Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: NNTV_96 trong 06:15:19 AM Ngày 31 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6086Tiêu đề: GIẢI GIÚP MÌNH BÀI TẬP NÀY VỚI
Gửi bởi: NNTV_96 trong 06:15:19 AM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Bài 1: Cho 2,24 gam kim loại M tác dụng với dung dịch [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] dư (đặc,nóng). Sau phản ứng thu được V lít khí  [tex]SO_{2}[/tex] là sản phẩm khử duy nhất ở(đktc).
   a. Tính V biết M là Fe
   b. Xác định tên kim loại M nếu biết V= 6,72 lít.

Bài 2: Cho 25 gam dung dịch 13% gồm [tex]NaBr[/tex] và [tex]CaCl_{2}[/tex] tác dụng với 108 ml dung dịch [tex]AgNO_{3}[/tex] 0.5M. Sau khi loại bỏ hết kết tủa rồi, thêm dung dịch HCl cho đến dư, thu được 0,574 gam kết tủa trắng. Tìm khối lượng mỗi muối trong dung dịch ban đầu.
Tiêu đề: Trả lời: GIẢI GIÚP MÌNH BÀI TẬP NÀY VỚI
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:59:25 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Bài 1: Cho 2,24 gam kim loại M tác dụng với dung dịch [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] dư (đặc,nóng). Sau phản ứng thu được V lít khí  [tex]SO_{2}[/tex] là sản phẩm khử duy nhất ở(đktc).
   a. Tính V biết M là Fe
   b. Xác định tên kim loại M nếu biết V= 6,72 lít.

a)
[tex]2Fe + 6H_{2}SO_{4} \rightarrow Fe_{2}\left( SO_{4}\right)_{3} + 3SO_{2}+ 6H_{2}O[/tex]

Số mol Fe: [tex]n_{Fe}= \frac{2,24}{56} = 0,04 mol[/tex]

Số mol khí: [tex]n_{SO_{2}}= \frac{0,04 .3}{2} = 0,06 mol[/tex]

Thể tích khí: [tex]V_{SO_{2}}= 22,4 . n_{SO_{2}}= 1,344 lit[/tex]

b) [tex]2M + 2nH_{2}SO_{4} \rightarrow M_{2}\left( SO_{4}\right)_{n} + nSO_{2}+2nH_{2}O[/tex]

Số mol khí: [tex]n_{SO_{2}}= 0,3 mol[/tex]

Số mol kim loại: [tex]n_{M}= \frac{0,3.2}{n} =\frac{0,6}{n} mol[/tex]

Nguyên tử khối của M: [tex]M = \frac{m}{n}= \frac{2,24}{\frac{0,6}{n}}= \frac{56}{15}n[/tex]

n = 1 [tex]\Rightarrow M = 3,7 g/mol[/tex]

n = 2 [tex]\Rightarrow M = 11,2 g/mol[/tex]

n = 3 [tex]\Rightarrow M = 7,46 g/mol[/tex]

Không biết giải sai hay đề sai mà không ra nữa?  :D


Bài 2: Cho 25 gam dung dịch 13% gồm [tex]NaBr[/tex] và [tex]CaCl_{2}[/tex] tác dụng với 108 ml dung dịch [tex]AgNO_{3}[/tex] 0.5M. Sau khi loại bỏ hết kết tủa rồi, thêm dung dịch HCl cho đến dư, thu được 0,574 gam kết tủa trắng. Tìm khối lượng mỗi muối trong dung dịch ban đầu.


Số mol [tex]AgNO_{3}[/tex] ban đầu: [tex]n_{0}= C_{M}.V = 0,054 mol[/tex]

[tex]NaBr + AgNO_{3} \rightarrow NaNO_{3} + AgBr[/tex]

    x mol   x mol           

[tex]CaCl_{2} + 2AgNO_{3} \rightarrow Ca\left( NO_{3}\right)_{2} + 2AgCl[/tex]
    y mol      2y mol

Sau khi loại bỏ kết tủa, thêm dd HCl dư mà vẫn cho kết tủa trắng suy ra [tex]AgNO_{3}[/tex] dư.

Số mol kết tủa thu được: [tex]n_{1}= \frac{0,574}{108 + 35,5}= 4 .10^{-3} mol[/tex]

[tex]HCl + AgNO_{3}\rightarrow HNO_{3} + AgCl[/tex]

              [tex]4 .10^{-3} mol[/tex]           [tex]4 .10^{-3} mol[/tex]

Số mol [tex]AgNO_{3}[/tex] tham gia 2 phản ứng đầu là:

[tex]n_{2}= n_{0} - n_{1}= 0,054 - 4. 10^{-3}= 0,05 mol[/tex]

Từ 2 phản ứng đầu ta có:

x + 2y =0,05 (1)

Mà hỗn hợp muối ban đầu: [tex]\Rightarrow m_{hh}= 3,25g[/tex] (dùng công thức C% tính ra)

[tex]\Rightarrow 103x + 111y = 3,25[/tex]  (2)

Giải hệ (1) và (2) được: x =0,01 mol; y = 0,02 mol

Từ đó tính được khối lượng muối ban đầu.