Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nvidialh trong 08:44:44 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6109Tiêu đề: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: nvidialh trong 08:44:44 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Em có mấy câu lý thuyết Vật lí 12 nhờ quý thầy cô giải giúp em!

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=-10cos(20t+\frac{\pi}{2})(cm;s)[/tex] Phương trình của vận tốc và gia tốc là: (em làm không ra đáp án nào cả)
A. [tex]v=200cos20t(cm/s) ; a= 40cos20t (m/s^{2})[/tex]
B. [tex]v=200cos(20t+\frac{\pi}{2})(cm/s) ; a= 40cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]
C. [tex]v=200cos20t(cm/s) ; a= 400cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]
D. [tex]v=200cos20t-\frac{\pi}{2})(cm/s) ; a= 40cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1m được thả không vận tốc ban đầu từ li độ góc [tex]\alpha =60^{o}[/tex] . Vận tốc của con lắc bằng bao nhiêu khi đi qua VTCB, cho g=10.
A. 3m/s
B. 2m/s
C. 22,4m/s
D. 2,24m/s
(Câu này thì em biết làm nhưng đáp án thế nào ah)

Câu 3: Một con lắc lò xo có độ cứng k= 40N/m móc vào lò xo một vật có m=200g. Con lắc dao động điều hòa với biên độ 5cm. Tốc độ của con lắc khi qua VTCB: (không có đáp án đúng không ah)
A. 0m/s      B. 2m/s             C. 3m/s               D. 1m/s

Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng nước trên mặt nước: (chưa chính xắc lắm đúng không ah)

A. vị trí cực đại giao thoa là [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex]
B. vị trí cựa tiểu giao thoa là d_{2}-d_{1}=(k+1/2)\lambda .
C. Hiện tượng giao thoa sóng  xẩy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm sóng dao động cùng pha, cùng tần số.
D. Hiện tượng giao thoa sóng  xẩy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.

Câu 5: Hai hiện tượng đặc trưng của sóng là: (cho em hỏi có phải đáp án nào cũng đúng)
A. giao thoa và phản xạ.
B. giao thoa và nhiễu xạ.
C. nhiễu xạ và phản xạ.
D. khúc xạ và nhiễu xạ.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= Acos(wt+phi)(cm). Ứng với pha dao động có giá nào thì vật ở VTCB. (có hai đáp án đúng, đúng không ah)
A. [tex]\frac{\pi}{2}+k2{\pi}[/tex]
B.[tex]{\pi}+k.2{\pi}[/tex]
C. [tex]{\pi}+k{\pi}[/tex]
D. [tex]\frac{\pi}{2}+k{\pi}[/tex]

câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=2sin^{2}(\omega t-\frac{\pi}{4})[/tex]. Tần số góc của dao động điều hòa này là:
A. [tex]\frac{\omega }{2}[/tex]
B. [tex]\omega ^{2}[/tex]
C. 2[tex]\omega[/tex]
D. [tex]\omega[/tex]

(có phải mọi người đang tranh luận, thế năng và động năng biến thiên tuần hoàn hay điều hòa, mà giờ Vật lí em gặp ntn)


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: nvidialh trong 09:36:43 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Thêm một câu nữa? Vì hôm nay trường em kiểm tra 1 tiết, em càng đọc đề em càng cảm thấy cái đề không ổn tí nào? không biết có phải em học không chắc không? Nhờ thầy cô giải đáp cho em với!

Tại một nguồn O phương trình dao động của sóng là [tex]u_{o}= Acos(2\pi t).[/tex]. Phương trình dao động của sóng tại M cách O một khoảng là d là
A. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{f})[/tex]
B. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{\lambda})[/tex]
C. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{T})[/tex]
D. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{v})[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: nvidialh trong 09:57:49 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Sóng dừng trên một sơi dây (dài l) không phụ thuộc vào:
A. Tần số của sóng.
B. mật độ khối lượng.
C. sức căng của dây.
D. biên độ của sóng.


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:21:09 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Em có mấy câu lý thuyết Vật lí 12 nhờ quý thầy cô giải giúp em!

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=-10cos(20t+\frac{\pi}{2})(cm;s)[/tex] Phương trình của vận tốc và gia tốc là: (em làm không ra đáp án nào cả)
A. [tex]v=200cos20t(cm/s) ; a= 40cos20t (m/s^{2})[/tex]
B. [tex]v=200cos(20t+\frac{\pi}{2})(cm/s) ; a= 40cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]
C. [tex]v=200cos20t(cm/s) ; a= 400cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]
D. [tex]v=200cos20t-\frac{\pi}{2})(cm/s) ; a= 40cos(20t+\frac{\pi}{2}) (m/s^{2})[/tex]


[tex]x = -10cos\left(20t + \frac{\pi }{2})

\Rightarrow v = x'(t)= 200sin\left(20t + \frac{\pi }{2})

\Rightarrow v = 200cos20t[/tex]

[tex]v = 200cos20t

\Rightarrow a = v'(t)= -20.200sin20t = -4000sin20t

\Rightarrow a = 4000cos\left(20t + \frac{\pi }{2})[/tex]

Đáp án A.

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1m được thả không vận tốc ban đầu từ li độ góc [tex]\alpha =60^{o}[/tex] . Vận tốc của con lắc bằng bao nhiêu khi đi qua VTCB, cho g=10.
A. 3m/s
B. 2m/s
C. 22,4m/s
D. 2,24m/s
(Câu này thì em biết làm nhưng đáp án thế nào ah)


Chọn gốc thế năng ở VTCB.

