Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 05:29:52 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6009Tiêu đề: Một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 05:29:52 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2011
Trên sợi dây AB có sóng dừng tạo ra từ nguồn S cách điểm B một đoạn SB=1,75 [tex]\lambda[/tex]
. Hãy xác định:
 a. Điểm gần B nhất có sóng dừng với biên độ gấp [tex]\sqrt{2}[/tex] lần biên độ dao động do nguồn S phát ra và dao động cùng pha với nguồn S
 b. Diểm gần B nhất có sóng dừng dao động cùng biên độ và ngược pha với dao động của nguồn S
         EM XIN CẢM ƠN NHÌU  :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:22:09 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2011
trên sợi dây AB có sóng dừng tạo ra từ nguồn S cách điểm B một đoạn SB=1,75 [tex]\lambda[/tex]
. Hãy xác định:
 a. Điểm gần B nhất có sóng dừng với biên độ gấp [tex]\sqrt{2}[/tex lần biên độ giao động do nguồn S phát ra và dao động cùng pha với nguồn S
 b. Diểm gần b nhất có sóng dừng dao động cùng biên độ và ngược pha với dao động của nguồn S
         EM XIN CẢM ƠN NHÌU  :D :D :D :D
Trieubeo xin thử với giả thiết : dây dài chỉ có 1 lần phản xạ, biên độ không giảm khi truyền
SB=1,75.lambda=3.lambda/2 + lambda/4
+Giả sử Phương trình sóng tới tại B: u1=Acos(wt) ==> phương trình sóng phản xạ u2=Acos(wt+phi)
+Phương trình nguồn sóng : un=Acos(wt-0,5pi)
+Phương trình tại vị trí x: ux=2Acos(2pix/lambda-phi/2)cos(wt+phi/2)
a/x đồng pha với n ==> phi/2=-0,5pi==>ux=-2Asin(2pix/lambda)cos(wt-0,5pi)
        x có biên độ A.can(2) ==> -2Asin(2pix/lambda)=Acan(2) ==> x=-lambda/8+k.lamda và x=5lambda/8+k.lambda ==> vị trí gần B nhất x=5lambda/8
b/x ngược pha với n ==> phi/2=-1,5pi==>ux=2Asin(2pix/lambda)cos(wt-1,5pi)
        x có biên độ A ==> 2Asin(2pix/lambda)=A ==> x=lambda/12+k.lamda và       x=5lambda/12+k.lambda ==> vị trí gần B nhất x=lambda/12
(Mọi người cho ý kiến về cách giải)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:17:56 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2011
Trên sợi dây AB có sóng dừng tạo ra từ nguồn S cách điểm B một đoạn SB=1,75 [tex]\lambda[/tex]
. Hãy xác định:
 a. Điểm gần B nhất có sóng dừng với biên độ gấp [tex]\sqrt{2}[/tex] lần biên độ dao động do nguồn S phát ra và dao động cùng pha với nguồn S
 b. Diểm gần B nhất có sóng dừng dao động cùng biên độ và ngược pha với dao động của nguồn S
         EM XIN CẢM ƠN NHÌU  :D :D :D :D

Đã cho sóng dừng trên sợi dây có chiều dài AB rồi thì phải thừa nhận có nhiều lần phản xạ ở hai đầu dây. Khoảng cách 1,75 [tex]\lambda[/tex] đúng bằng chiều dài của 3,5 bó sóng.
+ Nếu đầu B cố định ( nút sóng ) thì vị trí nguồn là vị trí bụng vô lí !.
+ Nếu đầu B tự do ( bụng sóng ) thì vị trí nguồn là vị trí nút sóng . Nghĩa là biên độ dao động của nguồn rất bé so với bụng sóng . Bài toán cũng trở nên vô nghĩa !


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 02:05:26 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2011
Nhân tiện tôi gửi luôn vài bài kiểu này, mời các bạn thảo luận.
Bài 1
Trên dây căng AB có hai đầu có định đang có sóng dừng.Nguồn S cách A một khoảng l = 10[tex]\lambda[/tex]. Tìm điểm M gần A nhất có dao động tổng hợp sớm pha hơn dao động phát ra từ S một lượng là [tex]\frac{\pi}{2}[/tex] có biên độ A = a.[tex]sqrt{2}[/tex]
Bài 2
Trên dây căng AB với hai đầu cố định có nguồn phát sóng cách B một đoạn SB = 5[tex]\lambda[/tex]. TÌm điểm M gần S nhất thuộc đoạn SB và có sóng tổng hợp có biên độ A = a, có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]
@Bác Trieubeo:
Nếu bác chọn gốc tọa độ và gốc thời gian khác nếu sóng từ S là Acos(wt) thì sóng tới B sẽ khác và sóng phản xạ ở B lại khác. Rồi sóng dừng tại M cũng khác của bác nôt. Thế là, khi giải lại cho một kết quả khác của bác đấy ạ, Ra 5.\lambda chia 12...
Vậy phải sử lí thế nào ạ??????


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 03:27:04 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2011
ngulau muốn hỏi câu này? trong sóng dừng các điểm nằm trên một bụng dao động cùng pha, các điểm nằm trên hai bụng sóng liên tiếp dao động ngược pha. không có các trường hợp khác. Vậy những bài toán trên có đúng không