Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 11:25:56 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5622Tiêu đề: Xin các thầy cô chưng minh giúp công thức này!!!
Gửi bởi: quocnh trong 11:25:56 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Xin các thầy cô chứng minh giúp công thức này. xin cam ơn
E^2 = m0^2*c^2 + p^2*c^2

 E : năng lượng
 p: động lượng
  c: vận tốc ánh sáng


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô chưng minh giúp công thức này!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:58:05 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Xin các thầy cô chứng minh giúp công thức này. xin cam ơn
E^2 = m0^2*c^2 + p^2*c^2

 E : năng lượng
 p: động lượng
  c: vận tốc ánh sáng

[tex]E=m.c^2=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.c^2[/tex] ==> [tex]E^2=\frac{m_0^2}{1-\frac{v^2}{c^2}}.c^4[/tex]
p=mv ==>[tex] P^2=\frac{m_0^2}{1-\frac{v^2}{c^2}}.v^2[/tex] ==>[tex] v^2=\frac{p^2}{\frac{p^2}{c^2}+m_o^2}[/tex]
Thế [tex]v^2[/tex] vào phương trình 1 ta sẽ ra được kết quả.