Khi con lắc ở li độ góc [tex]\alpha =60^{o}[/tex]: [tex]W = W_{t}= mgl(1 - cos\alpha )[/tex]

Khi con lắc ở VTCB: [tex]W = W_{d}= \frac{1}{2}mv^{2}[/tex]

Áp dụng ĐLBT cơ năng cho 2 vị trí trên:
[tex]\frac{1}{2}mv^{2} = mgl(1-cos\alpha )\Rightarrow v = \sqrt{2gl(1-cos\alpha )}= \sqrt{10}\approx 3,16 m/s[/tex]

Đáp án A gần đúng.  :D


Câu 3: Một con lắc lò xo có độ cứng k= 40N/m móc vào lò xo một vật có m=200g. Con lắc dao động điều hòa với biên độ 5cm. Tốc độ của con lắc khi qua VTCB: (không có đáp án đúng không ah)
A. 0m/s      B. 2m/s             C. 3m/s               D. 1m/s

[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}= \sqrt{\frac{40}{0,2}}= 10\sqrt{2}rad/s[/tex]

[tex]v_{max}= \omega . A = 10\sqrt{2}. 5 = 50\sqrt{2} cm/s \approx 70,71 cm/s \approx 0,707 m/s[/tex]


Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng nước trên mặt nước: (chưa chính xắc lắm đúng không ah)

A. vị trí cực đại giao thoa là [tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex]
B. vị trí cựa tiểu giao thoa là d_{2}-d_{1}=(k+1/2)\lambda .
C. Hiện tượng giao thoa sóng  xẩy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm sóng dao động cùng pha, cùng tần số.
D. Hiện tượng giao thoa sóng  xẩy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.

Cái này không biết là chọn câu đúng hay chọn câu sai nữa? Câu này chưa chặt chẽ, và chưa rõ ràng.


Câu 5: Hai hiện tượng đặc trưng của sóng là: (cho em hỏi có phải đáp án nào cũng đúng)
A. giao thoa và phản xạ.
B. giao thoa và nhiễu xạ.
C. nhiễu xạ và phản xạ.
D. khúc xạ và nhiễu xạ.

Không rõ ý tác giả muốn hỏi gì? Yêu cầu phân biệt tính chất hạt và tính chất sóng ngay từ HK1 à ???

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= Acos(wt+phi)(cm). Ứng với pha dao động có giá nào thì vật ở VTCB. (có hai đáp án đúng, đúng không ah)
A. [tex]\frac{\pi}{2}+k2{\pi}[/tex]
B.[tex]{\pi}+k.2{\pi}[/tex]
C. [tex]{\pi}+k{\pi}[/tex]
D. [tex]\frac{\pi}{2}+k{\pi}[/tex]

Vật ở vị trí cân bằng thì x = 0 suy ra: [tex]\omega t + \varphi = \frac{\pi }{2} + k\pi[/tex]

Câu này thì A và D đều đúng ???  8-x


câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=2sin^{2}(\omega t-\frac{\pi}{4})[/tex]. Tần số góc của dao động điều hòa này là:
A. [tex]\frac{\omega }{2}[/tex]
B. [tex]\omega ^{2}[/tex]
C. 2[tex]\omega[/tex]
D. [tex]\omega[/tex]

(có phải mọi người đang tranh luận, thế năng và động năng biến thiên tuần hoàn hay điều hòa, mà giờ Vật lí em gặp ntn)


[tex]x = sin^{2}\left(\omega t - \frac{\pi }{4}) = \frac{1}{2}- \frac{1}{2}cos\left(2\omega t - \frac{\pi }{2})[/tex]

Đáp án C.


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:23:11 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Thêm một câu nữa? Vì hôm nay trường em kiểm tra 1 tiết, em càng đọc đề em càng cảm thấy cái đề không ổn tí nào? không biết có phải em học không chắc không? Nhờ thầy cô giải đáp cho em với!

Tại một nguồn O phương trình dao động của sóng là [tex]u_{o}= Acos(2\pi t).[/tex]. Phương trình dao động của sóng tại M cách O một khoảng là d là
A. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{f})[/tex]
B. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{\lambda})[/tex]
C. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{T})[/tex]
D. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{v})[/tex]

Đáp án B thôi. Khi sóng truyền từ O đến M thì ta có phương trình của B.


Tiêu đề: Trả lời: Kính nhờ quý thầy cô xem giúp em mấy câu dao đông cơ!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:39:51 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Thêm một câu nữa? Vì hôm nay trường em kiểm tra 1 tiết, em càng đọc đề em càng cảm thấy cái đề không ổn tí nào? không biết có phải em học không chắc không? Nhờ thầy cô giải đáp cho em với!

Tại một nguồn O phương trình dao động của sóng là [tex]u_{o}= Acos(2\pi t).[/tex]. Phương trình dao động của sóng tại M cách O một khoảng là d là
A. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{f})[/tex]
B. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{\lambda})[/tex]
C. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{T})[/tex]
D. [tex]u_{M} =a cos (2\pi t-\frac{2\pi d}{v})[/tex]


Đáp án B thôi. Khi sóng truyền từ O đến M thì ta có phương trình của B.
Bài này nhầm to, chưa coi [tex]\omega[/tex]  8-x

[tex]f = 1Hz\Rightarrow v = \lambda[/tex]

Vậy đáp án B và D đều đúng.  8-x 8-x 8-x