Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hitekpro trong 03:24:49 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5965Tiêu đề: MOT SO BAI TAP VE SONG VA CON LAC DON..NHO CAC BAN GIUP MINH
Gửi bởi: hitekpro trong 03:24:49 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 7,8 cm. Biết bước sóng là 1,2 cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là:
A. 14.                    B. 13.                     C. 12.               D. 11
Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B(AB = 8 cm) dao động f = 16 Hz, vận tốc truyền sóng 24 cm/s. Số đường cực đại trên đoạn AB là:
A. 8    B. 11   C. 10   D. 12
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Khi qua lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T =2s. Nếu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là bao nhiêu?
A .8s            B.6s            C.4s         D. 2s
Câu 7. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài l = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng một vận tốc v = 1m/s  theo phương ngang. Lấy g = 2 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 6N         B.4N         C.3N         D. 2,4N
Câu 8. Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10 m/s2. Biên độ góc của dao động là 60.Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 3o có độ lớn là:
A. 28,7cm/s      B. 27,8cm/s      C. 25cm/s      D. 22,2cm/s
Câu 9. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,1kg chiều dài l =40cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 300 rồi buông tay. Lấy g =10m/s2. Lực căng dây khi đi qua vị trí cao nhất là:
A  0,866N      B.   N      C. 0,2N      D. 0,5N


Tiêu đề: Trả lời: MOT SO BAI TAP VE SONG VA CON LAC DON..NHO CAC BAN GIUP MINH
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:09:04 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 7,8 cm. Biết bước sóng là 1,2 cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là:
A. 14.                    B. 13.                     C. 12.               D. 11
Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B(AB = 8 cm) dao động f = 16 Hz, vận tốc truyền sóng 24 cm/s. Số đường cực đại trên đoạn AB là:
A. 8    B. 11   C. 10   D. 12
Đây là những dạng toán cơ bản, em nên tham khảo bài giải rồi rèn luyện thêm.
Câu 1:
Bước 1: Tính bước sóng (nếu đề chưa cho), bài này cho rồi ko cần tính nữa.

Bước 2: Tính:

[tex]N = \frac{AB}{\lambda }= \frac{7,8}{1,2}= 6,5[/tex]

Vì 2 nguồn cùng pha nên số điểm cực đại trên đoạn AB là:

[tex]2 . 6 + 1 = 13[/tex]

Câu 2:

Sao đề ko cho 2 nguồn có độ lệch pha như thế nào ???

[tex]\lambda = \frac{v}{f}= \frac{24}{16}= 1,5cm[/tex]

[tex]N =\frac{AB}{\lambda }= \frac{8}{1,5}= 5,33[/tex]

2 nguồn cùng pha thì: [tex]2 . 5 +1 = 11[/tex]

2 nguồn ngược pha: [tex]2 . 5 = 10[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MOT SO BAI TAP VE SONG VA CON LAC DON..NHO CAC BAN GIUP MINH
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:32:45 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Khi qua lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T =2s. Nếu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là bao nhiêu?
A .8s            B.6s            C.4s         D. 2s
Câu 7. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài l = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng một vận tốc v = 1m/s  theo phương ngang. Lấy g = 2 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 6N         B.4N         C.3N         D. 2,4N
Câu 8. Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10 m/s2. Biên độ góc của dao động là 60.Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 3o có độ lớn là:
A. 28,7cm/s      B. 27,8cm/s      C. 25cm/s      D. 22,2cm/s
Câu 9. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,1kg chiều dài l =40cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 300 rồi buông tay. Lấy g =10m/s2. Lực căng dây khi đi qua vị trí cao nhất là:
A  0,866N      B.   N      C. 0,2N      D. 0,5N

Những bài này cũng khá đơn giản, em nên học thuộc công thức rồi làm thêm bài tập nhen.
Câu 2:
T = 2s vì khối lượng vật treo không ảnh hưởng đến chu kỳ con lắc.

Câu 7:
Lực căng dây:

[tex]F_{day} = mgcos\alpha + m\frac{v^{2}}{l} = mg\left(3cos\alpha -2cos\alpha _{0} \right)[/tex]

Ở đây đề cho vận tốc v nên ta dùng công thức đầu, ở VTCB thì [tex]\alpha = 0 (rad)[/tex] nên:

[tex]F_{day} = mgcos\alpha + m\frac{v^{2}}{l} = 0,2 . 10 . 1 + 0,2 . \frac{1}{0,5}= 2,4N[/tex]

Câu 8:

Vận tốc con lắc tại li độ góc [tex]\alpha[/tex]:

[tex]v^{2} = 2gl\left(cos\alpha -cos\alpha _{0} \right)[/tex]

[tex]\alpha _{0}[/tex] là biên độ góc, ta có:

[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow l = \frac{T^{2}. g}{4\pi ^{2}}= \frac{2^{2}. 10}{4\pi ^{2}}\approx 1 (m)[/tex]

Vận tốc tại [tex]\alpha = 3^{0}[/tex]:

[tex]v^{2} = 2 .10 . 1 \left(cos3^{0}-cos6^{0} \right)= 0,082 \Rightarrow v = 28,66 (cm/s)[/tex]

Câu 9:

Con lắc dao động với biên độ góc: [tex]\alpha_{0} = 30^{0}[/tex] (đúng không?)
Lực căng dây ở vị trí cao nhất (ở biên):

[tex]F_{day} = mg\left(3cos\alpha _{0}-2cos\alpha _{0} \right)= mgcos\alpha _{0}= 0,1 . 10 .cos30^{0}= 0,866N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MOT SO BAI TAP VE SONG VA CON LAC DON..NHO CAC BAN GIUP MINH
Gửi bởi: hitekpro trong 04:53:46 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
EM CAM ON THAY A