Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:19:37 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6097Tiêu đề: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:19:37 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Trong mạch dao động điện từ tự do LC , độ tự cảm của cuộn cảm thuần L =2,4mH , điện dung của tụ điện C = 1,5[tex]\mu[/tex]
 F . Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch ,thời gian giữa 2 lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io/3 là:
A.0,0052 ms           B.0,2293ms            C.0,1277ms         D.0,3362ms

Bài2: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và 1 bộ 2 tụ điện có cùng điện dung C = 2,5 [tex]\mu[/tex]
F mắc song song .Trong mạch có dao động điện từ tự do ,hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ điện là Uo = 12V .Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm uL = 6V thì 1 tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối .Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó:
A.0,315mJ        B.0,27mJ           C.0,135mJ         D.0,54mJ


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:39:42 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1 em dùng đường tròn lượng giác dao động trên trục i để giải nhé( vì trong mạch dao động dòng điện i biến thiên điều hòa với biên độ Io)
Bài 2:
năng lượng điện từ của mạch dao động khi có cả hai tụ là
W=1/2.Cb.Uo^2 = 1/2.2.C.Uo^2 = C.Uo^2 = 2,5.10^-6.12 = 3.10^-5(J)
năng lượng của một tụ là
W' = W/2 = 1,5.10^-5(J)
Tại thời điểm hiệu điện thế uL=6V thì năng lượng trong mạch là
W=1/2.C.uL^2 +1/2.C.uL^2 + WL
<->1,5.10^-5=1/2.C.uL^2 +1/2.C.uL^2 + WL =>WL=?
khi một tụ bị đứt dây. khi đó ta có một mạch dao động gồm một tụ và L. với năng lượng điện từ khi đó là
W'=1/2.C.uL^2 +WL
năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó là
WL(max) = W'
bạn thay số vào tính nhé


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:47:03 AM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Giải chi tiết dùm em đi ạ, em giải thế nhưng ko ra


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:58:26 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Giải chi tiết dùm em đi ạ, em giải thế nhưng ko ra
Bài 1: Trong mạch dao động điện từ tự do LC , độ tự cảm của cuộn cảm thuần L =2,4mH , điện dung của tụ điện C = 1,5[tex]\mu[/tex]
 F . Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch ,thời gian giữa 2 lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io/3 là:
A.0,0052 ms           B.0,2293ms            C.0,1277ms         D.0,3362ms

Bài2: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và 1 bộ 2 tụ điện có cùng điện dung C = 2,5 [tex]\mu[/tex]
F mắc song song .Trong mạch có dao động điện từ tự do ,hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ điện là Uo = 12V .Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm uL = 6V thì 1 tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối .Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó:
A.0,315mJ        B.0,27mJ           C.0,135mJ         D.0,54mJ

Bài 1:
 
Tần số góc: [tex]\omega = \frac{1}{\sqrt{LC} }= \frac{1}{\sqrt{2,4 . 10^{-3}.1,5. 10^{-6}} } = \frac{50000}{3} rad/s[/tex]


Xem hình vẽ bên dưới.

Góc [tex]cos\alpha = \frac{\frac{I_{0}}{3}}{I_{0}}= \frac{1}{3}[/tex] [tex]\Rightarrow \alpha = 1,23 rad[/tex]

Thời gian giữa 2 lần liên tiếp [tex]i = \frac{I_{0}}{3}[/tex] ứng với góc quét [tex]2\alpha[/tex] như hình vẽ.

Ta có: [tex]\Delta t = \frac{2\alpha }{\omega }\approx 1,477 . 10^{-4}s[/tex]

Không có đáp án ???

Bài 2: Thầy Ngulau giải chi tiết rồi, không cần giải lại heng.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:40:39 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Điền Quang giải cụ thể dùm em câu 2 luôn đi ạ, thầy ngulau giải tắt quá nên em ít hiểu quá  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:03:50 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Điền Quang giải cụ thể dùm em câu 2 luôn đi ạ, thầy ngulau giải tắt quá nên em ít hiểu quá  [-O<

Bài 2:
năng lượng điện từ của mạch dao động khi có cả hai tụ là
W=1/2.Cb.Uo^2 = 1/2.2.C.Uo^2 = C.Uo^2 = 2,5.10^-6.12 = 3.10^-5(J)
năng lượng của một tụ là
W' = W/2 = 1,5.10^-5(J)
Tại thời điểm hiệu điện thế uL=6V thì năng lượng trong mạch là
W=1/2.C.uL^2 +1/2.C.uL^2 + WL
<->1,5.10^-5=1/2.C.uL^2 +1/2.C.uL^2 + WL =>WL=?
khi một tụ bị đứt dây. khi đó ta có một mạch dao động gồm một tụ và L. với năng lượng điện từ khi đó là
W'=1/2.C.uL^2 +WL
năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó là
WL(max) = W'
bạn thay số vào tính nhé

Hai tụ giống nhau mắc song song, điện dung tương đương của bộ tụ:
[tex]C_{b}= 2C = 5 \mu F[/tex]

Năng lượng điện từ trường khi có 2 tụ:
[tex]W = \frac{1}{2}C_{b}U_{0}^{2}= \frac{1}{2} 5. 10^{-6}. 12^{2}= 3,6 . 10^{-4}J[/tex]

Ở thời điểm [tex]u_{L} = 6V[/tex] thì : (chú ý rằng [tex]u_{L} = u_{C} = 6V[/tex])

[tex]W = \frac{1}{2}Cu_{C}^{2} + \frac{1}{2}Cu_{C}^{2} + W_{L}

\Leftrightarrow 3,6.10^{-4} = 2,5 . 10^{-6}. 6^{2} + W_{L}

\Rightarrow W_{L} = 2,7.10^{-4}J[/tex]

(Mạch vẫn còn 2 tụ)

Khi 1 tụ bị đứt dây, thì bây giờ trong mạch chỉ còn 1 tụ và 1 cuộn dây thôi.
Năng lượng của mạch lúc này là:
[tex]W' = \frac{1}{2}Cu_{C}^{2} + + W_{L}

\Leftrightarrow W'= \frac{1}{2}.2,5 . 10^{-6}. 6^{2} + 2,7.10^{-4}

\Rightarrow W' = 3,15 .10^{-4}J[/tex]

Năng lượng cực đại trong cuộn cảm lúc sau:
[tex]W_{L_{max}}= W' = 3,15 .10^{-4}J[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:29:34 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Cảm ơn thầy nhiều  =d>