Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 12:11:06 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5656Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 12:11:06 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Khi mắc dụng cụ P vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì thấy cường độ dòng điện trong mạch bằng 5,5A và trễ pha so với hiệu điện thế đặt vào là [tex]\pi[/tex]
/6. Khi mắc dụng cụ Q vào hiệu điện thế xoay chiều trên thì cường độ dòng điện trong mạch cũng vẫn bằng 5,5A nhưng sớm pha so với hiệu điện thế đặt vào một góc [tex]\pi[/tex]
/2. Xác định cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp.:    A.  11[tex]\sqrt{2}[/tex]
 và trễ pha [tex]\pi[/tex]
/3 so với hiệu điện thế          
        B. 11 [tex]\sqrt{2}[/tex]
 và sớm pha[tex]\pi[/tex]
/6 so với hiệu điện thế           
C. 5,5A và sớm pha [tex]\pi[/tex]
/6 so với hiệu điện thế           
D. Một đáp án khác


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:12:11 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Khi mắc dụng cụ P vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì thấy cường độ dòng điện trong mạch bằng 5,5A và trễ pha so với hiệu điện thế đặt vào là [tex]\frac{\pi}{6}[/tex]. Khi mắc dụng cụ Q vào hiệu điện thế xoay chiều trên thì cường độ dòng điện trong mạch cũng vẫn bằng 5,5A nhưng sớm pha so với hiệu điện thế đặt vào một góc [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]. Xác định cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp.:   
A.  [tex]11\sqrt{2}[/tex] và trễ pha [tex]\frac{\pi}{3}[/tex] so với hiệu điện thế          
B. [tex]11\sqrt{2}[/tex] và sớm pha[tex]\frac{\pi}{6}[/tex] so với hiệu điện thế           
C. 5,5A và sớm pha [tex]\frac{\pi}{6}[/tex] so với hiệu điện thế           
D. Một đáp án khác
TH1 và TH2 đều có I,U ==> ZQ=ZP=40, uP nhanh pha hơn i 1 góc pi/6, uQ trể pha hơn i 1 góc pi/2 ==> uP nhanh hơn uQ 120 ==> uPQ trễ pha hơn uP 1 góc 60 hay trễ pha hơn i 1 góc 30 (pi/6)(uPQ : đường chéo hình thoi) ==> ZPQ=ZP=ZQ=40(Dùng vecto quay chứng minh nhé) ==> I=5,5A.
chọn ĐA (C)