Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 04:03:26 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6041Tiêu đề: phuong trinh song?
Gửi bởi: lmthong19 trong 04:03:26 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2011
Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1,5cm, chu kì T = 2s.
Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm.
: Phương trình dao động tại M cách O 1,5 cm là:
   A. 1,5sin(pi.t + pi/4)  (t > 0,5s)   b. 1,5sin(2pi.t - pi/2)   (t > 0,5s)
   c. 1,5sin(pi.t - pi/2)(t > 0,5s)           d.   1,5sin(pi.t - pi) (t > 0,5s)

Không cho phuong trinh song nguon: minh lấy sin hay cos?
Nếu  lấy phuong trinh song nguon sin thi ra dap an C. Lay cos thi dap an D
quí thầy cô cho em hỏi Dap an C hay D


Tiêu đề: Trả lời: phuong trinh song?
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:05:20 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2011
Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1,5cm, chu kì T = 2s.
Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm.
: Phương trình dao động tại M cách O 1,5 cm là:
   A. 1,5sin(pi.t + pi/4)  (t > 0,5s)   b. 1,5sin(2pi.t - pi/2)   (t > 0,5s)
   c. 1,5sin(pi.t - pi/2)(t > 0,5s)           d.   1,5sin(pi.t - pi) (t > 0,5s)

Không cho phuong trinh song nguon: minh lấy sin hay cos?
Nếu  lấy phuong trinh song nguon sin thi ra dap an C. Lay cos thi dap an D
quí thầy cô cho em hỏi Dap an C hay D

Đáp án chỉ có chọn lựa C thôi Imthong à.
Nếu không cho phương trình nguồn sóng mà đề không có nói thêm gì, thì ta chọn phương trình sin hay cos đều được cả.

Tôi giải thật chi tiết để Imthong xem lại heng.

Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm: [tex]\Rightarrow \lambda = 6cm[/tex]

[tex]T = 2s \Rightarrow \omega = \pi rad/s[/tex]

Tại thời điểm ban đầu (t = 0):
   [tex]u_{o} = 0[/tex]
 
   [tex]v_{o} > 0[/tex]

Phương trình nguồn sóng:
  Nếu viết theo hàm sin: [tex]u_{o} =1,5sin\pi t (cm)[/tex]

   Nếu viết theo hàm cos: [tex]u_{o} =1,5cos\left( \pi t - \frac{\pi }{2}) (cm)[/tex]

Phương trình sóng tại điểm M:
   
    Nếu viết theo hàm sin:

[tex]u_{M} =1,5sin\left( \pi t - \frac{2\pi d}{\lambda }) = 1,5sin\left( \pi t - \frac{2\pi .1,5}{6}) = 1,5sin\left( \pi t - \frac{\pi}{2})(cm)[/tex]

   Nếu viết theo hàm cos:
[tex]u_{M} =1,5cos\left( \pi t - \frac{\pi }{2} - \frac{2\pi d}{\lambda }) = 1,5cos\left( \pi t - \frac{\pi }{2}- \frac{2\pi .1,5}{6}) = 1,5cos\left( \pi t - \frac{\pi }{2}- \frac{\pi}{2})= 1,5cos\left(\pi t -\pi)[/tex]
   
[tex]\Rightarrow[/tex][tex]u_{M} =1,5cos\left(\pi t -\pi)= 1,5sin\left(\pi t -\pi + \frac{\pi }{2}) = 1,5sin\left(\pi t -\frac{\pi }{2}) (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: phuong trinh song?
Gửi bởi: lmthong19 trong 05:32:12 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2011
thầy ơi: thầy viết phuong trinh song nguon ( u=asin(omega.t)) là ra câu C
(Sao em thắc mắc không viết pt sóng nguồn là ( u=acos(omega.t))
Nếu thầy viết phuong trinh song nguon ( u=acos(omega.t)) là ra câu D.
Em cũng không biết nũa??????


Tiêu đề: Trả lời: phuong trinh song?
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:59:40 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2011
thầy ơi: thầy viết phuong trinh song nguon ( u=asin(omega.t)) là ra câu C
(Sao em thắc mắc không viết pt sóng nguồn là ( u=acos(omega.t))
Nếu thầy viết phuong trinh song nguon ( u=acos(omega.t)) là ra câu D.
Em cũng không biết nũa??????
Trả lời câu hỏi của em:  Phương trình nguồn trong bài này không phải mình muốn giả thiết thế nào là được, bình thường ta chọn gốc thời gian sao cho phương trình nguồn là:[tex]u_{o}= a sin\omega t[/tex] hoặc [tex]u_{o}= a cos\omega t[/tex] để ta tiện trong tính toán.

Nhưng trong bài này, đề cho là:

Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1,5cm,
Dữ kiện này dùng để tính pha ban đầu của nguồn.

Tại thời điểm ban đầu (t = 0):
   [tex]u_{o} = 0[/tex]
 
   [tex]v_{o} > 0[/tex]


Từ hai dữ kiện trên ta tính được pha ban đầu (tính theo hàm li độ và vận tốc rồi suy ra như phần dao động điều hòa) và thế vào từng trường hợp theo hàm sin hoặc hàm cos thì được:
Phương trình nguồn sóng:
  Nếu viết theo hàm sin: [tex]u_{o} =1,5sin\pi t (cm)[/tex]

   Nếu viết theo hàm cos: [tex]u_{o} =1,5cos\left( \pi t - \frac{\pi }{2}) (cm)[/tex]

 
Từ đó ta ra được các phương trình tại M như bên dưới.

Một vấn đề khác mà em nhận định chưa chính xác là:
Cho dù phương trình nguồn em viết là: [tex]u_{o}= a cos\omega t[/tex] thì phương trình tại M là [tex]u_{M}= a cos\left( \omega t - \frac{\pi }{2})[/tex]

Đổi phương trình tại M từ hàm cos sang hàm sin thì ta được:
[tex]u_{M}= a cos\left( \omega t - \frac{\pi }{2})= a sin\left( \omega t - \frac{\pi }{2} + \frac{\pi }{2}) = a sin\omega t[/tex]  8-x


Tiêu đề: Trả lời: phuong trinh song?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:45:15 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2011
Không cho phuong trinh song nguon: minh lấy sin hay cos?
Nếu  lấy phuong trinh song nguon sin thi ra dap an C. Lay cos thi dap an D
quí thầy cô cho em hỏi Dap an C hay D
+ Trước đây chương trình cũ viết dao động điều hòa dưới dạng sin, do vậy khi viết người ta chọn trục sin làm trục khảo sát, trong bài của em khi vật ở VTCB thì x=0 hay biểu diễn trên trục lượng giác nó nằm ngay vị trí có phi=0 do vậy nếu viết PT sin thì phải là [tex]x=Asin(\omega.t)[/tex]
+ Trong sách GK mới thì viết dao động điều hòa dưới dạng cos,do vậy khi viết người ta chọn trục sin làm trục khảo sát, trong bài của em khi vật ở VTCB thì x=0 hay biểu diễn trên trục lượng giác nó nằm ngay vị trí có phi=pi/2(v<0) hay -pi/2(v>0) do vậy nếu viết PT cos thì phải là [tex]x=Acos(\omega.t-\frac{\pi}{2})[/tex]