Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quydothanhmu trong 11:22:59 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5794Tiêu đề: Sóng cơ học!
Gửi bởi: quydothanhmu trong 11:22:59 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
1)Hai nguồn [TEX]S_1S_2=11cm[/TEX] đều dđ với pt[TEX] u=a cos 20\pi t[/TEX]. v=0.4m/s và coi biên độ sóng không đổi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của[TEX] S_1S_2[/TEX] cách[TEX] S_1 [/TEX]là bao nhiêu?
2)Trong môi trường vật chất đàn hồi có AB=10cm, cùng tần số. Khi đó có 10 dãy dao động CĐ và cắt [TEX]S_1S_2[/TEX] thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa đoạn còn lại. Biết v=50cm/s. f=?
3)Một nguồn âm N phát âm đều theo mọi hướng. Tại A cách N 10m có cường độ âm [TEX]L_0(dB[/TEX]) thì tại điểm  B cách N 20cm mức cường độ âm là???
4) Một nguồn O phát sóng theo pt [TEX]u_0=2 cos (20\pi t+\frac{\pi}{3} (mm;s)[/TEX]. Xét sóng truyền một đường thẳng từ O đến M với v=1m/s. Trong OM có bao nhiều điểm dđ cùng pha với dđ tại O? Biết MO=45cm
5) Hai sóng lầnluowit có pt [TEX]x_1=A_1 cos(wt-\frac{\pi}{6}[/TEX] và [TEX]x_2=A_2 cos(wt-\pi )[/TEX]. Dao động tổng hợp của 2 sóng là [TEX]x=9 cos(wt +\phi)[/TEX]. Tìm [TEX]A_1[/TEX] để[TEX] A_2[/TEX] max
6) Hai nguồn kết hợp đồng pha A,B cách nhau 50mm dđ theo pt[TEX] u=A_0 cos 200\pi t(mm)[/TEX] . Gọi I là trung điểm AB về một phía của I và cách I lần lượt là 5 và 15 mm. Biết tốc độ sóng không đổi =0.8m/s, tính số vân CT,CĐ ở MN.
Cám ơn trước  :x.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:43:05 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

1)Hai nguồn [TEX]S_1S_2=11cm[/TEX] đều dđ với pt[TEX] u=a cos 20\pi t[/TEX]. v=0.4m/s và coi biên độ sóng không đổi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của[TEX] S_1S_2[/TEX] cách[TEX] S_1 [/TEX]là bao nhiêu?


Xét điểm M trên tt S1S2, độ lệch fa tại M: [tex]\Delta \varphi _{M}=\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex](d là khoảng cách từ M ->2 nguồn)
M dao động ngược pha với các nguồn <=>[tex]\Delta \varphi _{M}=(2k+1)\pi[/tex]
=> [tex]d=(2k+1).\frac{\lambda }{2}[/tex]
[tex]d>5,5[/tex], tìm kmin=>d
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:07:05 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

2)Trong môi trường vật chất đàn hồi có AB=10cm, cùng tần số. Khi đó có 10 dãy dao động CĐ và cắt [TEX]S_1S_2[/TEX] thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa đoạn còn lại. Biết v=50cm/s. f=?


S1S2=10, có 10 dãy dao động CĐ=>2 nguồn ngược fa, có 11 đoạn =>11.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=10=>lamda=>f


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:09:45 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

4) Một nguồn O phát sóng theo pt [TEX]u_0=2 cos (20\pi t+\frac{\pi}{3} (mm;s)[/TEX]. Xét sóng truyền một đường thẳng từ O đến M với v=1m/s. Trong OM có bao nhiều điểm dđ cùng pha với dđ tại O? Biết MO=45cm


MO =45=K. lamda, K nguyên  ứng với số điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:05 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

2)Trong môi trường vật chất đàn hồi có AB=10cm, cùng tần số. Khi đó có 10 dãy dao động CĐ và cắt [TEX]S_1S_2[/TEX] thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa đoạn còn lại. Biết v=50cm/s. f=?


S1S2=10, có 10 dãy dao động CĐ=>2 nguồn ngược fa, có 11 đoạn =>11.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=10=>lamda=>f
10 dãy dao động ==> [tex]9.\frac{\lambda}{2}+\frac{\lambda}{4}+\frac{\lambda}{4}=AB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:36:23 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

3)Một nguồn âm N phát âm đều theo mọi hướng. Tại A cách N 10m có cường độ âm [TEX]L_0(dB[/TEX]) thì tại điểm  B cách N 20cm mức cường độ âm là???
5) Hai sóng lầnluowit có pt [TEX]x_1=A_1 cos(wt-\frac{\pi}{6}[/TEX] và [TEX]x_2=A_2 cos(wt-\pi )[/TEX]. Dao động tổng hợp của 2 sóng là [TEX]x=9 cos(wt +\phi)[/TEX]. Tìm [TEX]A_1[/TEX] để[TEX] A_2[/TEX] max

3. [tex]L_{A}-L_{B}=10log(\frac{I_{A}}{I_{B}})=20log\frac{OB}{OA}=20log2[/tex]
=>LB=LA- 20log2

4. vẽ giản đồ áp dụng định lý hàm sin[tex]\frac{A}{sin\frac{\pi }{6}}=\frac{A_{2}}{sin_{\alpha }}[/tex]
[tex]A_{2max}<=>\alpha =90[/tex]
[tex]=>tan\frac{\pi }{6}=\frac{A}{A_{1}}=>A_{1=}A\sqrt{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:42:28 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

2)Trong môi trường vật chất đàn hồi có AB=10cm, cùng tần số. Khi đó có 10 dãy dao động CĐ và cắt [TEX]S_1S_2[/TEX] thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa đoạn còn lại. Biết v=50cm/s. f=?


S1S2=10, có 10 dãy dao động CĐ=>2 nguồn ngược fa, có 11 đoạn =>11.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=10=>lamda=>f
10 dãy dao động ==> [tex]9.\frac{\lambda}{2}+\frac{\lambda}{4}+\frac{\lambda}{4}=AB[/tex]

như vậy Kô ổn, kô thể tính 2 nguồn là 2 dãy dc ???


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:13:30 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011

2)Trong môi trường vật chất đàn hồi có AB=10cm, cùng tần số. Khi đó có 10 dãy dao động CĐ và cắt [TEX]S_1S_2[/TEX] thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa đoạn còn lại. Biết v=50cm/s. f=?


S1S2=10, có 10 dãy dao động CĐ=>2 nguồn ngược fa, có 11 đoạn =>11.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=10=>lamda=>f
10 dãy dao động ==> [tex]9.\frac{\lambda}{2}+\frac{\lambda}{4}+\frac{\lambda}{4}=AB[/tex]

như vậy Kô ổn, kô thể tính 2 nguồn là 2 dãy dc ???
2 dãy cực đại cách nhau [tex]\lambda/2[/tex] ==> từ dãy 1 đến dãy 10 chỉ có [tex]9\frac{\lambda}{2}[/tex]. Dãy 1 cách nguồn [tex]\frac{\lambda}{4}[/tex], dãy 10 cách nguồn [tex]\frac{\lambda}{4}[/tex]. Do vậy 2 nguồn đâu phải 2 dãy, 2 đoạn ngoài cùng không phải là khoảng cách 2 cực đại mà chỉ là khoảng cách từ cực đại đến nguồn thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 12:58:09 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2011
ui, đúng là mình nhầm, trieubeo đúng rồi !!!