Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 12:16:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5658Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 12:16:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =102,5nm[/tex]
 qua chất khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì thấy chất khí đó phát ra ba bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda 1<\lambda 2<\lambda 3[/tex]. Cho biết [tex]\lambda 3=656,3nm[/tex]. Giá trị của [tex]\lambda 1[/tex] và  [tex]\lambda 2[/tex]lần lượt là:
   A. 97,3nm và 121,6nm   B. 102,5nm và 121,6nm   C. 102,5nm và 410,2nm   D. 97,3nm và 410,2nm


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:58:05 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =102,5nm[/tex]
 qua chất khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì thấy chất khí đó phát ra ba bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda 1<\lambda 2<\lambda 3[/tex]. Cho biết [tex]\lambda 3=656,3nm[/tex]. Giá trị của [tex]\lambda 1[/tex] và  [tex]\lambda 2[/tex]lần lượt là:
   A. 97,3nm và 121,6nm   B. 102,5nm và 121,6nm   C. 102,5nm và 410,2nm   D. 97,3nm và 410,2nm

Đáp án là B chứ:
Vì \lambda=102,5nm khi kích thích H sẽ nhảy lên mức 3 khi phát xạ chỉ cò thể là 3 vạch
[tex]\lambda_{31}=102,5nm[/tex]
[tex]\lambda_{32}=656,3nm[/tex]
[tex]\lambda_{21}=121,6nm[/tex]