Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 04:31:42 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5714Tiêu đề: (((Help))) giúp em 1 số bài khó hix
Gửi bởi: vanhuy trong 04:31:42 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
1. Chiều bức xạ có bước sóng lamda vào catot của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh = 4V. Nếu đặt vào 2 cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u = 8cos(100pit) thì thời gian dòng điện chạy qua tế bào mỗi phút là

2. Đặt điện áp xoay chiêu f = 50Hz vào đoạn mạch RLC, biết R = 100 căn 2. tụ điện có điện dung thay đổi được, khi dung kháng là ZC1 = 400 và ZC2 = 240 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên R cực đại thì giá trị của C là

3. Trong tn giao thoa iang, nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ lamda 1,2,3 lần lượt là 0,4um, 0,5um, 0,75um. Giữa 2 vân gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy bao nhiêu LOẠI vân sáng

4. catot của tế bào qd có A = 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ lamda, lần lượt đặt tế bào điện áp UAK = 3V, UAK' = 15V thì thấy v ban đầu cực đại của e khi đập vào anot tăng gấp 2, giá trị của lamda làTiêu đề: Trả lời: (((Help))) giúp em 1 số bài khó hix
Gửi bởi: doituikhovai trong 08:36:40 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
2. Đặt điện áp xoay chiêu f = 50Hz vào đoạn mạch RLC, biết R = 100 căn 2. tụ điện có điện dung thay đổi được, khi dung kháng là ZC1 = 400 và ZC2 = 240 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên R cực đại thì giá trị của C là

co U1=U2 => Z1=Z2 => Zc1+Zc2=2Zl =>Zl=320
thay doi C de URmax => Zl=Zc=320 =>C


Tiêu đề: Trả lời: (((Help))) giúp em 1 số bài khó hix
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
2. Đặt điện áp xoay chiêu f = 50Hz vào đoạn mạch RLC, biết R = 100 căn 2. tụ điện có điện dung thay đổi được, khi dung kháng là ZC1 = 400 và ZC2 = 240 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên R cực đại thì giá trị của C là

co U1=U2 => Z1=Z2 => Zc1+Zc2=2Zl =>Zl=320
thay doi C de URmax => Zl=Zc=320 =>C
U1=U2 ==>[tex]\frac{Z_{C1}^2}{(Z_L-Z_{C1})^2+R^2}=\frac{Z_{C2}^2}{(Z_L-Z_{C2})^2+R^2}[/tex]
Thay đổi C để U_R(max) ==> [tex]Z_C=Z_L[/tex]
==> [tex]\frac{Z_{C1}^2}{(Z_C-Z_{C1})^2+R^2}=\frac{Z_{C2}^2}{(Z_C-Z_{C2})^2+R^2}[/tex]
Giải tìm ZC


Tiêu đề: Trả lời: (((Help))) giúp em 1 số bài khó hix
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:02:14 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011


3. Trong tn giao thoa iang, nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ lamda 1,2,3 lần lượt là 0,4um, 0,5um, 0,75um. Giữa 2 vân gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy bao nhiêu LOẠI vân sángbội chung (0,4.0,5.0,75)=6um
có 15 vân lamda1
12 vân lamda2
8 vân lamda3
vân trùng 1&2: 2 vân
vân trùng 1&3: kô có vân nào
vân trùng 2&3: 3 vân
=>có 5 loại vân(sáng đơn sắc 1, 2, 3 và 2 loại trùng)


Tiêu đề: Trả lời: (((Help))) giúp em 1 số bài khó hix
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:21:19 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011


4. catot của tế bào qd có A = 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ lamda, lần lượt đặt tế bào điện áp UAK = 3V, UAK' = 15V thì thấy v ban đầu cực đại của e khi đập vào anot tăng gấp 2, giá trị của lamda là


Độ biến thiên động năng [tex]W_{A}- W_{o}= e.U_{AK}[/tex]
[tex]1/2mv_{A}^{2}- 1/2mv_{o}^{2}=e.U_{AK}[/tex]
[tex]1/2mv_{A}^{2}- 1/2mv_{o}^{2}=e.3[/tex]           (1)
[tex]4.1/2mv_{A}^{2}- 1/2mv_{o}^{2}=e.15[/tex]       (2)
(2)- (1)=>[tex]W_{A}=4e[/tex] =>[tex]W_{o}=e[/tex]
pt enstein [tex]\frac{hc}{\lambda }=A+ W_{o}=e+ 1,5e[/tex]
=>lamda