Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 07:03:29 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6019Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 07:03:29 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2011
S1S2 =3cm
f=100 hz
S1,S2 cùng biên độ ,cùng pha
I là trung điểm S1S2
a)định những điểm dao động cùng pha với  I
b)tính khoảng cách từ I đến các điểm Mi dao động cùng pha với I và nằm trên đường trung trực của S1S2 .tính cụ thể các khoảng cách này với i=  1,  2,  3.
xin giải chi tiết .thanks


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:30:05 AM Ngày 05 Tháng Mười, 2011
S1S2 =3cm
f=100 hz
S1,S2 cùng biên độ ,cùng pha
I là trung điểm S1S2
a)định những điểm dao động cùng pha với  I
b)tính khoảng cách từ I đến các điểm Mi dao động cùng pha với I và nằm trên đường trung trực của S1S2 .tính cụ thể các khoảng cách này với i=  1,  2,  3.
xin giải chi tiết .thanks
- em coi lại đề bài coi cò cho v? để mình tính lambda chứ
- Những điểm dao động đồng pha với I trong vùng giao thoa hay trên S1S2
- Trieubeo xin hướng dẫn
a/
+ Viết PT tại I.: [tex]u_M=2Acos(\omega.t-\pi.S1S2/\lambda)[/tex]
+ Viết PT tại 1 điểm bất kì cách S1,S2 lần lượt là d1,d2:[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda)cos(\omega.t-\pi(d_1+d_2)/\lambda)[/tex]
+ Tìm độ lệch pha của M so với I: [tex]\Delta \varphi = \pi.(d_1+d_2)/\lambda - \pi.S1S2/\lambda=k2\pi[/tex] ==> d_1+d_2=.... (tập hợp là elip)
b/ M nằm trên đường TT ==> [tex]u_M=2Acos(\omegat.t-2\pi.d/\lambda)[/tex]
M và I đồng pha : [tex]2\pi.d/\lambda - \pi.S1S2/\lambda=k2pi[/tex] ==>[tex]d=S1S2/2+k\lambda (k=1,2,..)[/tex]
==> [tex]x=d^2-(S1S2/2)^2[/tex]