1 (1)

27a + 65b = 3,68 (2)

Giải hệ 2 phương trình tìm được a, b.

Sau đó tính số mol axit: [tex]n_{axit}= \frac{3a}{2}+ b[/tex]

Rồi tính khối lượng axit (khối lượng chất tan trong dd axit):[tex]m_{axit}= M_{H_{2}SO_{4}}. n_{axit}[/tex]

Rồi tính khối lượng dd lúc đầu:

[tex]C = \frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\Rightarrow m_{dd}= \frac{m_{ct}}{C}.100 = ...[/tex]

Khối lượng dd lúc sau:

[tex]m_{dd}' = m_{dd} + m_{hon hop kim loai} - m_{H_{2} bay hoi}= ...[/tex]

Câu 3: Biết pản ứng điều chế ZnS từ Zn và S là 80%. Tính khối lượng bột S cần dùng điều chế 485kg ZnS?


[tex]Zn + S \rightarrow ZnS[/tex]

Số mol ZnS thu được: [tex]n_{ZnS}= \frac{485 . 10 ^{3}}{97}= 5000 mol[/tex]

Số mol bột S cần dùng theo lý thuyết: [tex]n_{S} = n_{ZnS}= 5000 mol[/tex]

Khối lượng bột S cần dùng theo lý thuyết: [tex]m_{S} = 5000 . 32 = 16 . 10^{4}g[/tex]

Khối lượng bột S thực tế cần dùng: [tex]m_{S_{tt}} = \frac{m_{S}}{0,8}= 200 kg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 12:01:31 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1: Khi hoà tan một hidroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dd axit H2SO4 20% thu đc dd muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại đó là?

Câu 2: Cho 3,68g hh gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dd thu đc sau pứng là?

Câu 3: Biết pản ứng điều chế ZnS từ Zn và S là 80%. Tính khối lượng bột S cần dùng điều chế 485kg ZnS?

Câu 4: Cho 13,62g hh X gồm NaCl, KCl tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc, nóng thì thu đc khí Y và 16,12g hh 2 muối Na2SO4 và K2SO4. Khối lượng mỗi chất trong X?

Câu 5: Cho 0,015mol một loại hợp chất oleum vào nước thu đc 200ml dd X. Để trung hoà 100ml dd X cần dùng 200ml dd NaOH 0,15M .Phần trăm về khối lượng của ngtố lưu huỳnh trong oleum trên là?

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 9,7g một chất A thu đc khí SO2 và 8,1g một oxit kim loại hoá trị II ( chứa 80,2% kim loại về khối lượng). Lượng SO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 16g Br2 trong dd. Công thức phân tử của A là?

Câu 7: Khi hoà tan b(g) một oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ axit H2SO4 15,8% thu đc dd muối có nồng độ 18,2%. Kim loại đó là?

Câu 8: Hoà tan hh Mg, Zn trong H2SO4 loãng dư thu đc 1,792 lít H2 (đktc). Biết lượng Zn gấp 4,514 lần lượng Mg. Khối lượng mỗi kim loại lần lượt là?


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:17:17 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Câu 1: Khi hoà tan một hidroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dd axit H2SO4 20% thu đc dd muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại đó là?

[tex]M(OH)_{2} + H_{2}SO_{4}\rightarrow MSO_{4} + H_{2}O[/tex]
 a mol                a mol        a mol

Ta có:
[tex]C_{1}= \frac{98a}{m_{dd}}.100 = 20\Rightarrow m_{dd}= 490a[/tex]

Mà:
[tex]C_{2}= \frac{a(M + 96)}{m_{dd} + a(M + 34)}.100 = 27,21
\Leftrightarrow \frac{a(M + 96)}{490 + a(M + 34)}.100 = 27,21
\Rightarrow 0,7279aM = 46,5804a
\Rightarrow M \approx 64 (g/mol)[/tex]

Vậy kim loại M là Cu.Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:42:07 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Câu 7: Khi hoà tan b(g) một oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ axit H2SO4 15,8% thu đc dd muối có nồng độ 18,2%. Kim loại đó là?


[tex]MO + H_{2}SO_{4}\rightarrow MSO_{4} + H_{2}O[/tex]
 x mol     x mol        x mol       x mol

Ta có:
[tex]C_{1}= \frac{98x}{m_{dd}}.100 = 15,8\Rightarrow m_{dd}= 620,253x[/tex]

Mà:
[tex]C_{2}= \frac{x(M + 96)}{m_{dd} + x(M + 16)}.100 = 18,2
\Leftrightarrow \frac{x(M + 96)}{620,253x + xM + 16x}.100 = 18,2
\Rightarrow 0,818M = 19,798
\Rightarrow M \approx 24 (g/mol)[/tex]

Vậy kim loại M là Mg.


