Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 09:46:40 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5790Tiêu đề: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:46:40 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại có khối lượng m = 0,1kg được treo vào một điểm A cố định bằng một sợi dây mảnh có chiều dài l = 5m. Đưa vật lệch khỏi VTCB đến vị trí có góc a = 9 độ rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, do ma sát nên con lắc đơn dao động tắt dần và sau 4 chu kì biên độ góc còn lại 8 độ . Biên độ góc sau mỗi chu kì giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn. Hãy tính năng lượng cần cung cấp cho con lắc đơn trong một tuần để nó duy trì dao động với biên độ 9 độ.Lấy g = 10 m/s2.

A. 11450,25J
B. 3,527.10-3J.
C. 483,3J
D. 51207,09J


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:59:37 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại có khối lượng m = 0,1kg được treo vào một điểm A cố định bằng một sợi dây mảnh có chiều dài l = 5m. Đưa vật lệch khỏi VTCB đến vị trí có góc a = 9 độ rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, do ma sát nên con lắc đơn dao động tắt dần và sau 4 chu kì biên độ góc còn lại 8 độ . Biên độ góc sau mỗi chu kì giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn. Hãy tính năng lượng cần cung cấp cho con lắc đơn trong một tuần để nó duy trì dao động với biên độ 9 độ.Lấy g = 10 m/s2.

A. 11450,25J
B. 3,527.10-3J.
C. 483,3J
D. 51207,09J

Mấy thầy xem giúp em câu trên kái, thank nhiều ak !!!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:14:25 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
- Do biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn nên ta có các biên độ liên tiếp như sau:
 [tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{1}[/tex]' = q[tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex] = q[tex]\alpha _{1}[/tex]' = [tex]q^{2}\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex]' = q[tex]\alpha _{2}[/tex] = [tex]q^{3}\alpha _{1}[/tex]
 . . . . . . . . . .
 [tex]\alpha _{5}[/tex]  = [tex]q^{8}\alpha _{1}[/tex]
- Theo bài ra: [tex]\frac{\alpha _{5}}{\alpha _{1}}= \frac{8}{9} = q^{8}[/tex] => q
- Năng lượng cần cung cấp để duy trì dao động con lắc = năng lượng mất đi sau chu kì đầu tiên: [tex]\left|\Delta E \right| = \frac{1}{2}mgl(\alpha 1^{2} - \alpha 2^{2}) = \frac{1}{2}mgl\alpha 1^{2}(1-q^{4})[/tex]
- Năng lượng cần cung cấp sau 1 tuần: [tex]W = \frac{t.\left|\Delta E \right|}{T}[/tex]
 với t = 1 tuần = 7.24.3600 (s), T là chu kì của con lắc


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:19 PM Ngày 14 Tháng Bảy, 2011
- Do biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn nên ta có các biên độ liên tiếp như sau:
 [tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{1}[/tex]' = q[tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex] = q[tex]\alpha _{1}[/tex]' = [tex]q^{2}\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex]' = q[tex]\alpha _{2}[/tex] = [tex]q^{3}\alpha _{1}[/tex]
 . . . . . . . . . .
 [tex]\alpha _{5}[/tex]  = [tex]q^{8}\alpha _{1}[/tex]
- Theo bài ra: [tex]\frac{\alpha _{5}}{\alpha _{1}}= \frac{8}{9} = q^{8}[/tex] => q
Bài này nói biên độ góc giảm dần trong từng chu kỳ theo cấp số nhân lùi vô hạn ==>[tex]q^4=\frac{8}{9}[/tex] chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:57:09 AM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011
- Do biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn nên ta có các biên độ liên tiếp như sau:
 [tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{1}[/tex]' = q[tex]\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex] = q[tex]\alpha _{1}[/tex]' = [tex]q^{2}\alpha _{1}[/tex]
 [tex]\alpha _{2}[/tex]' = q[tex]\alpha _{2}[/tex] = [tex]q^{3}\alpha _{1}[/tex]
 . . . . . . . . . .
 [tex]\alpha _{5}[/tex]  = [tex]q^{8}\alpha _{1}[/tex]
- Theo bài ra: [tex]\frac{\alpha _{5}}{\alpha _{1}}= \frac{8}{9} = q^{8}[/tex] => q
Bài này nói biên độ góc giảm dần trong từng chu kỳ theo cấp số nhân lùi vô hạn ==>[tex]q^4=\frac{8}{9}[/tex] chứ?

Zitu Đồng ý với trieubeo !


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn khó !
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:51:53 AM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại có khối lượng m = 0,1kg được treo vào một điểm A cố định bằng một sợi dây mảnh có chiều dài l = 5m. Đưa vật lệch khỏi VTCB đến vị trí có góc a = 9 độ rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, do ma sát nên con lắc đơn dao động tắt dần và sau 4 chu kì biên độ góc còn lại 8 độ . Biên độ góc sau mỗi chu kì giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn. Hãy tính năng lượng cần cung cấp cho con lắc đơn trong một tuần để nó duy trì dao động với biên độ 9 độ.Lấy g = 10 m/s2.

A. 11450,25J
B. 3,527.10-3J.
C. 483,3J
D. 51207,09J
Bài này nên bổ sung giả thiết : Cứ sau mỗi chu kì con lắc được bổ sung năng lượng để duy trì dao động riêng của mình
Có những con lắc hoạt động theo cơ chế : cứ sau mỗi nửa chu kí con lắc được bổ sung năng lượng để duy trì dao động riêng của mình  thì vấn đề trở nên rắc rối hơn !