Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 09:35:53 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5711Tiêu đề: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:35:53 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Câu 1:
   Dùng hạt anpha có động năng 1210950 eV bắn vào hạt Nito đang đứng yên để thực hiên pư hạt nhân. anpha + N --> H +X. Biết khối lượng các hạt nhân theo thứ tự là : 4,0015u, 13,9992u, 1,0073u, 16,9947u. Hỏi phản ứng có xảy ra hay không?

Câu 2:
   Một máy biến áp có sỗ vòng ở cuộn ở cấp bằng 2 lần số vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1=220V, hai đầu cuộn thứ cấp để hở có điện áp hiệu dụng U2=100V. Xác định độ lẹch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.

A.1,141 rad    B.1,009 rad   C.0,43 rad    D.0,738 rad

Câu 3:
   Động năng của hạt meezon trong khí quyển bằng 1,5 lần năng lượng nghỉ của nó. Hạt meezon đó chuyển động với tốc độ băng:

A. 2,83.10^8 m/s     B.2,32.10^8      C.2,75.10^8    D.1,73.10^8

Câu 4:
   Tại 2 điểm A,B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ. tạo ra sóng mặt nước có bước sóng 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là:

A.0    B.3     C.2     D.4

 


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:34:40 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011


Câu 4:
   Tại 2 điểm A,B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ. tạo ra sóng mặt nước có bước sóng 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là:

A.0    B.3     C.2     D.4


tam giác AMB vuông tại M, gọi O là trung điểm AB, H là hình chiếu vuông góc của M lên AB, (H thuộc AB)
dùng hệ thức lượng tính dc MH=>OH
có tại H là vân bậc 7,6. tại M là vân bậc 5,8
vậy MH chứa vân bậc 6,7=> MN có 4 cực đại !!!


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:41:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Giúp mình mấy bài kia nữa với. Thanks :d


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:44:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Giúp mình mấy bài kia nữa với. Thanks :d
Trích dẫn
Câu 1:
   Dùng hạt anpha có động năng 1210950 eV bắn vào hạt Nito đang đứng yên để thực hiên pư hạt nhân. anpha + N --> H +X. Biết khối lượng các hạt nhân theo thứ tự là : 4,0015u, 13,9992u, 1,0073u, 16,9947u. Hỏi phản ứng có xảy ra hay không?
Trích dẫn
[tex]\Delta E = -1210950ev[/tex]
- Vi phạm Định luật bảo toàn động lượng và năng lượng vì
Trích dẫn
Câu 2:
   Một máy biến áp có sỗ vòng ở cuộn ở cấp bằng 2 lần số vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1=220V, hai đầu cuộn thứ cấp để hở có điện áp hiệu dụng U2=100V. Xác định độ lẹch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.
A.1,141 rad    B.1,009 rad   C.0,43 rad    D.0,738 rad
[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{U_L}{U_2}[/tex] ==> U_L=200V ==> [tex]sin(\varphi)=\frac{U_L}{U}[/tex]
Trích dẫn
Câu 3:
   Động năng của hạt meezon trong khí quyển bằng 1,5 lần năng lượng nghỉ của nó. Hạt meezon đó chuyển động với tốc độ băng:

A. 2,83.10^8 m/s     B.2,32.10^8      C.2,75.10^8    D.1,73.10^8
[tex]Wd=mc^2+m_0.c^2=1,5m_0.c^2 ==> 0,5m_0.c^2=mc^2 ==> 0,5m_0=m[/tex]
[tex] m= \frac{m_0}{sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:10:01 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
Câu 3:
   Động năng của hạt meezon trong khí quyển bằng 1,5 lần năng lượng nghỉ của nó. Hạt meezon đó chuyển động với tốc độ băng:

A. 2,83.10^8 m/s     B.2,32.10^8      C.2,75.10^8    D.1,73.10^8
Trieubeo tinh lôn biểu thức bài này nhé?

[tex]Wd=mc^2-m_0.c^2=1,5m_0.c^2 ==> 2m_0.c^2=mc^2 ==> 2m_0=m[/tex]
kết hợp CT này nữa:
[tex] m= \frac{m_0}{sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 05:28:47 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bạn có thể giải thích cho mình bìa 1 là vì sao lại không xảy ra không?

Với vả bài 2 nữa, mình chưa hiểu bài 2   :-[

Thanks :D


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:06:12 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bạn có thể giải thích cho mình bìa 1 là vì sao lại không xảy ra không?
Với vả bài 2 nữa, mình chưa hiểu bài 2   :-[
Thanks :D
[tex]\alpha + N = H + X[/tex]
Bạn tính [tex]\Delta E = -1210950(ev)[/tex]
Theo Định luật bảo toàn NL:
[tex]W_{d\alpha}+W_{dN}+ \Delta E = W_{dH} + W_{dX}[/tex]
==>[tex]W_{dH}=0 ; W_{dX}=0 ==> P_H=P_X=0 [/tex] (Vô lý vì ban đầu có động lượng.)


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 09:40:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Còn bài 2 tại sao lại thế hả bạn? Minhf k hiểu tại sao lại có U_L ?


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 11:30:13 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Các thầy giải thích giúp e bài 2 với ạ. e cảm ơn  :D


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Thi thử chuyên Hà Tĩnh !!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:55:47 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011

Câu 2:
   Một máy biến áp có sỗ vòng ở cuộn ở cấp bằng 2 lần số vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1=220V, hai đầu cuộn thứ cấp để hở có điện áp hiệu dụng U2=100V. Xác định độ lẹch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp.

A.1,141 rad    B.1,009 rad   C.0,43 rad    D.0,738 rad
 
Gọi R là điện trở của cuộn sơ cấp. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp được tính bởi:
[tex]u_{1}=u_{1R}+u_{1L}[/tex]
Chỉ có thành phần[/tex] u_{1L}[/tex] gây ra suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp. Ta có
[tex]\frac{U_{1L}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=2\Rightarrow U_{1L}=2U_{2}=200V[/tex]
Vẽ giản đồ ( [tex]u_{1R} ; u_{1L}[/tex] lệch pha nhau [tex]\pi /2[/tex] nên ta có :
[tex]sin\varphi =\frac{U_{1L}}{U_{1}}=\frac{200}{220}[/tex]
[tex]\Rightarrow \varphi =1,141 rad[/tex]