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:55:49 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Câu 8: Hoà tan hh Mg, Zn trong H2SO4 loãng dư thu đc 1,792 lít H2 (đktc). Biết lượng Zn gấp 4,514 lần lượng Mg. Khối lượng mỗi kim loại lần lượt là?


[tex]Mg + H_{2}SO_{4}\rightarrow MgSO_{4} + H_{2}[/tex]
 x mol     x mol        x mol       x mol

[tex]Zn + H_{2}SO_{4}\rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}[/tex]
 y mol     y mol        y mol       y mol

Ta có: [tex]n_{H_{2}}= x + y = 0,08 mol[/tex]  (1)

Mà: [tex]m_{Zn}= 4,514m_{Mg}\Leftrightarrow 65y = 4,514. 24x \Leftrightarrow 108,336x - 65y =0[/tex]  (2)

Giải hệ (1) và (2) suy ra: x = 0,03 mol; y = 0,05 mol
Từ đó tính ra khối lượng 2 KL.


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:48:48 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 9,7g một chất A thu đc khí SO2 và 8,1g một oxit kim loại hoá trị II ( chứa 80,2% kim loại về khối lượng). Lượng SO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 16g Br2 trong dd. Công thức phân tử của A là?

Chất A có thể gồm những nguyên tố: S, O và kim loại M. (O có thể không có vì ta đốt cháy)

Công thức oxit kim loại: MO

Trong oxit: [tex]\frac{M}{M + 16}. 100 = 80,2 \Rightarrow M = 0,802M + 12,832 \Rightarrow M \approx 64,8 g/mol[/tex]

Vậy M là Zn

Số mol oxit: [tex]n_{MO}= \frac{8,1}{65 + 16}= 0,1 mol[/tex]

Khối lượng chất M trong oxit: [tex]m_{M}= 0,1 . 65 = 6,5g[/tex]

Ta lại có: [tex]SO_{2} + Br_{2} + 2H_{2}O \rightarrow H_{2}SO_{4} + 2HBr[/tex]

Số mol [tex]Br_{2}[/tex]: [tex]n_{Br_{2}}= \frac{16}{160}= 0,1 mol[/tex]

Số mol [tex]SO_{2}[/tex]: [tex]n_{SO_{2}}= 0,1 mol[/tex]

Khối lượng S trong chất A: [tex]m_{S}= 0,1 . 32 =3,2 g[/tex]

Khối lượng chất A là [tex]m_{M} + m_{S}= 6,5 + 3,2 =9,7 = m_{A}[/tex]

Vậy chất A chỉ gồm Zn và S, có công thức là ZnS.


Tiêu đề: Trả lời: Chương Oxi và Luu Huỳnh cần các bạn giúp đỡ ?
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:38 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Giải lại: Cân bằng sai!!!  8-x 8-x 8-x
Câu 2: Cho 3,68g hh gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dd thu đc sau pứng là?


[tex]2Al + 3H_{2}SO_{4}\rightarrow Al_{2}\left(SO_{4} \right)_{3} + 3H_{2}[/tex]
a mol         [tex]\frac{3a}{2}[/tex]                             [tex]\frac{3a}{2}[/tex] mol

[tex]Zn + H_{2}SO_{4}\rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}[/tex]
b mol        b mol                   b mol       

Số mol khí: [tex]n_{H_{2}}= \frac{2,24}{22,4}=0,1 mol[/tex]

Ta có:
[tex]\frac{3a}{2}[/tex]  + b = 0,1 (1)

27a + 65b = 3,68 (2)

Giải hệ 2 phương trình tìm được a = b = 0,04 mol

Sau đó tính số mol axit: [tex]n_{axit}= \frac{3a}{2}+ b[/tex] = 0,1 mol

Rồi tính khối lượng axit (khối lượng chất tan trong dd axit):[tex]m_{axit}= M_{H_{2}SO_{4}}. n_{axit}[/tex] = 9,8 g

Rồi tính khối lượng dd lúc đầu:

[tex]C = \frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\Rightarrow m_{dd}= \frac{m_{ct}}{C}.100 = 98g[/tex]

Khối lượng dd lúc sau:

[tex]m_{dd}' = m_{dd} + m_{hon hop kim loai} - m_{H_{2} bay hoi}= 98 + 3,68 - 0,2 = 101,48g[/tex]

Lần này chính xác chưa?  :D