Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanhtrang11 trong 07:23:26 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5671Tiêu đề: Thầy cô giúp dùm em : Điện 3 pha
Gửi bởi: hanhtrang11 trong 07:23:26 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Một đường dây tải điện 3 pha có 4 dây : a,b,c, d có điện áp pha là U. Một điện trở R khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây a và c thì công suất tiêu thụ của điện trở đều bằng P. Nếu dùng điện trở đó mắc vào giữa hai dây a và d thì công suất tiêu thụ của điện trở
A. bằng 3P         B. bằng P[tex]\sqrt{3}[/tex]            C. nhỏ hơn P              D bằng P


Tiêu đề: Trả lời: Thầy cô giúp dùm em : Điện 3 pha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:35:43 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Một đường dây tải điện 3 pha có 4 dây : a,b,c, d có điện áp pha là U. Một điện trở R khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây a và c thì công suất tiêu thụ của điện trở đều bằng P. Nếu dùng điện trở đó mắc vào giữa hai dây a và d thì công suất tiêu thụ của điện trở
A. bằng 3P         B. bằng P[tex]\sqrt{3}[/tex]            C. nhỏ hơn P              D bằng P

P=Ud.Id=can(3)Up.Ip
P2=Up.Ip=P/(can3)<P


Tiêu đề: Trả lời: Thầy cô giúp dùm em : Điện 3 pha
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:37:47 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Một đường dây tải điện 3 pha có 4 dây : a,b,c, d có điện áp pha là U. Một điện trở R khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây a và c thì công suất tiêu thụ của điện trở đều bằng P. Nếu dùng điện trở đó mắc vào giữa hai dây a và d thì công suất tiêu thụ của điện trở
A. bằng 3P         B. bằng P[tex]\sqrt{3}[/tex]            C. nhỏ hơn P              D bằng P

Nếu một trong ba dây a , b, c là dây trung hòa thì điện áp trong ba trường hợp đầu không còn bằng nhau nên cường độ hiệu dụng và có nghĩa là công suất trong ba trường hợp trên không còn bằng nhau nữa. Vậy a , b , c là ba dây pha và dây d là dây trung hòa
Ta có :
[tex]P=RI^{2}=R(\frac{U_{d}}{R})^{2}=\frac{3U^{2}}{R}[/tex]
Khi mắc điện trở vào a , d công suất của R :
[tex]P'=RI'^{2}=\frac{U^{2}}{R}\ = \frac{P}{3}[/tex]
Đáp án C