Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:32:57 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5901Tiêu đề: bài giao thoa sóng hay???
Gửi bởi: quocnh trong 09:32:57 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau một khoảng AB =12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra 2 sóng giông nhau có bước sóng là 1,6cm . C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm AB 1 đoạn bằng 8 cm . số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là:
A 3 B 10 C 5 D 6


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng hay???
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:56 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau một khoảng AB =12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra 2 sóng giông nhau có bước sóng là 1,6cm . C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm AB 1 đoạn bằng 8 cm . số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là:
A 3                       B 10                             C 5                                       D 6
Phương trình 2 nguồn : [tex]u_A=u_B=Acos(\omega.t)[/tex]
Phương trình sóng tại vị trí cách đều 2 nguồn : [tex]u_M=2Acos(\omega.t - 2.\pi.d/\lambda)[/tex]
M đồng pha với nguồn : [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi.d}{\lambda}=k2\pi[/tex]
+ M chạy từ O(trung điểm AB) đến vị trí C cách O 8cm ==> [tex]AB/2<= d <= dC[/tex] ==> [tex]6<= k.\lambda <= sqrt{6^2+8^2}[/tex] ==>[tex]3,75<=k<=6,25[/tex] ==> k=4,5,6
==> số điểm đồng pha trên CD là : 2x3=6